Opatření rektora č. 12/2017

Název:

Úprava názvu Univerzity Karlovy v některých opatřeních rektora a zrušení některých opatření rektora

K provedení:

Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se novelizuje zákon o vysokých školách

Účinnost:

1. března 2017


Úprava názvu Univerzity Karlovy v některých opatřeních rektora a zrušení některých opatření rektora

Čl. I. - Úprava názvu Univerzity Karlovy

 1. Ve všech níže uvedených opatřeních rektora se v názvu Univerzity Karlovy v Praze vypouštějí slova „v Praze“. Název Univerzity Karlovy bude ode dne účinnosti tohoto opatření nově znít : „Univerzita Karlova“.

 2. Jde o tato opatření :


  Číslo opatření a rok vydání, vč. novelizace         

  Název opatření


  7/2001 + 4/2008

  Statut Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

  11/2006

  Systém identifikačních kódů předmětů vyučovaných na Univerzitě Karlově v Praze

  15/2007

  Vyhlášení rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze o zřízení Katedry tělesné výchovy v Hradci Králové

  29/2008

  Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze

  22/2009

  Zavedení datových schránek na UK

  7/2010

  Oprávnění ředitele Agentury Rady vysokých škol k jednání jménem Univerzity Karlovy v Praze

  6/2011

  Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze

  18/2012

  Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti

  19/2012

  Statut Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku

  5/2013

  Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze

  6/2013 + 14/2015 + 24/2015

  Spisový řád Univerzity Karlovy v Praze

  1/2014

  Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze

  11/2014

  Statut Edice Václava Havla

  18/2014

  Lhůty pro vyřizování podání doručených Univerzitě Karlově v Praze

  24/2014

  Statut mezinárodní rady Univerzity Karlovy v Praze

  31/2014

  Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze

  32/2014

  Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze

  33/2014

  Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze

  34/2014

  Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze

  35/2014

  Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze

  36/2014

  Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze

  37/2014

  Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze

  38/2014

  Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze

  39/2014

  Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze

  40/2014

  Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze

  41/2014

  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na Univerzitě Karlově v Praze

  43/2014

  Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze

  47/2014

  Pravidla kontrolní činnosti na Univerzitě Karlově v Praze

  48/2014      

  Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty na Univerzitě Karlově v Praze

  49/2014

  Zacházení s návykovými látkami a prekursory drog na Univerzitě Karlově v Praze

  3/2015

  Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze

  4/2015

  Statut Poradního sboru rektora Univerzity Karlovy v Praze k aktuálním otázkám a problémům dnešního světa

  6/2015 + 40/2015

  Hospodářská a nehospodářská činnost na Univerzitě Karlově v Praze

  18/2015

  Statut Rady Správy Areálu Univerzity Karlovy v Praze v Jinonicích

  19/2015

  Svěření nemovitostí Ústavu jazykové a odborné přípravy

  20/2015

  Svěření nemovitostí Matematicko-fyzikální fakultě

  21/2015

  Svěření nemovitostí Evangelické teologické fakultě

  25/2015

  Změna Statutu Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

  26/2015 + 4/2013

  Změna Statutu Ceny Miloslava Petruska za prezentaci

  28/2015

  Zpracování osobních údajů studentů, uchazečů o studium, zaměstnanců a dalších osob na Univerzitě Karlově v Praze

  30/2015

  Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Plzni

  31/2015

  Svěření nemovitého majetku do správy Přírodovědecké fakulty

  32/2015

  Svěření nemovitého majetku do správy Kolejí a menz

  33/2015

  Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově v Praze

  35/2015

  Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro praktické stáže absolventů Univerzity Karlovy v Praze

  39/2015

  Provádění inventarizací majetku a závazků na Univerzitě Karlově v Praze

  41/2015

  Svěření nemovitostí Ústavu jazykové a odborné přípravy

  42/2015

  Svěření nemovitého majetku do správy Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

  43/2015

  Svěření nemovitého majetku do správy Fakulty tělesné výchovy a sportu

  46/2015

  Doplňková činnost na Univerzitě Karlově v Praze

  49/2015

  Zásady Univerzity Karlovy v Praze proti korupčnímu jednání

  50/2015

  Sledování splatnosti závazků vůči vybraným subjektům

  51/2015      

  Statut Stipendia Václava Havla

  1/2016

  Statut ceny Arnošta z Pardubic pro vynikajícího vyučujícího UK a za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově v Praze

  7/2016

  Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové

  11/2016

  Institut pro studium strategických regionů při Univerzitě Karlově v Praze

  13/2016

  Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Fakulty humanitních studií

  14/2016

  Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy

  18/2016

  Postup při uveřejnění smluv v registru smluv

  19/2016

  Vyhlášení 14. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2017)

  32/2016

  Svěření nemovitého majetku do správy Přírodovědecké fakultyČl. II. - Zrušení opatření

 1. Níže uvedená opatření rektora se ke dni účinnosti tohoto opatření ruší bez náhrady.

 2. Jde o tato opatření :


  Číslo opatření a rok vydání, včetně novelizace

  Název opatření


  20/2011 + 8/2013

  Zásady Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

  14/2013

  Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství Univerzitou Karlovou v Praze a o žádostech o tuto evidenci

  28/2013

  Obsah průběžné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center a další podrobnosti o způsobu jejího předkládání a hodnocení

  31/2013

  Obsah, způsob předložení a projednání bilanční zprávy o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

  5/2014      

  Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2015/2016

  6/2014

  Harmonogram akademického roku 2014/15

  20/2014


  Zřizovací listina Rady absolventů Univerzity Karlovy v Praze

  23/2014

  Vyhlášení 12. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2015)

  28/2014

  Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2014/2015

  29/2014

  Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2014/2015

  30/2014

  Vyhlášení 6. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2015)

  42/2014

  Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2015

  44/2014      

  Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2014

  45/2014

  Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2015

  46/2014

  Termín a další podrobnosti k předkládání průběžné zprávy o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově v Praze za rok 2014

  10/2015 + 44/2015

  Harmonogram akademického roku 2015/16

  36/2015

  Vyhlášení 13. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2016)

  37/2015

  Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2015/2016

  38/2015

  Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2015/2016

  54/2015

  Vyhlášení 7. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2016)

  55/2015

  Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2016

  56/2015

  Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2015

  57/2015

  Obsah, způsob předložení a projednání průběžných zpráv o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově za rok 2015 a o dosavadním průběhu realizace těchto programů

  58/2015      

  Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2016Čl. III. Účinnost

Toto opatření rektora č. 12/2017 nabývá účinnosti od 1. března 2017.
V Praze dne 24. února 2017

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám