Opatření rektora UK č. 46/2014

Název:

Termín a další podrobnosti k předkládání průběžné zprávy o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově v Praze za rok 2014

K provedení:

Čl. 6 odst. 1 a 5 Zásad Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

Účinnost:

12. prosince 2014

[zrušeno OR č. 12/2017]


Termín a další podrobnosti k předkládání průběžné zprávy o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově v Praze za rok 2014

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se v souladu s čl. 6 odst. 1 a 5 opatření rektora č. 20/2011, Zásady Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, (dále jen „Zásady“) stanoví termín předložení průběžné zprávy o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově za rok 2014 (dále jen „program“ a „průběžná zpráva“) a podrobnosti o jejím obsahu, způsobu předložení a projednání.Čl. 2 - Obsah průběžné zprávy

Průběžná zpráva obsahuje zejména


  a. 

stručný souhrn o uskutečňování programu s odkazy na maximálně deset klíčových publikací,

  b. 

souhrnné údaje o výši vyčerpaných finančních prostředků a o výši finančních prostředků převedených do fondu účelově určených prostředků,

  c. 

případnou aktualizaci údajů obsažených v částech přihlášky podle čl. 3 odst. 7 písm. f), h) nebo j) Zásad,

  d. 

u programů, u nichž si to svým usnesením vyžádala Vědecká rada UK, adekvátní reflexi připomínek uvedených v posudku k bilanční zprávě1.Čl. 3 - Způsob a termín předložení průběžné zprávy


  1. Průběžná zpráva se předkládá v jednom písemném a jednom elektronickém vyhotovení. Písemné vyhotovení, opatřené podpisy koordinátora programu a děkana fakulty, které lze u společných programů nahradit doložením plné moci2 jednomu z děkanů (řediteli jiných součástí) zúčastněných na programu, se předkládá odboru pro vědu a výzkum rektorátu UK. Elektronické vyhotovení ve formátu *.doc, *.docx nebo *.rtf se zasílá e-mailem na adresu prvouk@ruk.cuni.cz .

  2. Formulář pro průběžnou zprávu bude počínaje dnem 18. prosince 2014 k dispozici na www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Financování vědy na UK/PRVOUK“.

  3. Termín pro předložení písemného i elektronického vyhotovení je 27. února 2015.Čl. 4 - Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dne 12. prosince 2014.V Praze dne 11. prosince 2014

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení
Poznámky

1

Týká se těchto programů: P02, P03, P04, P05, P06, P08, P12, P13, P15, P17, P18, P19, P20, P22, P28, P33,a P39.

2

Plná moc nemusí být notářsky ověřena.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám