Opatření rektora UK č. 51/2014

Název:

Centrální evidence grantů, projektů, podpory v režimu „de minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu a inovací

K provedení:

--

Účinnost:

1. leden 2015

[zrušeno OR č. 53/2017]


Centrální evidence grantů, projektů, podpory v režimu „de minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu a inovací

Čl. 1 - Úvodní ustanovení


 1. Toto opatření upravuje pravidla a postup pro vedení evidence grantů, projektů, podpory v režimu „de minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu, dalších tvůrčích činností a inovací (dále jen „evidence zdrojů“) a pro jejich jednotnou správu na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“).

 2. Toto opatření navazuje zejména na následující právní předpisy České republiky, vnitřní předpisy univerzity a metodické materiály vydávané Radou vlády pro vědu a výzkum:


    a. 

  zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění (dále jen „zákon“),

    b. 

  zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění,

    c. 

  zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění,

    d. 

  nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění,

    e. 

  Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů vydaná podle § 35 zákona (dále jen „metodika“) a

    f. 

  čl. 17 odst. 4 statutu univerzity.

 3. Evidence zdrojů slouží zejména


    a. 

  k evidování a zpřístupňování vybraných údajů o agendách podle tohoto opatření,

    b. 

  k evidování základních údajů o jednotlivých zdrojích financování aktivit vědy,  výzkumu, dalších tvůrčích činností a inovací a jejich zpřístupňování pro potřeby evidence výsledků těchto aktivit (dále jen „evidence publikační činnosti“),

    c. 

  pro pořizování datových dávek smluvního výzkumu podle § 32 odst. 3 zákona o podpoře výzkumu a vývoje a kapitoly VIII. metodiky,

    d. 

  pro potřeby vedení univerzity a vedení jednotlivých fakult a dalších součástí a

    e. 

  ke tvorbě přehledů (a analýz) pro potřeby vytváření výročních zpráv o činnosti univerzity, jejích fakult a dalších součástí a evaluačních zpráv.Čl. 2 - Předmět evidence


 1. Předmětem evidence zdrojů jsou


    a. 

  projekty financované z prostředků účelové podpory podle § 3 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona,

    b. 

  interní projekty univerzity financované z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum dle § 3 odst. 2 písm. c) zákona,

    c. 

  interní projekty, programy a další vnitrouniverzitní nástroje financování aktivit vědy a výzkumu z prostředků institucionální podpory dle § 3 odst. 3 písm. a) zákona,

    d. 

  zahraniční a mezinárodní granty1, včetně projektů z prostředků dle § 3 odst. 3 písm. b) zákona,

    e. 

  projekty realizované v rámci operačních programů financovaných z ESF a ERDF,

    f. 

  projekty smluvního výzkumu,2

    g. 

  jakékoli další granty a projekty na podporu aktivit vědy, výzkumu a dalších tvůrčích činností,

    h. 

  veškerá podpora v režimu „de minimis“,

  (dále též souhrnně „agendy“).


 2. Předmětem evidence zdrojů jsou dále


    a. 

  licenční smlouvy (nabyté i poskytnuté) k předmětům průmyslového vlastnictví a

    b. 

  licenční smlouvy k majetkovým autorským právům a autorským dílům vzešlých z projektů realizovaných v rámci operačních programů financovaných z ESF a ERDF.


 3. Rozsah evidovaných údajů je dán zejména požadavky poskytovatelů podpory. Náležitosti evidence jsou stanoveny v metodických pravidlech vydávaných podle čl. 4 odst. 2.

 4. Základními povinnými evidovanými údaji jsou


    a. 

  číselná identifikace (číslo projektu, grantu, smlouvy apod.) a textová identifikace (název či shrnutí předmětu),

    b. 

  datum zahájení a datum ukončení řešení projektu, resp. účinnosti smlouvy,

    c. 

  jméno hlavního řešitele (resp. zodpovědné osoby),

    d. 

  fakulty nebo další součásti, podílející se na řešení projektu, grantu, nebo smlouvě,

    e. 

  základní identifikační údaje poskytovatele podpory, resp. smluvní strany3,

    f. 

  identifikace grantového programu4 a

    g. 

  celková výše podpory grantu nebo projektu anebo celková hodnota smlouvy a podíl investičních prostředků na celkové výši.


 5. V metodických pravidlech podle čl. 4 odst. 2 se stanoví, které další údaje lze evidovat dle potřeb jednotlivých fakult a dalších součástí.


Čl. 3 - Organizační zajištění evidence zdrojů


 1. Evidence zdrojů se uskutečňuje prostřednictvím celouniverzitní aplikace GaP (dále jen „GaP“) provozované Ústavem výpočetní techniky UK (dále jen „ÚVT“) v rámci Informačního systému univerzity(dále jen „IS UK“).

 2. Pro agendy, které nejsou v IS UK evidovány v jiné aplikaci, je aplikace GaP primárním místem jejich evidence. Záznamy v agendách, které jsou primárně evidovány v jiných aplikacích, jsou do aplikace GaP pravidelně přenášeny.

 3. Při pořizování záznamů v aplikaci GaP jsou přednostně využívány číselníky této aplikace.

 4. Pro zajištění evidence zdrojů na jednotlivých fakultách a dalších součástech jmenují děkani fakult a ředitelé dalších součástí


    a. 

  a) koordinátora a

    b. 

  b) referenty dílčích agend.


 5. Koordinátor má plný přístup ke všem záznamům fakulty nebo další součásti v aplikaci GaP.

 6. Koordinátor je zodpovědný za řádnou evidenci zdrojů na dané fakultě nebo další součásti jako celku.

 7. Koordinátor zejména


    a. 

  poskytuje konzultace k pořizování záznamů a práci se záznamy v systému GaP referentům jednotlivých agend,

    b. 

  ve spolupráci s ÚVT řeší technické problémy vzniklé při evidenci,

    c. 

  připravuje přehledy a analýzy pro potřeby fakulty nebo další součásti,

    d. 

  poskytuje součinnost dalším pracovištím fakulty nebo další součásti při plnění úkolů souvisejících se sledovanými agendami, zejména při sběru dat pro evidenci publikační činnosti a

    e. 

  zodpovídá za včasné pořizování záznamů a jejich správnost v agendách, pro které nebyl na fakultě nebo další součásti jmenován referent.


 8. Referent dílčí agendy je zodpovědný za včasné pořizování záznamů a jejich správnost ve svěřené agendě.

 9. Děkani fakult a  ředitelé dalších součástí určí okruh osob oprávněných k nahlížení do všech záznamů dané fakulty nebo další součásti.

 10. Děkan, resp. ředitel součásti dále stanoví, v jakém rozsahu budou záznamy zpřístupněny také řešitelům projektů (resp. zodpovědným osobám) a případně dalším členům řešitelských týmů.Čl. 4 - Společná ustanovení


 1. Univerzitním koordinačním a metodickým pracovištěm pro evidenci zdrojů jako celku je Ústřední knihovna UK (dále jen „ÚKUK“).

 2. ÚKUK vydává metodická pravidla pro jednotlivé sledované agendy. Potřebné podklady pro tato pravidla v termínech a způsobem stanoveným ředitelem ÚKUK připravuje


    a. 

  Odbor pro vědu a výzkum Rektorátu pro agendy dle čl. 2 odst. 1 písm. d) a g),

    b. 

  Ekonomický odbor Rektorátu pro agendu dle čl. 2 odst. 1 písm. h),

    c. 

  Odbor projektové podpory Rektorátu pro agendy dle čl. 2 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. b) a

    d. 

  Centrum pro přenos poznatků a technologií UK pro agendu dle čl. 2 odst. 2 písm. a).


 3. Za provoz systému po technické stránce, včetně přípravy podkladů pro technickou a uživatelskou dokumentaci, odpovídá ÚVT.Čl. 5 - Přechodná a závěrečná ustanovení


 1. Děkani fakult a ředitelé dalších součástí jmenují koordinátory a referenty dílčích agend  do 31. ledna 2015; jména těchto osob, jakož i případné následné změny sdělí fakulty a další součásti ÚKUK.

 2. ÚVT ve spolupráci s pracovišti dle čl. 4 odst. 2 zajistí školení koordinátorů do 15. února 2015.

 3. Fakulty a další součásti zajistí vložení záznamů  a kontrolu správnosti již existujících záznamů v agendách do aplikace GaP nebo do aplikací, ve kterých jsou tyto agendy primárně evidovány, v těchto termínech:


    a. 

  záznamy o všech aktuálně řešených projektech dle čl. 2 odst. 1 písm. a), b), c) a g) do 30. 4. 2015,

    b. 

  záznamy o již ukončených projektech dle čl. 2 odst. 1 písm. a), b) a c) zahájených v roce 2010 a později do 31. 10. 2015,

    c. 

  záznamy o všech projektech dle čl. 2 odst. 1 písm. d) řešených od roku 2012 do 31. 5. 2015,

    d. 

  záznamy o všech projektech dle čl. 2 odst. 1 písm. f) řešených od roku 2011 do 31. 5. 2015,

    e. 

  záznamy o veškeré podpoře dle čl. 2 odst. 1 písm. h) získané od roku 2013 do 30. 4. 2015,

    f. 

  záznamy o platných smlouvách dle čl. 2 odst. 2 písm. a) do 31. 5. 2015.


 4. ÚVT zajistí přenos záznamů v agendách, které jsou primárně evidovány v jiných aplikacích, do aplikace GaP v termínech uvedených v odstavci 3.

 5. V důvodných případech může rektor na základě žádosti děkana fakulty nebo  ředitele další součásti povolit výjimku z harmonogramu uvedeného v odstavci 3.

 6. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2015.

V Praze dne 22. prosince 2014


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.doc ke staženíPoznámky

1

Prostředky na financování aktivit vědy a výzkumu, získané na základě veřejné soutěže vypsané veřejným, případně soukromým poskytovatelem se sídlem mimo ČR.

2

Činnosti mající charakter výzkumu, vývoje a inovací poskytované třetí osobě na přímou objednávku za úplatu.

3

v případě projektu dle čl. 2 odst. 1 písm. f), resp. licenční smlouvy dle čl. 2 odst. 2.

4

v případě projektu dle čl. 2 odst. 1 písm. a).


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám