Opatření rektora UK č. 2/2014

Název:

Společný diplom vydávaný absolventům studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou

K provedení:

čl. 11 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

10. ledna 2014

[zrušeno OR č. 61/2017]


Společný diplom vydávaný absolventům studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou (meziuniverzitní studium)


Čl. 1 Společný diplom vydávaný absolventům studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou (meziuniverzitní studium) vyhotovený Univerzitou Karlovou

 1. Pokud je tak stanoveno v dohodě podle ustanovení § 47a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a čl. 22 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy (dále jen „dohoda“), vyhotovuje Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“) absolventovi studijního programu, který je akreditován pro společné uskutečňování se zahraniční vysokou školou (dále jen „partnerská vysoká škola“), společný diplom.

 2. Na diplomu se uvádějí údaje platné ke dni, kdy bylo studium ukončeno absolvováním:

    a. 

  jméno a příjmení absolventa,

    b. 

  datum narození absolventa (formát data: den-měsíc-rok arabskými číslicemi),

    c. 

  místo narození absolventa s uvedením státu; místo narození je převzato z platného dokladu totožnosti absolventa v originálním jazyce nebo v transkriptu do latinky, jazyková podoba názvu státu odpovídá jazyku ostatního textu diplomu,

    d. 

  datum ukončení studia absolvováním (formát data: den-měsíc-rok arabskými číslicemi),

    e. 

  název studijního programu, popřípadě studijního oboru, pokud je akreditován, dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "MŠMT") o akreditaci studijního programu platného ke dni, kdy bylo studium ukončeno absolvováním, a


  ostatní údaje:

    f. 

  název partnerské vysoké školy, na které byl absolvent zapsán do studia a studoval po dobu minimálně jednoho semestru, a název státu, ve kterém partnerská vysoká škola sídlí, případně název fakulty, je-li tak stanoveno v dohodě,

    g. 

  tituly udělené jednotlivými partnerskými vysokými školami podle písm. f) tohoto odstavce a užívané zkratky, jsou-li stanoveny,

    h. 

  odkaz na příslušnou legislativu, podle které je titul udělen,

    i. 

  číslo diplomu,

    j. 

  podpisy: rektor univerzity a statutární zástupci ostatních partnerských vysokých škol podle písm. f) tohoto odstavce; pod každým podpisovým řádkem je uvedeno jméno příslušného statutárního zástupce, název jeho funkce a název partnerské vysoké školy,

    k. 

  malý státní znak ČR,

    l. 

  znak univerzity,

    m. 

  znaky partnerských vysokých škol,

    n. 

  znak programu mobility Erasmus Mundus nebo jiného mezinárodního stipendijního programu, je-li tak stanoveno ve smlouvě mezi konsorciem partnerských vysokých škol a tímto stipendijním programem.

 3. Text diplomu je uveden v českém jazyce a dále v anglickém jazyce, nestanoví-li dohoda jiný cizí jazyk. Název partnerské vysoké školy a název státu, ve kterém partnerská vysoká škola sídlí, je uveden v jazyce a v podobě podle příslušného národního legislativního předpisu, v jehož rámci partnerská vysoká škola byla zřízena, v transkriptu do latinky. Název a zkratka titulu, je-li stanovena, udělovaného partnerskou vysokou školou jsou uvedeny v jazyce a v podobě podle příslušného národního legislativního předpisu, v jehož rámci partnerská vysoká škola byla zřízena, v transkriptu do latinky.

 4. Diplom spolu s dodatkem k diplomu je absolventovi předán zpravidla na promoci. Mimo promoci je diplom možné převzít osobně absolventem, nebo na základě plné moci vyhotovené v českém jazyce nebo dvojjazyčně, je-li jedním z jazyků český jazyk. Diplom může na základě udělené plné moci převzít zejména garant společného studijního programu, případně jiná osoba k tomuto účelu zmocněná.

 5. Nevyzvednuté diplomy se předávají po třech letech do Archivu univerzity.

 6. Údaje o absolventech jsou vedeny v matrice absolventů.

Čl. 2 Dodatek k diplomu (Diploma supplement – DS) vydávaný absolventům studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou (meziuniverzitní studium) vyhotovený Univerzitou Karlovou

 1. Struktura a obsah DS odpovídá modelu vytvořenému Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES. Obsah je rozdělen do osmi částí:

    a. 

  informace o držiteli kvalifikace,

    b. 

  informace o druhu kvalifikace,

    c. 

  informace o úrovni kvalifikace,

    d. 

  informace o obsahu a dosažených výsledcích,

    e. 

  informace o funkci kvalifikace,

    f. 

  doplňkové informace,

    g. 

  potvrzení dodatku a

    h. 

  informace o národním vysokoškolském systému.

 2. V DS se uvádí odkaz na příslušný právní předpis, případně na příslušnou legislativu, podle kterých je jednotlivými partnerskými vysokými školami dle čl. 1 odst. 2 písm. f) udělen titul. V DS lze uvést koordinátora včetně názvu státu, ve kterém sídlí, popřípadě názvy dalších partnerských vysokých škol, které nejsou uvedeny ve společném diplomu.

 3. Text DS je uveden v českém jazyce a dále v anglickém jazyce, nestanoví-li dohoda jiný cizí jazyk. Název kvalifikace, udělený titul a název celkové klasifikace kvalifikace a v případě potřeby i názvy institucí jsou uváděny v jazyce a v podobě podle příslušného národního legislativního předpisu v transkriptu do latinky.

 4. V DS je uvedeno číslo diplomu, ke kterému byl vydán. DS se opatřuje kulatým razítkem univerzity s malým státním znakem a podpisem rektora univerzity, popřípadě dalších partnerských vysokých škol a razítkem a podpisem statutárního zástupce koordinující instituce.

Čl. 3 Společný diplom a dodatek k diplomu vydávaný absolventům studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou (meziuniverzitní studium) vyhotovený partnerskou vysokou školou

 1. Je-li tak stanoveno v dohodě, rektor univerzity podepisuje společný diplom vyhotovený partnerskou vysokou školou absolventovi studijního programu, který je uskutečňován univerzitou ve spolupráci s partnerskou vysokou školou.

 2. V souladu se zněním dohody vyhotoví partnerská vysoká škola dodatek k diplomu spolu s diplomem.

 3. Povinné náležitosti společného diplomu vydávaného absolventovi, který byl na univerzitě zapsán do studia a studoval na univerzitě po dobu minimálně jednoho semestru:

    a. 

  jméno a příjmení absolventa,

    b. 

  datum narození; místo narození s uvedením státu, nebo státní příslušnost absolventa,

    c. 

  datum ukončení studia absolvováním,

    d. 

  název univerzity, popřípadě název fakulty,

    e. 

  název a zkratka akademického titulu udělovaného univerzitou,

    f. 

  název studijního programu, popřípadě studijního oboru, pokud je s ním akreditován, dle rozhodnutí MŠMT o akreditaci studijního programu platného ke dni, kdy bylo studium ukončeno absolvováním,

    g. 

  číslo diplomu,

    h. 

  otisk úředního razítka s malým státním znakem ČR,

    i. 

  jméno a podpis rektora univerzity,

    j. 

  znak univerzity.

 4. Struktura a obsah dodatku k diplomu odpovídá modelu vytvořenému Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES.

 5. Jazyk a náležitosti diplomu a dodatku k diplomu jsou stanoveny v dohodě.

 6. Náhradní varianty dokladů (diplomu a dodatku k diplomu) zajistí zhotovitel původní listiny.

Čl. 4 Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dne 10. ledna 2014.V Praze dne 6. ledna 2014


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám