Opatření rektora UK č. 10/2014

Název:

Statut Stipendia Václava Havla

K provedení:

-

Účinnost:

1. února 2014

[zrušeno OR č. 51/2015]


Statut Stipendia Václava Havla

Čl. 1 Preambule

 1. Na Univerzitě Karlově v Praze se zřizuje Stipendium Václava Havla (dále jen „Stipendium“).

 2. Stipendium je určeno zahraničním studentům i osobám, jimž represe totalitních, autoritářských a nesvobodných režimů kdekoliv na světě ztěžuje nebo přímo znemožňuje  studium. Jeho smyslem je poskytnout příležitost studovat těm, kterým byla nelegitimně odepřena, jsou dlouhodobě vystaveni tlaku a represím nebo musí čelit šikaně ze strany státu a úřadů.

Čl. 2

O stipendium mohou žádat studenti a osoby ze zemí, ve kterých dochází podle hodnocení všeobecně respektovaných humanitárních organizací k soustavnému porušování lidských práv  a svobod, jakož i k útlakům, šikaně nebo represím ze strany státu, jež vedou k diskriminačním opatřením ve vztahu k získávání vzdělání.

Čl. 3

 1. Stipendium se studentům poskytuje na studium bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů.

 2. Stipendium se přiděluje na standardní dobu studia studijního programu nebo – v případě předchozího studia – na odpovídající dobu studia.

 3. V případě nutnosti lze Stipendium poskytnout i na jeden rok přípravného studia českého jazyka organizovaného Ústavem jazykové a odborné přípravy UK (dále jen „UJOP“). V takovém případě se Stipendium poskytuje zpravidla prostřednictvím partnerské humanitární organizace a náklady na takové studium - jakož i na ubytování - hradí UJOP.

 4. Výši Stipendia stanoví rektor na základě doporučení Rady stipendia Václava Havla a to tak, aby pokrylo nezbytné náklady spojené s ubytováním a stravováním v univerzitních zařízeních i základní náklady spojené se studiem a pobytem v ČR.

Čl. 4

 1. Žádosti o udělení Stipendia  projednává Rada stipendia Václava Havla (dále jen „Rada“).

 2. Předsedou Rady je prorektor pro zahraniční styky a mobilitu. Další členy Rady jmenuje rektor na základě návrhů Akademického senátu UK, humanitárních organizací a z vlastního podnětu.

 3. Na základě doporučení Rady rektor rozhodne, zda Stipendium bude přiznáno. O stanovisku rektora Univerzita Karlova žadatele vhodným způsobem informuje.  Rozhodnutí rektora o přiznání Stipendia se vydává až po přijetí žadatele ke studiu; toto ustanovení se použije přiměřeně pro případ ročního přípravného studia (čl. 3 odst. 3).

 4. Jednání Rady se svolává dle potřeby. Žádosti lze podávat průběžně.

Čl. 5

 1. Nezbytnou administrativu spojenou s udělováním víz a s povolením k dlouhodobému pobytu, zajištění zdravotního pojištění, jakož i další praktické záležitosti nutné k tomu, aby student mohl na UK studovat, zajišťují Informačně-poradenské centrum UK (dále jen „IPC“) a UJOP ve spolupráci s humanitárními organizacemi.

 2. Administrativní a organizační zabezpečení agendy Stipendia, včetně informování o možnosti získat toto Stipendium, zajišťují Odbor pro zahraniční vztahy RUK, Odbor pro vnější vztahy RUK ve spolupráci s Odborem pro studium a záležitosti studentů RUK, Informačně poradenské centrum, UJOP a humanitárními organizacemi.

Čl. 6

 1. Stipendium je jedním z projektů Univerzity Karlovy (vedle projektů Europaeum Václava Havla v evropských studiích a Edice Václava Havla), který nese jméno Václava Havla.

 2. Stipendium se zřizuje s výslovným souhlasem paní Dagmar Havlové.

Čl. 7

Tento Statut nabývá účinnosti dne 1. února 2014.V Praze dne 30. ledna 2014prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke staženíPoslední změna: 15. červen 2018 10:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám