Opatření rektora UK č. 8/2014

Název:

Zřizovací listina Rady celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 3 odst. 6 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

Účinnost:

30. ledna 2014

[zrušeno OR č. 40/2017]


Zřizovací listina Rady celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

V souvislosti s rozvojem celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově a Dlouhodobým záměrem Univerzity Karlovy 2011 - 2015, v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 3 odst. 6 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy se zřizuje Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy.

Čl. 1 Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

 1. Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy (dále jen „Rada CŽV“) je poradním orgánem rektora Univerzity Karlovy (dále jen „UK“) pro oblast celoživotního vzdělávání.

 2. Poslání Rady CŽV:

    a. 

  plní konzultační a koordinační funkci,

    b. 

  zaměřuje se na aspekty celoživotního vzdělávání procházející napříč UK, na jeho evidenci, vyhodnocování a návrhy metodických a koncepčních opatření a doporučení v této oblasti.

 3. Okruhy hlavních činností Rady CŽV:

    a. 

  zásadně se podílí na tvorbě koncepčních a metodických materiálů,

    b. 

  usnadňuje komunikaci napříč UK zaměřenou na výměnu zkušeností a koordinaci aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání,

    c. 

  generuje podněty k tvorbě dlouhodobého záměru UK, jeho ročních aktualizací a jejich hodnocení, zpracovává hodnotící zprávu o celoživotním vzdělávání,

    d. 

  hodnotí navrhované a uskutečňované programy celoživotního vzdělávání na UK,

    e. 

  podává podněty k případné novelizaci vnitřních norem a předpisů týkajících se celoživotního vzdělávání na UK,

    f. 

  sleduje a vyhodnocuje problematiku akreditací pro oblast celoživotního vzdělávání,

    g. 

  analyzuje vnější poptávku po realizaci celoživotního vzdělávání na UK a iniciuje odpovídající kroky pro její naplnění.

Čl. 2 Členové Rady CŽV

 1. Členy Rady CŽV jmenuje a odvolává rektor UK. Rada CŽV je minimálně pětičlenná.

 2. Členy Rady CŽV jsou zejména zástupci uskutečňovatelů programů z řad jejich zaměstnanců, a to zejména zástupci těch uskutečňovatelů, kteří se významnou mírou podílejí na rozvoji celoživotního vzdělávání na UK; členem Rady CŽV je vždy vedoucí odboru pro studium a záležitosti studentů rektorátu UK.

 3. Předsedou Rady CŽV je rektorem pověřený člen Rady CŽV. V době nepřítomnosti předsedy Rady CŽV na jednání jej zastupuje člen Rady CŽV, který k tomu byl předsedou Rady CŽV písemně stanoven.

 4. Funkce člena Rady CŽV je čestná a nelze ji delegovat na jinou osobu.

 5. Funkční období člena Rady CŽV jsou tři roky. Členem Rady CŽV lze být jmenován opakovaně.

 6. Člen Rady CŽV se může své funkce vzdát. Členství zaniká dnem následujícím po dni doručení písemné rezignace rektorovi UK.

Čl. 3 Jednání Rady CŽV

 1. Rada CŽV zasedá nejméně dvakrát ročně, minimálně jedenkrát v každém semestru.

 2. Zasedání Rady CŽV svolává její předseda, případně jím stanovený zástupce z řad členů Rady CŽV.

 3. Jednání Rady CŽV řídí její předseda nebo jím pověřený zástupce z řad členů Rady CŽV.

 4. Rada CŽV je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen Rady CŽV má jeden hlas.

 5. Rada CŽV přijímá usnesení hlasováním, usnesení Rady CŽV je přijato, pokud se pro ně vyslovila alespoň nadpoloviční většina z přítomných členů Rady CŽV.

 6. Tajemníkem Rady CŽV bez hlasovacího práva je vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání Odboru pro studium a záležitosti studentů rektorátu UK. Administrativní zajištění Rady CŽV je realizováno Odborem pro studium a záležitosti studentů Rektorátu UK.

 7. Z jednání Rady CŽV je pořizován zápis včetně prezenční listiny.V Praze dne 30. ledna 2014


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám