Opatření rektora UK č. 17/2014

Název:

Změna Opatření rektora č. 9/2014

K provedení:

čl. 5, čl. 11 a čl. 13 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy

Účinnost:

5. května 2014


[zrušeno OR č. 35/2019]


Změna Opatření rektora č. 9/2014

Čl. 1

Opatření rektora č. 9/2014, Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení  a řízení  pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů, se mění takto:

 1. V čl. 1 písm. b) se slova „povinné náležitosti“ nahrazují slovem „náležitosti“.

 2. V čl. 4 se slova „povinné náležitosti“ nahrazují slovem „náležitosti“.

 3. V čl. 4 písmeno b) zní: „b) požadavky na údaje o uchazeči v habilitačním řízení jsou stanoveny v části 2.2. přílohy tohoto opatření,“.

 4. V čl. 4 písmeno e) zní: „e) požadavky na údaje o uchazeči pro jmenování profesorem jsou stanoveny v části 2.5. přílohy tohoto opatření,“.

 5. Čl. 5 se zrušuje.

 6. V části 1.1. se slova v nadpise „Publikační činnost“ nahrazují slovy „Vědecká, odborná nebo umělecká činnost“ .

 7. V části 1.1. v odstavci „Vědecká, odborná nebo umělecká činnost“ se ve druhé větě slova „vědecko-výzkumného“ nahrazují slovy „vědeckého, odborného nebo uměleckého“.

 8. V části 1.1. v odstavci „Zahraniční zkušenost“ se druhá věta zrušuje.

 9. V části 1.2. se slova v nadpise „Publikační činnost“ nahrazují slovy „Vědecká, odborná nebo umělecká činnost“.

 10. V části 1.2. v odstavci „Vědecká, odborná nebo umělecká činnost“ se ve větě druhé slova „napsal významnou část textu“ nahrazují slovy „napsal nebo vytvořil významnou část textu či díla“.

 11. V části 1.3. se slova v nadpise „Publikační činnost“ nahrazují slovy „Vědecká, odborná činnost“.

 12. V části 1.3. v odstavci „Vědecká, odborná činnost“ se ve větě třetí čárka a slova „z toho první nebo jediný autor“ zrušují.

 13. V části 1.3. v tabulce „Jmenovací řízení“ se slova „První nebo korespondující autor“ nahrazují slovy „První, korespondující nebo senior autor** “ a vysvětlivka zní „**Posouzení záleží na zvyklostech oboru“.

 14. V části 1.4. v odstavci „Základní údaje“ se ve druhé větě slova „Habilitační i hodnotící komise výslovně zhodnotí splnění klinických předpokladů uchazečem“ nahrazují slovy „Habilitační i hodnotící komise výslovně zhodnotí splnění klinické odbornosti a erudici uchazeče“.

 15. V části 1.4. se slova v nadpisu „Publikační činnost“ nahrazují slovy „Vědecká, odborná činnost“.

 16. V části 1.4. v odstavci „Vědecká, odborná činnost“ se ve větě třetí čárka a slova „z toho první nebo jediný autor“ zrušují.

 17. V části 1.4. se dosavadní vysvětlivka *** označuje jako vysvětlivka **** a dosavadní vysvětlivka ** se v tabulkách „Habilitační řízení“ a „Jmenovací řízení“ přiřazuje k podnadpisu „Publikace s IF“.

 18. V části 1.4. v tabulce „Jmenovací řízení“ se slova „První nebo korespondující autor“ nahrazují slovy „První, korespondující nebo senior autor*** “ a vysvětlivka zní „***Posouzení záleží na zvyklostech oboru“; tato vysvětlivka se přiřazuje i k podnadpisu „První autor“ v tabulce „Habilitační řízení“.

 19. V části 2.1. se slova v tabulce „Celkové zhodnocení publikační a vědecko-výzkumné činnosti uchazeče“ nahrazují slovy „Celkové zhodnocení vědecké, odborné nebo umělecké činnosti uchazeče“.

 20. V části 2.1. v poznámce pod čarou č. 3 se slova „zahraničních pobytů“ nahrazují slovy „zahraničních vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží“.

 21. V části 2.2. se slova v názvu „Stanovisko habilitační komise“ nahrazují slovy „Údaje o uchazeči“.

 22. V části 2.2. v tabulce „Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností uchazeče / průběh zaměstnání uchazeče / zahraniční pobyty uchazeče“ se v nadpisu slova „zahraniční pobyty“ nahrazují slovy „absolvované vědecké, odborné nebo umělecké stáže“.

 23. V části 2.2. v tabulce „Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností uchazeče / průběh zaměstnání uchazeče / absolvované vědecké, odborné nebo umělecké stáže“ se slova „Zahraniční pobyty“ nahrazují slovy „Absolvované stáže, včetně zahraničních“.

 24. V části 2.2. v poznámce pod čarou č. 5 se slova „zahraničního studia nebo stáží“ nahrazují slovy „zahraničních stáží nebo studia“.

 25. V části 2.2. v tabulce „Vědecko-výzkumná činnost uchazeče“ se v nadpisu slova „Vědecko-výzkumná činnost“ nahrazují slovy „Vědecká, odborná nebo umělecká činnost“.

 26. V části 2.2. v tabulce „Vědecko-výzkumná činnost uchazeče“ se slova v podnadpisu „Publikace vědecko-výzkumného charakteru a tvůrčího charakteru“ nahrazují slovy „Seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací“.

 27. V části 2.2. v poznámce pod čarou č. 9 se ve druhé odrážce slova „z toho jako první či jediný autor“ zrušují.

 28. V části 2.3. se v nadpisu slova „Povinné přílohy“ nahrazují slovem „Přílohy“.

 29. V části 2.3. v odstavci „Náležitosti zápisu z Vědecké rady fakulty“ se odrážky „shrnutí průběhu následné diskuze“ a „hodnocení uchazeče vědeckou radou fakulty“ zrušují.

 30. V části 2.4. se slova v tabulce „Celkové zhodnocení publikační a vědecko-výzkumné činnosti uchazeče“ nahrazují slovy „Celkové zhodnocení vědecké, odborné nebo umělecké činnosti uchazeče“.

 31. V části 2.4. v poznámce pod čarou č. 3 se slova „zahraničních pobytů“ nahrazují slovy „zahraničních vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží“.

 32. V části 2.5. se slova v názvu „Stanovisko hodnotící komise“ nahrazují slovy „Údaje o uchazeči“.

 33. V části 2.5. v tabulce „Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností uchazeče / průběh zaměstnání uchazeče / zahraniční pobyty uchazeče“ se v nadpisu slova „zahraniční pobyty“ nahrazují slovy „absolvované vědecké, odborné nebo umělecké stáže“.

 34. V části 2.5. v tabulce „Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností uchazeče / průběh zaměstnání uchazeče / absolvované vědecké, odborné nebo umělecké stáže“ se slova „Zahraniční pobyty“ nahrazují slovy „Absolvované stáže, včetně zahraničních“.

 35. V části 2.5. v poznámce pod čarou č. 5 se slova „zahraničního studia nebo stáží“ nahrazují slovy „zahraničních stáží nebo studia“.

 36. V části 2.5. v tabulce „Vědecko-výzkumná činnost uchazeče“ se v nadpisu slova „Vědecko-výzkumná činnost“ nahrazují slovy „Vědecká, odborná nebo umělecká činnost“.

 37. V části 2.5. v tabulce „Vědecko-výzkumná činnost uchazeče“ se slova v podnadpisu „Publikace vědecko-výzkumného charakteru a tvůrčího charakteru“ nahrazují slovy „Seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací“.

 38. V části 2.5. v poznámce pod čarou č. 10 se ve druhé odrážce slova „z toho jako první či jediný autor“ zrušují.

 39. V části 2.6. se v nadpisu slova „Povinné přílohy“ nahrazují slovem „Přílohy“.

 40. V části 2.6. v odstavci „Náležitosti zápisu z Vědecké rady fakulty“ se odrážky „shrnutí průběhu následné diskuze“ a „hodnocení uchazeče vědeckou radou fakulty“ zrušují.

Čl. 2

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 5. května 2014.

 2. Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy ve znění platném k 5. květnu 2014 jsou uvedena v příloze tohoto opatření.


V Praze dne 29. dubna 2014


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor.doc ke stažení

příloha, Doporučená hlediska v platném znění, ke stažení

příloha, části 1.1.-1.4., ke stažení

příloha, část 2.1., ke stažení

příloha, část 2.2., ke stažení

příloha, část 2.3., ke stažení

příloha, část 2.4., ke stažení

příloha, část 2.5., ke stažení

příloha, část 2.6., ke staženíPoslední změna: 1. říjen 2019 11:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám