Opatření rektora UK č. 13/2014

Název:

Statut Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

-

Účinnost:

12. března 2014 [zrušeno OR č. 1/2017]

Statut Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy v Praze

Čl. 1 - Základní ustanovení

Rada pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Rada“ a „Univerzita“) je poradním orgánem rektora Univerzity v záležitostech komercializace výsledků vědy a výzkumu Univerzity.

Čl. 2 - Složení Rady

 1. Rada má sedmnáct členů, které jmenuje a odvolává rektor; funkční období členů Rady je tříleté. Rada se skládá z osmi členů zastupujících výzkumné organizace (dále jen „výzkumná sféra“), osmi členů zastupujících aplikační sféru a jednoho člena z finanční sféry. Předsedu Rady jmenuje a odvolává z řad členů Rady rektor.

 2. Podmínkou členství v Radě je písemný souhlas jmenovaného se členstvím spojený se závazkem mlčenlivosti o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o kterých se v souvislosti s činností Rady dozví nebo jinak citlivých otázkách projednávaných podnětů.

 3. Rektor může pro posouzení konkrétního případu na návrh předsedy Rady ustanovit ad hoc další členy Rady, avšak s tím, že počet členů Rady z výzkumné sféry nepřesáhne polovinu ze všech členů Rady; ustanovení odstavce 2 platí pro tyto další členy obdobně.

Čl. 3 - Hlavní úkoly Rady

Mezi hlavní úkoly Rady patří:

  a. 

hodnotit a doporučovat komercializační projekty a případně čerpání interních zdrojů v rámci rozpočtu Univerzity na proof-of-concept, preseed aktivity a spin-out,

  b. 

projednávat výroční zprávy o činnosti Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity (dále jen CPPT),

  c. 

zpracovávat výroční zprávy o činnosti Rady, kterou předkládá rektorovi Univerzity.

  d. 

navrhovat aktualizace vnitřních norem Univerzity pro přenos poznatků a technologií a komercializaci1 a

  e. 

navrhovat rektorovi ad hoc (oborové) komise pro jednotlivé specializované případy komercializace; u těchto ad hoc komisí platí ustanovení čl. 2 odst. 2 obdobně a počet členů ad hoc komise z výzkumné sféry nepřesáhne polovinu ze všech členů této komise.

Čl. 4 - Tajemník Rady

 1. Tajemník Rady zodpovídá za administrativní a organizační zabezpečení činnosti Rady.

 2. Tajemník není členem Rady, má právo se vždy zúčastnit jednání Rady, avšak bez práva hlasovat.

 3. Tajemníkem Rady je ředitel Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity.

 4. Tajemník vede agendu spojenou s činností Rady a archivuje všechny její dokumenty v souladu s právními předpisy.

 5. Na tajemníka Rady se vztahuje závazek mlčenlivosti uvedený v ustanovení čl. 2 odst. 2.

Čl. 5 - Základní zásady činnosti Rady

 1. Rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání svolává a řídí předseda Rady.

 2. Rada projednává žádosti o schválení komercializačního projektu nebo podněty na změny ve vnitřních normách Univerzity. Tyto žádosti a podněty mohou Radě předkládat všechny fakulty a součásti Univerzity, a to prostřednictvím CPPT.

 3. Dále Rada přijímá od CPPT každé tři měsíce průběžné zprávy o stavu schválených dílčích projektů a tyto zprávy vyhodnocuje.

 4. Člen Rady se nesmí účastnit jakéhokoliv projednávání žádosti, jestliže ve vztahu k této žádosti anebo osobám, kterých se žádost týká, lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti. Člen Rady je podjatý zejména tehdy, pokud se bude jednat o takovém projektu, ve kterém má mít majetkové podíly nebo být členem řešitelského týmu.

 5. Rada poskytne rektorovi Univerzity ke každé věcně projednávané žádosti písemné doporučení, jehož součástí je vždy návrh dalšího postupu Univerzity.

 6. Rektor Univerzity doporučení Rady může přijmout či odmítnout, případně si vyžádat další podklady včetně stanovisek či vyjádření.

 7. Rozhodnutí rektora a zápis z jednání Rady se zveřejňuje na webových stránkách Univerzity, pokud to nevylučuje právní předpis.

 8. Podrobnosti o jednání Rady jsou stanoveny v Jednacím řádu Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy v Praze, který je přílohou tohoto opatření.

Čl. 6 - Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dne 12. března 2014.


V Praze dne 11. března 2014


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor UK


.doc ke stažení

Příloha č. 1 k Opatření rektora č. 13/2014

Jednací řád Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy v Praze

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Jednací řád Rady stanoví pravidla pro jednání Rady, postup při přípravě jednání a další postup související s usneseními Rady.

Čl. 2 - Úkony před jednáním Rady

 1. Zasedání Rady svolává předseda Rady nejméně dvakrát ročně.

 2. Předseda je dále povinen svolat Radu do deseti pracovních dnů, pokud Rada obdrží žádost o schválení komercializačního projektu, podnět na změnu vnitřních norem podle čl. 5 odst. 2 Statutu Rady nebo pokud o to požádá kterýkoliv člen Rady s uvedením důvodu. Svoláním se rozumí odeslání pozvánek podle odstavce 3.

 3. Členové Rady jsou na zasedání pozváni vždy písemně, za což se považuje i elektronická forma pozvánky odeslaná na emailovou adresu, kterou každý člen Rady sdělí tajemníkovi Rady (dále jen „tajemník“). Pozvánka musí být doručena nejpozději deseti pracovních dnů před konáním zasedání.

 4. Podněty a žádosti určené k jednání Rady se v písemné podobě předkládají tajemníkovi, který s nimi neprodleně seznámí předsedu. Předseda rozhodne o dalším postupu.

 5. Předseda může pověřit tajemníka, aby vyzval předkladatele žádosti či podnětu podle čl. 5 odst. 2 Statutu Rady k doplnění či dopracování svého podání před vlastním jednáním Rady anebo kdykoliv v průběhu jednání.

 6. Jednotlivé žádosti a podněty posoudí Rada na svém nejbližším zasedání a rozhodne v co nejkratším termínu.

Čl. 3 - Jednání Rady

 1. Jednání Rady je neveřejné a řídí jej předseda.

 2. Před vlastním jednáním Rady podepíší její členové i předseda prezenční listinu, která obsahuje prohlášení o nepodjatosti dle čl. 5 odst. 4 Statutu Rady.

 3. Rada je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní nadpoloviční většina všech členů Rady. Pokud bude v konkrétním případě podjato podle čl. 5 odst. 4 Statutu Rady tolik členů Rady, že Rada nebude moci být usnášeníschopná, předseda neprodleně požádá rektora o jmenování dalších ad hoc členů podle čl. 2 odst. 3 Statutu Rady tak, aby Rada mohla hlasovat.

 4. Každý člen Rady má při hlasování jeden hlas. Na návrh kteréhokoliv člena Rady je hlasování tajné.

 5. Tajemník není oprávněn hlasovat, je však oprávněn být při hlasování přítomen.

 6. Pro přijetí usnesení Rady je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů Rady, vždy však musí souhlasit alespoň čtyři členové výzkumné sféry.

 7. Jednání Rady může být přítomna i další osoba, pokud je to nezbytné k posouzení žádosti nebo podnětu a pokud tak rozhodne předseda. Tato osoba nesmí být seznámena s informacemi uvedenými v čl. 2 odst. 2 Statutu Rady. Pokud je nezbytné osobě sdělit i tyto informace, tajemník před projednáním těchto informací zajistí, aby tato osoba podepsala závazek mlčenlivosti ve věci. Toto ustanovení se nepoužije, pokud je osoba s těmito informacemi již seznámena, např. pokud se jedná o původce vynálezu.

Čl. 4 - Usnesení Rady

 1. Žádosti o schválení komercializačního projektu jsou hodnoceny kriteriálně (viz čl. 5 tohoto jednacího řádu). Každý člen Rady je povinen se těmito kriterii řídit.

 2. Návrh kritérií Rada schválí s dostatečným předstihem před vlastním jednáním Rady. Kritéria budou stanovena na základě požadavků univerzity nebo poskytovatele podpory. Po schválení rektorem budou tato kritéria zveřejněna.

 3. Zápis z každého jednání Rady vypracovává tajemník a předkládá k odsouhlasení předsedovi a dvěma členům Rady přítomným na jednání, vždy jednomu z výzkumné sféry a jednomu z aplikační sféry. S výjimkou předsedy se odsouhlasením rozumí i prokazatelný souhlas vyjádřený elektronickou formou. V případě neshody rozhoduje předseda, své rozhodnutí musí odůvodnit.

 4. Ze zápisu Rady budou patrné následující skutečnosti: složení přítomných členů, které dílčí projekty byly schváleny či zamítnuty, přijaté a zamítnuté změny ve stávajících dílčích projektech, počet předčasně ukončených dílčích projektů, jejich identifikace a důvody jejich předčasného ukončení, počet úspěšně ukončených dílčích projektů a případné doporučení dalších komercializačních aktivit.

 5. Po odsouhlasení zápisu předkládá předseda rektorovi Univerzity ke každé projednávané žádosti a podnětu písemné usnesení, které obsahuje doporučení dalšího postupu. Toto usnesení zasílá zároveň i žadateli, resp. původci podnětu.

Čl. 5 - Hlavní kriteria posuzování komercializačních projektů

 1. V souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jsou podporovány projekty, které zahrnují pokud možno celý inovační cyklus, tj. od základního výzkumu, přes aplikovaný výzkum, experimentální vývoj až po využití nových poznatků v inovacích. Zvláště pak je kladen důraz na rozvoj spolupráce s aplikační sférou.

 2. V rámci předkládaných projektů je nutné rozvíjet a podporovat vazby mezi univerzitami a výzkumnými institucemi a organizacemi a aplikační sférou, s cílem účinnějšího propojení základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

 3. U projektů se posuzuje míra zajištění vlastního financování. Mezi náklady komercializace výzkumu a vývoje patří například provozní náklady na činnost CPPT, náklady na externí služby, marketingové aktivity, management ochrany duševního vlastnictví, aj. Systém komercializace výzkumu a vývoje by měl využívat nejen nástroje financované z veřejných zdrojů, ale i vyvíjet aktivity pro vytváření vlastních finančních zdrojů.

 4. Před vlastním hodnocením daného komercializačního projektu přednese tajemník zprávu CPPT o provedené formální kontrole dle odstavce 1.

 5. Vlastní hodnotící kritéria komercializačního projektu a jejich hodnoty jsou uvedeny v samostatném dokumentu schvalovaném rektorem Univerzity.


Poznámky

1

např.: „Strategie Univerzity Karlovy v Praze v oblasti komercializace poznatků a technologií“ a „Doporučený postup komercializace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze“, příslušné opatření rektora o nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově v Praze, Dlouhodobá koncepce proof-of-concept na UK, aj.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám