Opatření rektora č. 53/2017

Název:

Centrální evidence grantů, projektů, podpory v režimu „de minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu a inovací

K provedení:

-

Účinnost:

1. července 2017

[zrušuje se OR č. 24/2018 od 1.10.2018]


Centrální evidence grantů, projektů, podpory v režimu „de minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu a inovací

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Toto opatření upravuje pravidla a postup pro vedení evidence grantů, projektů, podpory v režimu „de minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu, dalších tvůrčích činností a inovací (dále jen „evidence zdrojů“) a pro jejich jednotnou správu na Univerzitě Karlově v Praze (dále jen „univerzita“).

 2. Toto opatření navazuje zejména na následující právní předpisy České republiky, vnitřní předpisy univerzity a metodické materiály vydávané Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace:

    a. 

  zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění (dále jen „zákon“),

    b. 

  zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění,

    c. 

  zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění,

    d. 

  nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění,

    e. 

  Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů vydanou podle § 35 zákona (dále jen „metodika hodnocení“) a

    f. 

  čl. 14 odst. 4 Statutu univerzity.

 3. Evidence zdrojů slouží zejména


    a. 

  k evidování a zpřístupňování vybraných údajů o agendách podle tohoto opatření,

    b. 

  k evidování základních údajů o jednotlivých zdrojích financování aktivit vědy, výzkumu, dalších tvůrčích činností a inovací a jejich zpřístupňování pro potřeby evidence výsledků těchto aktivit (dále jen „evidence publikační činnosti“),

    c. 

  pro pořizování datových dávek smluvního výzkumu podle metodiky hodnocení v platném znění,

    d. 

  pro potřeby vedení univerzity a vedení jednotlivých fakult a dalších součástí a

    e. 

  ke tvorbě přehledů (a analýz) pro potřeby vytváření výročních zpráv o činnosti univerzity, jejích fakult a dalších součástí a evaluačních zpráv.


Čl. 2 - Předmět evidence

 1. Předmětem evidence zdrojů jsou

    a. 

  projekty financované z prostředků účelové podpory podle § 3 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona,

    b. 

  interní projekty univerzity financované z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum dle § 3 odst. 2 písm. c) zákona,

    c. 

  interní projekty, programy a další vnitrouniverzitní nástroje financování aktivit vědy a výzkumu z prostředků institucionální podpory dle § 3 odst. 3 písm. a) zákona,

    d. 

  zahraniční a mezinárodní granty, včetně projektů z prostředků dle § 3 odst. 3 písm. b) zákona,

    e. 

  projekty realizované v rámci operačních programů financovaných z ESF a ERDF,

    f. 

  projekty smluvního výzkumu,

    g. 

  jakékoli další granty a projekty na podporu aktivit vědy, výzkumu a dalších tvůrčích činností,

    h. 

  veškerá podpora v režimu „de minimis“ a

    i. 

  účast ve výzkumných infrastrukturách.


  (dále též souhrnně „agendy“).

 2. Předmětem evidence zdrojů jsou dále


    a. 

  licenční smlouvy (nabyté i poskytnuté) k předmětům průmyslového vlastnictví a

    b. 

  licenční smlouvy k majetkovým autorským právům a autorským dílům vzešlých z projektů realizovaných v rámci operačních programů financovaných z ESF a ERDF.

 3. Součástí evidence jsou


    a. 

  projekty dle čl. 2 odst. 1 písm. a), b) a c) zahájené v roce 2010 a později,

    b. 

  projekty dle čl. 2 odst. 1 písm. d) řešené od roku 2012,

    c. 

  projekty dle čl. 2 odst. 1 písm. e) a g) řešené od roku 2015,

    d. 

  projekty dle čl. 2 odst. 1 písm. f) řešené od roku 2011,

    e. 

  podpora dle čl. 2 odst. 1 písm. h) získaná od roku 2013,

    f. 

  výzkumné infrastruktury dle čl. 2 odst. 1 písm. i), v nichž jsou fakulty či další součásti UK zapojeny v roce 2017 a následujících a

    g. 

  smlouvy dle čl. 2 odst. 2 platné od roku 2015.


 4. Rozsah evidovaných údajů je dán zejména požadavky poskytovatelů podpory. Náležitosti evidence jsou stanoveny v metodických pravidlech vydávaných podle čl. 4 odst. 2.

 5. Základními povinnými evidovanými údaji jsou


    a. 

  číselná identifikace (číslo projektu, grantu, smlouvy apod.) a textová identifikace (název či shrnutí předmětu),

    b. 

  datum zahájení a datum ukončení řešení projektu, resp. účinnosti smlouvy,

    c. 

  jméno hlavního řešitele (resp. zodpovědné osoby),

    d. 

  název fakulty nebo další součásti podílející se na řešení projektu, grantu, nebo smlouvě,

    e. 

  výčet všech zahraničních partnerů podílejících se na projektu,

    f. 

  základní identifikační údaje poskytovatele podpory, resp. smluvní strany,

    g. 

  identifikace grantového programu,

    h. 

  celková výše podpory grantu nebo projektu anebo celková hodnota smlouvy a z toho podíl prostředků pro fakultu/součást  (s výjimkou projektů a programů interního financování vědy UK, pokud není v metodických pravidlech uvedeno jinak) a

    i. 

  výčet předpokládaných klinických studií s účastí lidských subjektů realizovaných v rámci projektu a evidence stavu jejich registrace v příslušném rejstříku.


 6. V metodických pravidlech podle čl. 4 odst. 2 se stanoví, které další údaje lze evidovat dle potřeb jednotlivých fakult a dalších součástí.


Čl. 3 - Organizační zajištění evidence zdrojů

 1. Evidence zdrojů se uskutečňuje prostřednictvím celouniverzitní aplikace GaP (dále jen „GaP“) provozované Ústavem výpočetní techniky UK (dále jen „ÚVT“) v rámci Informačního systému univerzity (dále jen „IS UK“).

 2. Pro agendy, které nejsou v IS UK evidovány v jiné aplikaci, je aplikace GaP primárním místem jejich evidence. Záznamy v agendách, které jsou primárně evidovány v jiných aplikacích, jsou do aplikace GaP pravidelně přenášeny.

 3. Při pořizování záznamů v aplikaci GaP jsou přednostně využívány číselníky této aplikace.

 4. Pro zajištění evidence zdrojů na jednotlivých fakultách a dalších součástech jmenují děkani fakult a ředitelé dalších součástí


    a. 

  koordinátora a

    b. 

  referenty dílčích agend.

 5. Koordinátor má plný přístup ke všem záznamům fakulty nebo další součásti v aplikaci GaP.

 6. Koordinátor je zodpovědný za řádnou evidenci zdrojů na dané fakultě nebo další součásti jako celku.

 7. Koordinátor zejména


    a. 

  poskytuje konzultace k pořizování záznamů a práci se záznamy v systému GaP referentům jednotlivých agend,

    b. 

  ve spolupráci s ÚVT řeší technické problémy vzniklé při evidenci,

    c. 

  připravuje přehledy a analýzy pro potřeby fakulty nebo další součásti,

    d. 

  poskytuje součinnost dalším pracovištím fakulty nebo další součásti při plnění úkolů souvisejících se sledovanými agendami, zejména při sběru dat pro evidenci publikační činnosti a

    e. 

  zodpovídá za včasné pořizování záznamů a jejich správnost v agendách, pro které nebyl na fakultě nebo další součásti jmenován referent.


 8. Referent dílčí agendy je zodpovědný za včasné pořizování záznamů a jejich správnost ve svěřené agendě.

 9. Děkani fakult a ředitelé dalších součástí určí okruh osob oprávněných k nahlížení do všech záznamů dané fakulty nebo další součásti.

 10. Děkan, resp. ředitel součásti dále stanoví, v jakém rozsahu budou záznamy zpřístupněny také řešitelům projektů (resp. zodpovědným osobám) a případně dalším členům řešitelských týmů.  

 11. Osoby zodpovědné za řešení projektů a grantů dle čl. 2 odst. 1 (zejména hlavní řešitelé) a za přípravu a plnění závazků plynoucích z licenčních smluv dle čl. 2 odst. 2 jsou povinny poskytnout potřebnou součinnost pracovníkům zajišťujícím evidenci.


Čl. 4 - Společná ustanovení

 1. Univerzitním koordinačním pracovištěm pro evidenci zdrojů jako celku je Odbor pro vědu a výzkum RUK (dále jen „OVaV”).

 2. OVaV vydává metodická pravidla pro jednotlivé sledované agendy dle požadavků kompetentních orgánů UK, níže uvedených odborů RUK a dalších součástí UK. Potřebné podklady pro tato pravidla v termínech a způsobem stanoveným vedoucím OVaV zejména připravuje


    a. 

  Ekonomický odbor Rektorátu pro agendu dle čl. 2 odst. 1 písm. h),

    b. 

  Odbor projektové podpory Rektorátu pro agendy dle čl. 2 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. b),

    c. 

  Centrum pro přenos poznatků a technologií pro agendu dle čl. 2 odst. 2 písm. a) a

    d. 

  Ústřední knihovna pro agendu dle č. 2 odst. 1 písm. f) dle pravidel plynoucích z aktuální metodiky hodnocení.


 3. Za provoz systému po technické stránce, včetně přípravy podkladů pro technickou a uživatelskou dokumentaci, odpovídá ÚVT.

 4. Za správnost vložených údajů a případné škody způsobené vložením nesprávných údajů a za škody způsobené nepořízením záznamu odpovídá fakulta nebo další součást, která záznam do evidence pořídila nebo měla povinnost pořídit.


Čl. 5 - Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Fakulty a další součásti zajistí doplnění záznamů a kontrolu správnosti již existujících záznamů v agendě výzkumných infrastruktur dle čl. 2 odst. 1 písm. i) do 31. 12. 2017.

 2. Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje opatření rektora č. 51/2014 – Centrální evidence grantů, projektů, podpory v režimu „de minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu a inovací, vydané 22. prosince 2014.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2017.V Praze dne 27. června 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení
Poslední změna: 29. červen 2018 17:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám