Opatření rektora UK č. 12/2014

Název:

Změna opatření rektora č. 3/2010 (Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy)

K provedení:

čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

10. února 2014

[zrušeno OR č. 2/2017]


Změna Opatření rektora č. 3/2010

 1. Opatření rektora č. 3/2010, Organizační řád rektorátu, se mění takto:

  1. V čl. 3 odst. 1 se slova „čl. 19“ nahrazují slovy „čl. 21“.

  2. V čl. 5 se písmeno c) zrušuje.

  3. V čl. 6 odst. 5 se slova „pro projednání s kvestorem“ zrušují.

  4. V čl. 6 odst. 7 písmena a) až i) znějí:

   „a) sekretariát rektora,

   b) oddělení kolegia rektora,

   c) oddělení kontroly,

   d) oddělení vnitřního auditu,

   e) oddělení analýz a strategií,

   f) oddělení informačního systému,

   g) organizační oddělení,

   h) spisovou službu,

   i) další organizační útvary, které zřizuje rektor.“.

  5. V čl. 6 se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 až 12, které vč. poznámky pod čarou č. 9 znějí:

   „10. Oddělení vnitřního auditu zabezpečuje na univerzitě výkon interního auditu.9) Vedoucího oddělení vnitřního auditu jmenuje rektor po projednání ve správní radě univerzity.

   11. Oddělení analýz a strategií zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:

     a. 

   příprava analytických dokumentů sloužících ke stanovení strategie dalšího rozvoje univerzity a k formulaci jejích cílů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, jakož i příprava podkladů pro hodnocení plnění těchto cílů,

     b. 

   příprava hlavních strategických dokumentů univerzity,

     c. 

   příprava hlavních pozičních dokumentů univerzity a

     d. 

   vyhodnocování strategických materiálů České republiky, Evropské unie, OECD apod., jakož i materiálů klíčových institucí národního a evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru.

   12. Oddělení informačního systému zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora v těchto oblastech:

     a. 

   příprava koncepce dalšího rozvoje Informačního systému UK,

     b. 

   koordinace činnosti Ústavu výpočetní techniky UK v této oblasti,

     c. 

   elektronizace procesů a využívání komunikačních ICT nástrojů.

   ----

   9) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.“.

   Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 13.

  6. V čl. 7 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní: „odbor projektové podpory.“. Dosavadní písmena g) až k) se označují jako písmena h) až l), písmeno h) zní: „odbor strategického rozvoje“ a písmeno j) zní: „j) informační, poradenské a sociální centrum“.

  7. V čl. 7 odst. 4 se slova „čl. 8 až 19“ nahrazují slovy „čl. 8 až 18“.

  8. V čl. 8 text za slovy „činnost rektora,“ zní: „prorektorky pro studijní záležitosti, prorektora pro koncepci studia, prorektora pro tvůrčí a ediční činnost, prorektora pro vědeckou činnost a dalších rektorem pověřených členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech“.

  9. V čl. 8 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: „problematika kvality vzdělávání a hodnocení výuky,“. Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena c) až j).

  10. V čl. 9 text za slovy „činnost rektora,“ zní: „prorektora pro vědeckou činnost, prorektora pro tvůrčí a ediční činnost, prorektora pro akademické kvalifikace, prorektorky pro evropskou problematiku a dalších rektorem pověřených členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:“.

  11. V čl. 10 text za slovy „činnost rektora“ zní: „prorektora pro zahraniční styky a mobilitu a prorektorky pro evropskou problematiku“.

  12. Za čl. 13 se vkládá nový čl. 13a, který včetně nadpisu zní:

   „Čl. 13a

   Odbor projektové podpory


   Odbor projektové podpory zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a prorektora pro rozvoj zejména v těchto oblastech:

     a. 

   projektová agenda v oblasti neinvestičního rozvoje financovaná z operačních programů EU, zejména:

   1. monitoring jednotlivých výzev a jejich požadavků,

   2. evidence projektových žádostí a realizovaných projektů,

   3. koordinace a řízení tzv. celouniverzitních projektů,

   4. spolupráce a partnerství s externími subjekty,

     b. 

   rozvojové programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro veřejné vysoké školy,

     c. 

   příprava koordinace a vyhodnocení Institucionálního plánu univerzity,

     d. 

   projekty financované v rámci Fondu vzdělávací politiky MŠMT,

     e. 

   informační, metodická a administrativní asistence fakultám a dalším součástem v těchto oblastech.“.

  13. Čl. 14 zní:

   „Čl. 14

   Odbor strategického rozvoje


   Odbor strategického rozvoje zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro rozvoj a kvestora zejména v těchto oblastech:

     a. 

   monitorování a využívání evropských strukturálních fondů (zejména operační programy VaVpI a VVV) a národních zdrojů umožňujících investiční výstavbu, včetně výstavby univerzitních kampusů,

     b. 

   koordinace a supervize přípravy a podávání tohoto typu projektových žádostí,

     c. 

   koordinace a supervize realizace velkých investičních projektů, včetně koordinace monitorovacích a závěrečných zpráv, a to i v období udržitelnosti,

     d. 

   metodická asistence fakultám a dalším součástem UK v oblasti velkých investičních projektů,

     e. 

   příprava pravidelných manažerských zpráv za oblast velkých investičních projektů,

     f. 

   koordinace činnosti univerzity v oblastech nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací a přenosu poznatků a technologií, včetně koordinace činnosti CPPT,

     g. 

   příprava inovačních koncepcí a návrhů na úrovni rektorátu.“.

  14. V čl. 15 se slova „prorektora pro investiční výstavbu“ nahrazují slovy „prorektora pro rozvoj“ a písmeno b) se zrušuje. Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

  15. V čl. 16 nadpis zní „Informační, poradenské a sociální centrum“.

  16. V čl. 16 odstavec 1 zní: „Informační, poradenské a sociální centrum (odbor) zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro vnější vztahy, prorektorky pro evropskou problematiku a dalších rektorem pověřených členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:“.

  17. V čl. 16 odst. 1 písm. d) se slovo „TZP“ nahrazuje slovy „studenty a zaměstnance se speciálními potřebami“ a za písmeno e) se doplňují písmena f) a g), která znějí: „f) práce s absolventy, g) sociální problematika studentů a zaměstnanců“.

  18. V čl. 16 odst. 2 se slova „Informačně-poradenské centrum“ nahrazují slovy „Informační, poradenské a sociální centrum“.

  19. V čl. 16 odst. 2 písmeno c) zní: „oddělení sociálních služeb“.

  20. V čl. 16 se odstavec 3 zrušuje.

  21. Čl. 19 včetně poznámky pod čarou č. 11 se zrušuje.


 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 10. února 2014.

 3. Organizační řád rektorátu ve znění platném k 10. únoru 2014 je uveden v příloze tohoto opatření.
V Praze dne 7. února 2014


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

příloha opatření rektora č. 12/2014


ÚPLNÉ ZNĚNÍ ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU REKTORÁTU

ve znění opatření rektora č. 3/2010 a 12/2014


Část I. - Základní ustanovení

Čl. 1

Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "rektorát") upravuje v souladu s čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita") podrobnosti o vnitřní organizaci rektorátu.


Čl. 2

 1. Rektorát je výkonným aparátem univerzity.1

 2. Sídlem rektorátu je Praha.

 3. Rektorát užívá úředního kulatého razítka se státním znakem České republiky a textem "Univerzita Karlova v Praze" v případech stanovených právním předpisem.2

 4. Rektorát může podle potřeby užívat další razítka v souladu s opatřením rektora.3


Čl. 3

 1. Kromě činností daných statutem univerzity4 zabezpečuje rektorát plnění dalších úkolů, stanoví-li tak rektor, nebo v rámci své působnosti kvestor (čl. 21).

 2. Rektorát též zabezpečuje po stránce materiální a administrativní činnost správní rady univerzity.5


Čl. 4

Pro zaměstnance univerzity, kteří jsou zařazeni na rektorátě, je rektorát místem výkonu práce.6


Část II. - Organizační útvary rektorátu

Čl. 5

Na rektorátě jsou zřízeny tyto organizační útvary:

  a. 

kancelář rektora,

  b. 

odbory rektorátu.


Čl. 6 - Kancelář rektora

 1. Kancelář rektora zabezpečuje vykonávání rozhodnutí rektora a případně dalších orgánů univerzity.

 2. Kancelář rektora zabezpečuje podmínky pro činnost rektora a v nezbytných případech též pro činnost dalších orgánů univerzity. 

 3. Kancelář rektora zabezpečuje činnost kolegia rektora a porady děkanů (rozšířené kolegium rektora).

 4. Kancelář rektora zabezpečuje též podmínky pro činnost správní rady univerzity.

 5. Vedoucího kanceláře rektora – kancléře – jmenuje rektor.

 6. Kancléř řídí7 činnost kanceláře rektora a za její provoz odpovídá rektorovi. Další působnost kancléře stanoví rektor.

 7. Kancelář rektora se člení na

    a. 

  sekretariát rektora,

    b. 

  oddělení kolegia rektora,

    c. 

  oddělení kontroly,

    d. 

  oddělení vnitřního auditu,

    e. 

  oddělení analýz a strategií,

    f. 

  oddělení informačního systému,

    g. 

  organizační oddělení,

    h. 

  spisovou službu,

    i. 

  další organizační útvary, které zřizuje rektor.

  Do kanceláře rektora se pro pracovněprávní účely zařazuje zejména též kancelář akademického senátu univerzity8 a sekretariát správní rady.

 8. Sekretariát rektora zabezpečuje administrativní zajištění výkonu funkce rektora a kancléře.

 9. Oddělení kontroly zabezpečuje

  • a) provádění kontrol výkonu vnitřní správy univerzity a jejích součástí,

  • b) provádění kontrol hospodaření univerzity a jejích součástí,

  • c) šetření stížností,

  • d) činnost v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve smyslu opatření rektora č. 19/2001,

  a současně zabezpečuje v rámci univerzity metodickou pomoc v oblasti své činnosti. Vedoucího oddělení kontroly jmenuje rektor.

 10. Oddělení vnitřního auditu zabezpečuje na univerzitě výkon interního auditu.9 Vedoucího oddělení vnitřního auditu jmenuje rektor po projednání ve správní radě univerzity.

 11. Oddělení analýz a strategií zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:

    a. 

  příprava analytických dokumentů sloužících ke stanovení strategie dalšího rozvoje univerzity a k formulaci jejích cílů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, jakož i příprava podkladů pro hodnocení plnění těchto cílů,

    b. 

  příprava hlavních strategických dokumentů univerzity,

    c. 

  příprava hlavních pozičních dokumentů univerzity a

    d. 

  vyhodnocování strategických materiálů České republiky, Evropské unie, OECD apod., jakož i materiálů klíčových institucí národního a evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru.

 12. Oddělení informačního systému zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora v těchto oblastech:

    a. 

  příprava koncepce dalšího rozvoje Informačního systému UK,

    b. 

  koordinace činnosti Ústavu výpočetní techniky UK v této oblasti,

    c. 

  elektronizace procesů a využívání komunikačních ICT nástrojů.

 13. Organizační oddělení zejména zabezpečuje provoz historické části Karolina, Modré a Zelené posluchárny, univerzitního hotelu a zajišťuje akce pořádané orgány univerzity, popřípadě fakult a dále zabezpečuje podmínky pro činnost Historické komise univerzity. Vedoucího organizačního oddělení jmenuje rektor.


Čl. 7 - Odbory rektorátu

 1. Odbory rektorátu jsou základními pracovišti rektorátu pro zabezpečení jeho činnosti.

 2. Na rektorátě jsou zřízeny tyto odbory:

    a. 

  odbor pro studium a záležitosti studentů,

    b. 

  odbor pro vědu a výzkum,

    c. 

  odbor pro zahraniční vztahy,

    d. 

  odbor vnějších vztahů,

    e. 

  ekonomický odbor,

    f. 

  právní odbor,

    g. 

  odbor projektové podpory,

    h. 

  odbor strategického rozvoje,

    i. 

  odbor výstavby,

    j. 

  informační, poradenské a sociální centrum,

    k. 

  osobní odbor,

    l. 

  bezpečnostní odbor.

 3. V oblasti své činnosti odbory rektorátu zabezpečují koordinační, konzultační, informační, evidenční a koncepční činnost a též metodickou pomoc.

 4. Odbory rektorátu se kromě přímého zajišťování činností rektora a příslušných členů kolegia rektora výslovně uvedených v čl. 8 až 18 též podílejí na zajišťování činnosti kvestora a kancléře.

 5. Odbory rektorátu se podle potřeby člení na další oddělení, útvary, popřípadě jiné organizační celky neuvedené v tomto řádu, které po projednání s vedoucím odboru zřizuje kvestor.


Čl. 8 - Odbor pro studium a záležitosti studentů

Odbor pro studium a záležitosti studentů zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektorky pro studijní záležitosti, prorektora pro koncepci studia, prorektora pro tvůrčí a ediční činnost, prorektora pro vědeckou činnost a dalších rektorem pověřených členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:

  a. 

evidence a administrativní zajištění akreditace studijních programů,

  b. 

problematika kvality vzdělávání a hodnocení výuky,

  c. 

evidence studentů a doklady o studiu,

  d. 

přijímací řízení a přezkumné řízení v této věci,

  e. 

rozhodování o právech a povinnostech studentů,

  f. 

sociální zabezpečení studentů, stipendia, ceny udělované studentům,

  g. 

agenda poplatků spojených se studiem,

  h. 

evidence rigorózních zkoušek,

  i. 

evidence programů celoživotního vzdělávání,

  j. 

výkon právní agendy v oblasti studia.


Čl. 9 - Odbor pro vědu a výzkum

 1. Odbor pro vědu a výzkum zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro vědeckou činnost, prorektora pro tvůrčí a ediční činnost, prorektora pro akademické kvalifikace, prorektorky pro evropskou problematiku a dalších rektorem pověřených členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:

    a. 

  sběr, zpracování a prezentace výsledků vědecké práce,

    b. 

  administrativní zajištění vnitřního grantového systému univerzity,

    c. 

  rezortní i mimorezortní programy pro vědu a výzkum (zejména  GA ČR, výzkumná  centra  a výzkumné záměry )

    d. 

  ceny  pro pracovníky ve vědě a výzkumu (tuzemské i mezinárodní),

    e. 

  vědeckopedagogické tituly a vědecké hodnosti,

    f. 

  doktoráty honoris causa, hostující profesoři, emeritní profesoři, tituly udělované in memoriam,

    g. 

  mezinárodní programy a  mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti.

 2. Odbor pro vědu a výzkum zabezpečuje činnost vědecké rady univerzity.


Čl. 10 - Odbor pro zahraniční vztahy

 1. Odbor pro zahraniční vztahy zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro zahraniční styky a mobilitu a prorektorky pro evropskou problematiku zejména v těchto oblastech:

    a. 

  v oblasti univerzitní spolupráce spolupráce s partnery v zahraničí v rámci

  1. bilaterálních dohod,

  2. univerzitních sítí,

    b. 

  v oblasti mezinárodní spolupráce využívání

  1. kulturních dohod,

  2. mezinárodních vysokoškolsky vzdělávacích programů, zejména pak programů Evropské unie,

  3. mezinárodních vládních a nevládních organizací,

    c. 

  univerzitní projekty mobility (např. Fond mobility).

 2. V rámci odboru pro zahraniční vztahy je zřízena Evropská kancelář, která zajišťuje zejména mobilitu studentů a akademických pracovníků v rámci programů Evropské unie.


Čl. 11 - Odbor pro vnější vztahy

 1. Odbor pro vnější vztahy zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a prorektora pro vnější vztahy zejména v těchto oblastech:

    a. 

  zajišťování a poskytování informací uvnitř a vně univerzity,

    b. 

  styk s hromadnými sdělovacími prostředky,

    c. 

  prezentace činnosti univerzity a pořádaných akcí, včetně vydávání propagačních publikací a periodik a udělování cen a

    d. 

  rozšiřování a udržování databáze textového, fotografického a elektronického materiálu.

 2. V rámci odboru pro vnější vztahy je zřízen útvar tiskového mluvčího, který zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora zejména v oblasti podle odstavce 1 písm. b). Vedoucí tohoto útvaru – tiskový mluvčí – koordinuje svou činnost též s kancléřem.


Čl. 12 - Ekonomický odbor

 1. Ekonomický odbor zabezpečuje činnost orgánů univerzity tím, že zejména

    a. 

  v rámci univerzitní agendy

  1. zpracovává návrh rozpočtu univerzity, rozpisu neinvestičních příspěvků a dotací státního rozpočtu na provoz a žádosti o účelové dotace ze státního rozpočtu,

  2. zabezpečuje vnitřní schvalování investičních záměrů, návrhů žádostí o rozdělení systémové dotace a předkládání dlouhodobých investičních materiálů na MŠMT,

  3. zajišťuje zúčtování se státním rozpočtem, daňové povinnosti, vazby na příslušný finanční úřad a správně-administrativní agendu bankovního styku,

  4. zajištuje plnění funkce účetní jednotky za univerzitu a centrální účtárny, zpracování výkazů a příslušných ekonomických materiálů a plnění výkaznické povinnosti,

  5. zpracovává návrhy a aktualizace vnitrouniverzitní legislativy upravující oblast hospodaření a univerzity mezd,

    b. 

  v rámci rektorátní agendy

  1. zpracovává rozpočet rektorátu, rozpis příslušné části neinvestičních příspěvků a dotací státního rozpočtu na provoz a žádosti o účelové dotace ze státního rozpočtu,

  2. zabezpečuje vnitřní schvalování investičních záměrů, návrhů žádostí o rozdělení systémové dotace a předkládání příslušných materiálů k rozhodnutí,

  3. zajišťuje plnění funkce účtárny rektorátu, zpracování příslušných částí výkazů a ekonomických materiálů,

  4. zpracovává návrhy v oblasti hospodaření a mezd na rektorátě.

 2. Vedoucí odboru je hlavním ekonomem univerzity.


Čl. 13 - Právní odbor

Právní odbor zabezpečuje činnost orgánů univerzity tím, že:

  a. 

zajišťuje vlastní výkon právní agendy,

  b. 

podílí se na přípravě vnitřní legislativy univerzity,

  c. 

vykonává poradenskou činnost v právní oblasti v rámci univerzity.


Čl. 13a - Odbor projektové podpory

Odbor projektové podpory zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a prorektora pro rozvoj zejména v těchto oblastech:

  a. 

projektová agenda v oblasti neinvestičního rozvoje financovaná z operačních programů EU, zejména:

 1. monitoring jednotlivých výzev a jejich požadavků,

 2. evidence projektových žádostí a realizovaných projektů,

 3. koordinace a řízení tzv. celouniverzitních projektů,

 4. spolupráce a partnerství s externími subjekty,

  b. 

rozvojové programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro veřejné vysoké školy,

  c. 

příprava koordinace a vyhodnocení Institucionálního plánu univerzity,

  d. 

projekty financované v rámci Fondu vzdělávací politiky MŠMT,

  e. 

informační, metodická a administrativní asistence fakultám a dalším součástem v těchto oblastech.


Čl. 14 - Odbor strategického rozvoje

Odbor strategického rozvoje zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro rozvoj a kvestora zejména v těchto oblastech:

  a. 

monitorování a využívání evropských strukturálních fondů (zejména operační programy VaVpI a VVV) a národních zdrojů umožňujících investiční výstavbu, včetně výstavby univerzitních kampusů,

  b. 

koordinace a supervize přípravy a podávání tohoto typu projektových žádostí,

  c. 

koordinace a supervize realizace velkých investičních projektů, včetně koordinace monitorovacích a závěrečných zpráv, a to i v období udržitelnosti,

  d. 

metodická asistence fakultám a dalším součástem UK v oblasti velkých investičních projektů,

  e. 

příprava pravidelných manažerských zpráv za oblast velkých investičních projektů,

  f. 

koordinace činnosti univerzity v oblastech nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací a přenosu poznatků a technologií, včetně koordinace činnosti CPPT,

  g. 

příprava inovačních koncepcí a návrhů na úrovni rektorátu.


Čl. 15 - Odbor výstavby

Odbor výstavby zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro rozvoj a kvestora zejména v těchto oblastech:

  a. 

koncepce dlouhodobého a střednědobého rozvoje univerzity zejména v oblastech velkých investičních a infrastrukturních celků,

  b. 

příprava a zajištění investiční výstavby, rekonstrukce, modernizace a opravy budov a zařízení,

  c. 

pasportizace nemovitostí, generely fakult a součástí,

  d. 

vnitrouniverzitní dislokace,

  e. 

technická pomoc fakultám a ostatním součástem.


Čl. 16 - Informační, poradenské a sociální centrum

 1. Informační, poradenské a sociální centrum (odbor) zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro vnější vztahy, prorektorky pro evropskou problematiku a dalších rektorem pověřených členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:

    a. 

  sběr, zpracování a zveřejňování informací o studiu a celoživotním vzdělávání,

    b. 

  poskytování informací o možnostech studia v zahraničí a v rámci mezinárodních programů a vyřizování s tím spojené agendy,

    c. 

  poskytování informací o dalších činnostech univerzity,

    d. 

  poskytování poradenských služeb (např. profesní, sociálně-právní, psychologická, pro studenty a zaměstnance se speciálními potřebami),

    e. 

  organizace propagačních akcí,

    f. 

  práce s absolventy,

    g. 

  sociální problematika studentů a zaměstnanců.

 2. Informační, poradenské a sociální centrum se člení na

    a. 

  oddělení informačních služeb,

    b. 

  oddělení poradenských služeb,

    c. 

  oddělení sociálních služeb.

  Oddělení informačních služeb zabezpečuje též sběr, zpracovávání, zveřejňování a poskytování informací v oblasti mezinárodní mobility studentů a akademických pracovníků.


Čl. 17 - Osobní odbor

Osobní odbor zabezpečuje vlastní správu rektorátu, popřípadě jiných dalších součástí univerzity, a zajišťuje činnost rektora a kvestora v oblasti personální agendy.


Čl. 18 - Bezpečnostní odbor

 1. Bezpečnostní odbor zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a kvestora související s krizovým managementem, brannou pohotovostí státu, případným válečným stavem a jinými mimořádnými situacemi zejména v oblasti:

    a. 

  obrany,

    b. 

  mobilizační přípravy,

    c. 

  přípravy k civilní ochraně, 

    d. 

  ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství,

    e. 

  bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

    f. 

  požární ochrany.

 2. V oblasti krizového managementu, branné pohotovosti státu a jiných mimořádných situací je  činnost odboru určována i příslušnými orgány státní správy a územní samosprávy.10


Část III. - Řízení rektorátu, kvestor

Čl. 20 - Vedoucí odborů rektorátu

 1. Vedoucího odboru jmenuje na návrh kvestora rektor.

 2. Vedoucí odboru rektorátu řídí7 činnost odboru.

 3. Vedoucí odboru je za činnost odboru odpovědný rektorovi a příslušnému prorektorovi11; to neplatí u ekonomického, právního, osobního a bezpečnostního odboru, kde je vedoucí odboru za činnost odboru odpovědný rektorovi a kvestorovi.

 4. V pracovněprávních a ekonomických otázkách a z hlediska vnitřní správy rektorátu jsou vedoucí odborů podřízeni kvestorovi.


Čl. 21 - Kvestor

 1. Kvestor rozhoduje ve věcech univerzity a jedná jejím jménem v záležitostech uvedených v čl. 15 odst. 3 a 4 statutu univerzity a v mezích tohoto organizačního řádu.

 2. Administrativní a podle potřeby též poradenské zajištění výkonu funkce kvestora zabezpečuje samostatné oddělení - útvar kvestora.


Čl. 22 - Pracovní porady

 1. Kvestor svolává pravidelné pracovní porady vedoucích odborů rektorátu.

 2. Kvestor může svolat pracovní poradu všech pracovníků, případně skupin pracovníků, rektorátu k projednání významných pracovních i jiných záležitostí nebo k informování pracovníků o připravovaných opatřeních.


Část IV. - Závěrečná ustanovení

Čl. 23

 1. Zrušuje se Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy ze dne 22. května 2001 ve znění opatření rektora č. 19/2004 a 22/2004.

 2. Tento organizační řád  nabývá účinnosti dnem 1. února 201012.Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.doc ke stažení


Poznámky

1

čl. 3 odst. 5 statutu univerzity

2

§ 3 zákona č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních symbolů České republiky, v platném znění.

3

čl. 63 odst. 2 statutu univerzity.

4

čl. 17 odst. 1 až 4 statutu univerzity.

5

§ 14 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění.

6

§ 34 zákoníku práce.

7

též § 302 zákoníku práce.

8

čl. 47 volebního a jednacího řádu akademického senátu univerzity.

9

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

10

např. zákony č. 218/1999 Sb., č. 239/2000 Sb., č. 240/2000 Sb. a č. 148/1998 Sb., v platném znění.

11

§ 10 odst. 4 zákona o vysokých školách.

12

Změna Organizačního řádu RUK (opatření rektora č. 12/2014) nabývá účinnosti 10. února 2014.


Poslední změna: 10. prosinec 2020 14:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám