Opatření rektora č. 1/2017

Název:

Statut Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

1. ledna 2017V souvislosti se jmenováním členů Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu UK vydávám toto nové znění Statutu Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu UK:


Statut Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy

Čl. 1 - Základní ustanovení

Rada pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy (dále jen „Rada“ a „Univerzita“) je poradním orgánem rektora Univerzity v záležitostech komercializace výsledků vědy a výzkumu Univerzity.


Čl. 2 - Složení Rady

 1. Rada má nejméně sedm členů, které jmenuje a odvolává rektor; funkční období členů Rady je tříleté. Počet členů Rady s hlasovacím právem zastupujících výzkumné organizace (dále jen „výzkumná sféra“) nepřesáhne polovinu členů Rady s hlasovacím právem, dalšími členy Rady s hlasovacím právem jsou zástupci aplikační a finanční sféry. Předsedu Rady jmenuje a odvolává z řad členů Rady rektor.

 2. Podmínkou členství v Radě je písemný souhlas jmenovaného se členstvím spojený se závazkem mlčenlivosti o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o kterých se v souvislosti s činností Rady dozví, nebo o jinak citlivých otázkách projednávaných podnětů.

 3. Nad rámec členů Rady může rektor jmenovat stálé hosty Rady. Stálý host Rady má právo se zúčastnit jednání Rady a dostávat veškeré podklady. Stálý host Rady ale nedisponuje hlasovacím právem ani není zahrnut do celkového počtu členů Rady. Ustanovení odstavce 2 platí pro stálého hosta obdobně.


Čl. 3 - Hlavní úkoly Rady

 1. Mezi hlavní úkoly Rady patří:

    a. 

  hodnotit a doporučovat komercializační projekty a případně čerpání interních zdrojů v rámci rozpočtu Univerzity na proof-of-concept, preseed aktivity a spin-out,

    b. 

  projednávat výroční zprávy o činnosti Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity (dále jen CPPT),

    c. 

  zpracovávat výroční zprávy o činnosti Rady, následně předkládat rektorovi Univerzity.

    d. 

  navrhovat aktualizace vnitřních norem Univerzity pro přenos poznatků a technologií a komercializaci a

    e. 

  navrhovat rektorovi ad hoc (oborové) komise pro jednotlivé specializované případy komercializace; u těchto ad hoc komisí platí ustanovení čl. 2 odst. 2 obdobně a počet členů ad hoc komise z výzkumné sféry nepřesáhne polovinu ze všech členů této komise.


Čl. 4 - Tajemník Rady

 1. Tajemník Rady zodpovídá za administrativní a organizační zabezpečení činnosti Rady.

 2. Tajemník není členem Rady, má právo se vždy zúčastnit jednání Rady, avšak bez práva hlasovat.

 3. Tajemníkem Rady je ředitel Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity nebo jím pověřený zaměstnanec Univerzity, k takovému pověření je nutný souhlas rektora.

 4. Tajemník vede agendu spojenou s činností Rady a archivuje všechny její dokumenty v souladu s právními předpisy.

 5. Na tajemníka Rady se vztahuje závazek mlčenlivosti uvedený v ustanovení čl. 2 odst. 2.


Čl. 5 - Základní zásady činnosti Rady

 1. Rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání svolává a řídí předseda Rady.

 2. Rada projednává žádosti o schválení komercializačního projektu nebo podněty na změny ve vnitřních normách Univerzity. Tyto žádosti a podněty mohou Radě předkládat všechny fakulty a součásti Univerzity, a to prostřednictvím CPPT.

 3. Dále Rada přijímá od CPPT každé tři měsíce průběžné zprávy o stavu schválených dílčích projektů a tyto zprávy vyhodnocuje.

 4. Člen Rady se nesmí účastnit jakéhokoliv projednávání žádosti, jestliže ve vztahu k této žádosti anebo osobám, kterých se žádost týká, lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti. Člen Rady je podjatý zejména tehdy, pokud se bude jednat o takovém projektu, ve kterém má mít majetkové podíly nebo být členem řešitelského týmu.

 5. Rada poskytne rektorovi Univerzity ke každé věcně projednávané žádosti písemné doporučení, jehož součástí je vždy návrh dalšího postupu Univerzity.

 6. Rektor Univerzity doporučení Rady může přijmout či odmítnout, případně si vyžádat další podklady včetně stanovisek či vyjádření.

 7. Rozhodnutí rektora a zápis z jednání Rady se zveřejňuje na webových stránkách Univerzity, pokud to nevylučuje právní předpis.

 8. Podrobnosti o jednání Rady jsou stanoveny v Jednacím řádu Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy, který schvaluje Rada a se souhlasem rektora vydává předseda Rady.


Čl. 6 - Závěrečné ustanovení

Dnem nabytí účinnosti tohoto opatření rektora č. 1/2017 se zrušují opatření rektora 13/2014 a 8/2015.


Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017.
V Praze dne 12. 12. 2016


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Poslední změna: 14. červen 2019 13:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám