Opatření rektora UK č. 18/2014

Název:

Lhůty pro vyřizování podání doručených Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Účinnost:

5. května 2014


Lhůty pro vyřizování podání doručených Univerzitě Karlově

Čl. 1

 1. Tímto opatřením se stanoví lhůty pro vyřizování písemných žádostí, stížností a obdobných podání1 (dál jen „podnět“) na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“).

 2. Za podnět se pro účely tohoto opatření považuje i žádost, stížnost nebo další podání učiněné ústně, které nebylo možné vyřešit ihned a o kterém byl sepsán záznam.

Čl. 2

 1. Orgány univerzity, fakult a dalších součástí jsou při vyřizování podnětů povinny postupovat bez zbytečných průtahů.

 2. Orgány univerzity, fakult a dalších součástí postupují

    a. 

  při rozhodování ve správním řízení tak, aby úkony byly činěny ve lhůtách stanovených zákonem č. 500/2004 Sb., v platném znění (správní řád), zvláštním právním předpisem2 nebo vnitřním předpisem univerzity3,

    b. 

  při vydávání jiných rozhodnutí, stanovisek či obdobných úkonů4 tak, aby úkony byly činěny ve lhůtách stanovených právním předpisem, vnitřním předpisem univerzity nebo vykonatelným rozhodnutím; není-li lhůta v těchto předpisech nebo v rozhodnutí stanovena, nejpozději ve lhůtě 30 dnů,

    c. 

  při vyřizování ostatních podnětů tak, aby na tyto podněty bylo odpovězeno nejpozději ve lhůtě 30 dnů,

    d. 

  při postupování podnětů, k jejichž vyřízení nejsou příslušné, tak, aby k odeslání podnětu příslušnému orgánu došlo bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů.

 3. Vedoucí pracovníci rektorátu a administrativních aparátů fakult a dalších součástí jsou povinni zabezpečit postup jimi řízených útvarů tak, aby tyto útvary poskytovaly orgánům univerzity, fakult a dalších součástí potřebnou součinnost pro dodržování lhůt podle odstavce 2, čl. 3 a popř. čl. 5 odst. 5.

Čl. 3

 1. Vyžaduje-li vyřízení podnětu orgánem univerzity součinnost orgánu fakulty nebo další součásti, je orgán poskytující součinnost povinen poskytnout tuto součinnost bez zbytečných průtahů, nejpozději však ve lhůtě stanovené orgánem univerzity; tato lhůta však musí být přiměřená povaze požadované součinnosti a okolnostem případu.

 2. Vyžaduje-li vyřízení podnětu orgánem fakulty nebo další součásti součinnost orgánu univerzity nebo jiné fakulty anebo další součásti, je orgán poskytující součinnost povinen poskytnout tuto součinnost bez zbytečných průtahů.

Čl. 4

 1. Lhůty stanovené tímto opatřením se počítají ode dne následujícího po dni doručení podnětu do podatelny věcně příslušného orgánu, na kontaktní elektronickou adresu nebo po dni, kdy byl učiněn záznam o ústním podání.

 2. Lhůta stanovená tímto opatřením je zachována, je-li posledního dne lhůty příslušná písemnost předána osobně nebo je-li příslušná poštovní zásilka podána držiteli poštovní licence, zvláštní poštovní licence nebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě anebo odeslána prostřednictvím elektronické pošty.


Čl. 5

 1. Lhůty stanovené tímto opatřením se nevztahují na činnost akademických senátů univerzity a fakult, vědeckých rad univerzity, fakult a vysokoškolských ústavů, správní rady univerzity a disciplinárních komisí fakult; tyto orgány postupují při vyřizování podnětů podle svých jednacích řádů a dalších vnitřních předpisů univerzity, fakult a dalších součástí.

 2. Lhůty stanovené tímto opatřením se dále nevztahují na přihlášky, žádosti a obdobná podání činěná v záležitostech, jejichž harmonogram je upraven vnitřním předpisem univerzity, fakulty nebo další součásti anebo opatřením rektora, děkana nebo ředitele další součásti vydaném na základě takového vnitřního předpisu5. Na vyřizování stížností a námitek podaných v těchto záležitostech se však lhůty stanovené tímto opatřením vztahují.

 3. Lhůty stanovené tímto opatřením neběží v případech stanovených právním předpisem, vnitřním předpisem univerzity a v případech uvedených v čl. 2 bodu 2 písm. b) a c) též  po dobu nezbytnou k opatření potřebných podkladů od dalších osob.

 4. Lhůty stanovené tímto opatřením se prodlužují, stanoví-li tak právní předpis, vnitřní předpis univerzity nebo je-li zapotřebí ústního jednání nebo místního šetření, někoho předvolat, zpracovat znalecký posudek nebo doručovat písemnosti do ciziny.

 5. Ve složitých a odůvodněných případech, jakož i v případech, kde to vyžaduje povaha podnětu, může lhůtu 30 dnů stanovenou v čl. 2 odst. 2 písm. b) a c) přiměřeně prodloužit rektor, na fakultě děkan nebo na další součásti ředitel; v těchto případech musí být ten, kdo podnět podal, o prodloužení lhůty pro vyřízení podnětu vyrozuměn.

Čl. 6

 1. Na podněty doručené před nabytím účinnosti tohoto opatření se ustanovení tohoto opatření vztahují přiměřeně.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 5. května 2014.


V Praze dne 29. dubna 2014prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.doc ke staženíPoznámky

1

Nevztahuje se tedy např. na závazkové vztahy nebo úkony v souvislosti s veřejnými zakázkami.

2

Např. zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách nebo zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

3

Např. Příloha č. 5 Statutu Univerzity Karlovy (Řád přijímacího řízení).

4

Např. úkony v pracovněprávních vztazích, úkony mezi orgány univerzity a fakult při přípravě přijímacího řízení nebo při přípravě akreditačních materiálů nebo úkony dané vykonatelným rozhodnutím soudu.

5

Např. grantové a další soutěže organizované na Univerzitě Karlově (GA UK, SVV, ceny,…).


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám