Opatření rektora č. 2/2017

Název:

Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy 

K provedení:

čl.  14 odst.  4  Statutu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. ledna 2017

[změněno OR č. 51/2017]

[Úplné znění OR č. 2/2017 ve znění OR č. 51/2017]

[zrušeno OR č. 73/2017 od 1.1.2018]


UNIVERZITA KARLOVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD REKTORÁTU

Část I. - Základní ustanovení

Čl. 1

Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy (dále jen "rektorát") upravuje v souladu s čl. 14,    odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy (dále jen "univerzita") podrobnosti o vnitřní organizaci rektorátu.


Čl. 2

 1. Rektorát je výkonným aparátem univerzity.1

 2. Sídlem rektorátu je Praha.

 3. Rektorát užívá úředního kulatého razítka se státním znakem České republiky a textem "Univerzita Karlova " v případech stanovených právním předpisem.2

 4. Rektorát může podle potřeby užívat další razítka v souladu s opatřením rektora.3


Čl. 3

 1. Kromě činností daných statutem univerzity4 zabezpečuje rektorát plnění dalších úkolů, stanoví-li tak rektor, nebo v rámci své působnosti kvestor (čl. 24).

 2. Rektorát též zabezpečuje po stránce materiální a administrativní činnost správní rady univerzity.5


Čl. 4

Pro zaměstnance univerzity, kteří jsou zařazeni na rektorátě, je rektorát místem výkonu práce.6


Část II. - Organizační útvary rektorátu

Čl. 5

Na rektorátu jsou zřízeny tyto organizační útvary:

  a. 

kancelář rektora,

  b. 

kancelář kvestora,

  c. 

odbory rektorátu,

  d. 

oddělení vnitřního auditu.


Čl. 6 - Kancelář rektora

 1. Kancelář rektora zabezpečuje vykonávání rozhodnutí rektora a případně dalších orgánů univerzity.

 2. Kancelář rektora zabezpečuje podmínky pro činnost rektora a v nezbytných případech též pro činnost dalších orgánů univerzity. 

 3. Kancelář rektora zabezpečuje činnost kolegia rektora a porady děkanů (rozšířené kolegium rektora).

 4. Kancelář rektora zabezpečuje též podmínky pro činnost správní rady univerzity.

 5. Vedoucího kanceláře rektora – kancléře - jmenuje rektor.

 6. Kancléř řídí7 činnost kanceláře rektora a za její provoz odpovídá rektorovi. Další působnost kancléře stanoví rektor.

 7. Kancelář rektora se člení na


    a. 

  sekretariát rektora,

    b. 

  oddělení kolegia rektora,

    c. 

  oddělení kontroly,

    d. 

  oddělení analýz a strategií,

    e. 

  organizační oddělení,

    f. 

  oddělení spisové služby,

    g. 

  další organizační útvary, které zřizuje rektor.


  Do kanceláře rektora se pro pracovněprávní účely zařazuje zejména též kancelář akademického senátu univerzity8 a sekretariát správní rady.

 8. Sekretariát rektora zabezpečuje administrativní zajištění výkonu funkce rektora a kancléře.

 9. Oddělení kontroly zabezpečuje


    a. 

  provádění kontrol výkonu vnitřní správy univerzity a jejích součástí,

    b. 

  provádění kontrol hospodaření univerzity a jejích součástí,

    c. 

  šetření stížností,

    d. 

  činnosti v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,

  a současně zabezpečuje v rámci univerzity metodickou pomoc v oblasti své činnosti.

 10. Oddělení analýz a strategií zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:


    a. 

  příprava analytických dokumentů sloužících ke stanovení strategie dalšího rozvoje univerzity a k formulaci jejích cílů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, jakož i příprava podkladů pro hodnocení plnění těchto cílů,

    b. 

  příprava hlavních strategických dokumentů univerzity,

    c. 

  příprava hlavních pozičních dokumentů univerzity a

    d. 

  vyhodnocování strategických materiálů České republiky, Evropské unie, OECD apod., jakož i materiálů klíčových institucí národního a evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru.

 11. Organizační oddělení zejména zabezpečuje provoz historické části Karolina, Modré a Zelené posluchárny, univerzitního hotelu a zajišťuje akce pořádané orgány univerzity, popřípadě fakult a dále zabezpečuje podmínky pro činnost Historické komise univerzity.

 12. Oddělení spisové služby zejména zabezpečuje


    a. 

  příjem, evidenci a distribuci veškerých dokumentů přicházejících na podatelnu rektorátu,

    b. 

  odesílání dokumentů vypravovaných z rektorátu,

    c. 

  digitalizaci analogových dokumentů adresovaných rektorátu,

    d. 

  distribuci datových zpráv doručovaných do datové schránky univerzity,

    e. 

  koordinaci (řízení) výkonu spisové služby na rektorátu a určených dalších součástech univerzity a současně zabezpečuje v rámci rektorátu a určených dalších součástí univerzity metodickou pomoc v oblasti své činnosti,

    f. 

  činnost centrální spisovny rektorátu a určených dalších součástí univerzity, včetně správy a vyřazování zde uložených dokumentů a spisů.

 13. Do oddělení spisové služby je organizačně zařazen koordinátor spisové služby univerzity.9

 14. Vedoucího oddělení kontroly, vedoucího oddělení analýz a strategií, vedoucího organizačního oddělení a vedoucího oddělení spisové služby jmenuje rektor.


Čl. 7 - Kancelář kvestora

 1. Kancelář kvestora zabezpečuje administrativní a podle potřeby též poradenské zajištění výkonu funkce kvestora.

 2. Činnost kanceláře kvestora řídí10 kvestor.


Čl. 8 - Odbory rektorátu

 1. Odbory rektorátu jsou základními pracovišti rektorátu pro zabezpečení jeho činnosti.

 2. Na rektorátě jsou zřízeny tyto odbory:


    a. 

  odbor pro studium a záležitosti studentů,

    b. 

  odbor pro vědu a výzkum,

    c. 

  odbor zahraničních vztahů,

    d. 

  odbor vnějších vztahů,

    e. 

  ekonomický odbor,

    f. 

  právní odbor,

    g. 

  odbor veřejných zakázek,

    h. 

  odbor projektové podpory,

    i. 

  odbor výstavby,

    j. 

  informační, poradenské a sociální centrum,

    k. 

  centrum celoživotního vzdělávání,

    l. 

  personální odbor,

    m. 

  bezpečnostní odbor.


 3. V oblasti své činnosti odbory rektorátu zabezpečují koordinační, konzultační, informační, evidenční a koncepční činnost a též metodickou pomoc součástem univerzity.

 4. Odbory rektorátu se kromě přímého zajišťování činností rektora a příslušných členů kolegia rektora výslovně uvedených v čl. 9 až  21 též podílejí na zajišťování činnosti kvestora a kancléře.

 5. Odbory rektorátu se podle potřeby člení na další oddělení, útvary, popřípadě jiné organizační celky neuvedené v tomto řádu, které po projednání s vedoucím odboru zřizuje kvestor.


Čl. 9 - Odbor pro studium a záležitosti studentů

Odbor pro studium a záležitosti studentů zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektorky pro studijní záležitosti, prorektora pro koncepci studia, prorektora pro tvůrčí a ediční činnost, prorektora pro vědeckou činnost a dalších rektorem pověřených členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:


  a. 

evidence a administrativní zajištění akreditace studijních programů,

  b. 

problematika kvality vzdělávání a hodnocení výuky,

  c. 

evidence studentů a doklady o studiu,

  d. 

přijímací řízení a přezkumné řízení v této věci,

  e. 

rozhodování o právech a povinnostech studentů,

  f. 

sociální zabezpečení studentů, stipendia, ceny udělované studentům,

  g. 

agenda poplatků spojených se studiem,

  h. 

agenda uznávání vzdělání získaného v zahraničí,

  i. 

výkon právní agendy v oblasti studia.


Čl. 10 - Odbor pro vědu a výzkum

 1. Odbor pro vědu a výzkum zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro vědeckou činnost, prorektora pro tvůrčí a ediční činnost, prorektora pro akademické kvalifikace, prorektorky pro evropskou problematiku a dalších rektorem pověřených členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:


    a. 

  sběr, zpracování a prezentace výsledků vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti,

    b. 

  administrativní zajištění vnitřního grantového systému univerzity,

    c. 

  rezortní i mimorezortní programy pro vědu a výzkum,

    d. 

  ceny udělované akademickým a vědeckým pracovníkům (tuzemské i mezinárodní),

    e. 

  vědeckopedagogické tituly a vědecké hodnosti,

    f. 

  doktoráty honoris causa, hostující profesoři, emeritní profesoři, tituly udělované in memoriam,

    g. 

  mezinárodní programy a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti a činnosti Evropského centra.

 2. Odbor pro vědu a výzkum zabezpečuje činnost vědecké rady univerzity.


Čl. 11 - Odbor zahraničních vztahů

 1. Odbor zahraničních vztahů zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a prorektora pro zahraniční styky a mobilitu a prorektorky pro evropskou problematiku zejména v těchto oblastech:

    a. 

  v oblasti univerzitní spolupráce zajišťování spolupráce s partnery v zahraničí v rámci 


  1. bilaterálních dohod,

  2. univerzitních sítí,


    b. 

  v oblasti mezinárodní spolupráce využívání


  1. kulturních dohod,

  2. mezinárodních vysokoškolsky vzdělávacích programů, zejména pak programů Evropské unie,

  3. mezinárodních vládních a nevládních organizací,


    c. 

  univerzitní projekty mobility (např. Fond mobility).


 2. V rámci odboru zahraničních vztahů je zřízena Evropská kancelář, která zajišťuje zejména mobilitu studentů a akademických pracovníků v rámci programů Evropské unie.


Čl. 12 - Odbor vnějších vztahů

 1. Odbor vnějších vztahů zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a prorektora pro vnější vztahy zejména v těchto oblastech:

    a. 

  zajišťování a poskytování informací uvnitř a vně univerzity,

    b. 

  styk s hromadnými sdělovacími prostředky,

    c. 

  prezentace činnosti univerzity a pořádaných akcí, včetně vydávání propagačních publikací, periodik a předmětů, udělování cen a

    d. 

  rozšiřování a udržování databáze textového, fotografického a elektronického materiálu.


 2. V rámci odboru vnějších vztahů je zřízen útvar tiskového mluvčího, který zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora zejména v oblasti podle odstavce 1 písm. b).


Čl. 13 - Ekonomický odbor

 1. Ekonomický odbor zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a kvestora zejména v těchto oblastech:

    a. 

  v rámci univerzitní agendy


  1. zpracování návrhu rozpočtu univerzity a rozpisu neinvestičních příspěvků a dotací ze státního rozpočtu na provoz,

  2. zabezpečení vnitřního schvalování investičních záměrů a jejich předkládání na MŠMT, včetně závěrečného vyhodnocení akce,

  3. zúčtování se státním rozpočtem, daňové povinnosti, vazby na příslušný finanční úřad a správně-administrativní agenda bankovního styku,

  4. plnění funkce účetní jednotky za univerzitu a centrální účtárny, zpracování výkazů a příslušných ekonomických materiálů a plnění výkaznické povinnosti,

  5. zpracování návrhů a aktualizací vnitrouniverzitní legislativy upravující oblast hospodaření a mezd na univerzitě,

  6. metodika a poradenská činnost pro součásti univerzity v oblasti daní a účetnictví,


    b. 

  v rámci rektorátní agendy


  1. zpracování rozpočtu rektorátu a rozpisu příslušné části neinvestičních příspěvků a dotací státního rozpočtu na provoz,

  2. zabezpečení vnitřního schvalování investičních záměrů,

  3. plnění funkce účtárny rektorátu, zpracování příslušných částí výkazů a ekonomických materiálů,

  4. zpracování návrhů v oblasti hospodaření a mezd na rektorátě.


 2. Vedoucí ekonomického odboru je hlavním ekonomem univerzity.


Čl. 14 - Právní odbor

Právní odbor zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a kvestora zejména v těchto oblastech:


  a. 

vlastní výkon právní agendy,

  b. 

podíl na přípravě vnitrouniverzitní legislativy,

  c. 

poradenská činnost pro součásti univerzity v právní oblasti.


Čl. 15 - Odbor veřejných zakázek

Odbor veřejných zakázek zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a kvestora zejména v těchto oblastech:


  a. 

koordinace činnosti v oblasti veřejných zakázek,

  b. 

zpracování koncepcí veřejných zakázek na univerzitě,

  c. 

metodika a poradenská činnost pro součásti univerzity v oblasti veřejných zakázek,

  d. 

zabezpečení úkolů centrálního nákupu, a to na základě vnitrouniverzitních dohod.


Čl. 16 - Odbor projektové podpory

Odbor projektové podpory zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro rozvoj a kvestora zejména v těchto oblastech:

  a. 

projektová agenda v oblasti neinvestičního rozvoje financovaná z operačních programů Evropské unie, zejména:


 1. monitoring jednotlivých výzev a jejich požadavků,

 2. evidence projektových žádostí a realizovaných projektů,

 3. koordinace a řízení tzv. celouniverzitních projektů,

 4. spolupráce a partnerství s externími subjekty,


  b. 

projektová agenda v oblasti investičního rozvoje, zejména


 1. monitoring a využívání evropských strukturálních fondů a souvisejících národních zdrojů umožňujících investiční výstavbu, včetně výstavby univerzitních kampusů,

 2. koordinace a supervize přípravy, podávání a realizace tohoto typu projektových žádostí,

 3. koordinace monitorovacích a závěrečných zpráv,


  c. 

rozvojové programy MŠMT pro veřejné vysoké školy,

  d. 

příprava, koordinace a vyhodnocení Institucionálního plánu univerzity,

  e. 

projekty financované v rámci Fondu vzdělávací politiky MŠMT,

  f. 

koordinace a supervize udržitelnosti projektů.


Čl. 17 - Odbor výstavby

Odbor výstavby zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro rozvoj a kvestora zejména v těchto oblastech:


  a. 

koncepce dlouhodobého a střednědobého rozvoje univerzity zejména v oblastech velkých investičních a infrastrukturních celků,

  b. 

příprava a zajištění investiční výstavby, rekonstrukce, modernizace a opravy budov a zařízení,

  c. 

příprava pravidelných manažerských zpráv za oblast velkých investičních projektů,

  d. 

pasportizace nemovitostí, generely fakult a součástí,

  e. 

evidence nemovitého majetku univerzity,

  f. 

příprava podkladů pro vnitrouniverzitní dislokaci,

  g. 

technická pomoc fakultám a dalším součástem univerzity.


Čl. 18 - Informační, poradenské a sociální centrum

 1. Informační, poradenské a sociální centrum (odbor) zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro vnější vztahy, prorektorky pro evropskou problematiku a dalších rektorem pověřených členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:


    a. 

  sběr, zpracování a zveřejňování informací o studiu a celoživotním vzdělávání,

    b. 

  poskytování informací o možnostech studia v zahraničí a v rámci mezinárodních programů a vyřizování s tím spojené agendy,

    c. 

  poskytování informací o dalších činnostech univerzity,

    d. 

  poskytování poradenských služeb (např. profesní, sociálně-právní, psychologická, pro studenty a zaměstnance se speciálními potřebami),

    e. 

  organizace propagačních akcí v souvislosti se studijní nabídkou,

    f. 

  práce s absolventy,

    g. 

  sociální problematika studentů a zaměstnanců.


 2. Informační, poradenské a sociální centrum se člení na


    a. 

  oddělení informačních služeb,

    b. 

  oddělení poradenských služeb,

    c. 

  oddělení sociálních služeb,

    d. 

  prodejnu propagačních předmětů (UK Point).


 3. Oddělení informačních služeb zabezpečuje též sběr, zpracovávání, zveřejňování a poskytování informací v oblasti mezinárodní mobility studentů a akademických pracovníků. Součástí oddělení informačních služeb je Kancelář pro absolventy.

 4. Součástí oddělení sociálních služeb je Kancelář pro sociální záležitosti studentů a zaměstnanců.


Čl. 19 - Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektorky pro studijní záležitosti a dalších rektorem pověřených členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:


  a. 

koordinace činností v oblasti celoživotního vzdělávání v rámci rektorátu a univerzity,

  b. 

metodická podpora a konzultační činnost,

  c. 

zpracovávání koncepce v oblasti celoživotního vzdělávání,

  d. 

problematika kvality celoživotního vzdělávání a hodnocení programů celoživotního vzdělávání,

  e. 

uskutečňování programů celoživotního vzdělávání pro širokou odbornou a laickou veřejnost,

  f. 

realizace vzdělávacích aktivit pro akademické pracovníky a ostatní zaměstnance univerzity,

  g. 

podílení se na propagaci celoživotního vzdělávání,

  h. 

celouniverzitní evidence programů celoživotního vzdělávání,

  i. 

zabezpečení činnosti Rady celoživotního vzdělávání,

  j. 

agenda státních rigorózních zkoušek.


Čl.  20 - Personální odbor

Personální odbor zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a kvestora zejména v těchto oblastech:


  a. 

metodika pro personalistiku v rámci univerzity,

  b. 

analýzy a příprava koncepce v oblasti mezd,

  c. 

zpracování návrhu katalogu prací pro univerzitu a jeho změn,

  d. 

administrace pracovních vztahů a další personální agenda v rámci rektorátu a určených dalších součástí univerzity,

  e. 

rozvoj lidských zdrojů v rámci rektorátu, vzdělávání a stáže zaměstnanců.


Čl.  21 - Bezpečnostní odbor

Bezpečnostní odbor zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a kvestora související s krizovým řízením, stavem ohrožení státu, případným válečným stavem a jinými mimořádnými situacemi zejména v těchto oblastech:11


  a. 

zajištění plnění úkolů univerzity k přípravě obrany státu a k mobilizační přípravě,

  b. 

civilní ochrana, 

  c. 

protipožární ochrana,

  d. 

bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci,

  e. 

zajištění plnění úkolů univerzity vyplývající z předpisů o ochraně utajovaných informací.


Čl.  22 - Oddělení vnitřního auditu

 1. Oddělení vnitřního auditu zabezpečuje na univerzitě výkon interního auditu.12

 2. Oddělení vnitřního auditu je přímo podřízeno rektorovi.

 3. Vedoucího oddělení vnitřního auditu jmenuje rektor.


Část III. - Řízení rektorátu, kvestor

Čl.  23 - Vedoucí odborů rektorátu

 1. Vedoucího odboru jmenuje na návrh kvestora rektor.

 2. Vedoucí odboru rektorátu řídí13 činnost odboru.

 3. Vedoucí odboru je za činnost odboru odpovědný rektorovi a příslušnému prorektorovi;14 to neplatí u ekonomického odboru, právního odboru, odboru veřejných zakázek, personálního odboru a bezpečnostního odboru, kde je vedoucí odboru za činnost odboru odpovědný rektorovi a kvestorovi.

 4. V pracovněprávních a ekonomických otázkách a z hlediska vnitřní správy rektorátu jsou vedoucí odborů podřízeni kvestorovi.


Čl.  24 - Kvestor

 1. Kvestor rozhoduje ve věcech univerzity a jedná jejím jménem v záležitostech uvedených v čl. 15 odst. 3 a 4 statutu univerzity a v mezích tohoto organizačního řádu.

 2. Kvestor svolává pravidelné porady vedoucích odborů rektorátu a může svolávat porady všech pracovníků rektorátu, případně skupin pracovníků.


Část IV. - Závěrečná ustanovení

Čl.  25

 1. Opatření rektora č. 27/2014 se zrušuje.

 2. Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem  1. ledna 2017V Praze dne 20. prosince 2016


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení    


Poznámky

1

čl. 3 odst. 5 statutu univerzity.

2

§ 2, 5 a 6 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, v platném znění.

3

čl. 56 odst. 4 statutu univerzity.

4

čl. 14 odst. 1 až 3 statutu univerzity.

5

§ 14 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění.

6

§ 34 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

7

též § 302 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

8

čl. 43, 44  jednacího řádu akademického senátu univerzity.

9

Koordinátor spisové služby univerzity vykonává roli dle čl. 3 odst. 5 Opatření rektora č. 6/2013 – Spisová řád univerzity.

10

též § 302 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

11

Např. zákon č. 239/2000 Sb., v platném znění, č. 240/2000 Sb., v platném znění,  č. 585/2004 Sb., v platném znění, a č. 412/2005 Sb., v platném znění.

12

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

13

též § 302 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

14

§ 10 odst. 4 zákona, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění.


Poslední změna: 26. listopad 2018 13:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám