Opatření rektora č. 17/2015

Název:

Změna opatření rektora č. 10/2014

K provedení:

-

Účinnost:

17. března 2015


Změna Opatření rektora č. 10/2014

 1. Opatření rektora č. 10/2014, Statut Stipendia Václava Havla, se mění takto:


  1. V čl. 3 odst. 1 se za slovo „programů“ doplňují slova „v českém jazyce“.

  2. Čl. 3 odstavec 3 zní:

   „3. Stipendium se poskytuje i na jeden rok přípravného studia českého jazyka organizovaného Ústavem jazykové a odborné přípravy UK (dále jen „UJOP“) nebo na roční přípravný kurz organizovaný příslušnou fakultou UK, na které bude zahraniční student dále studovat.“.

  3. V čl. 3 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

   „4. Rektor může stanovit maximální počet stipendií.

   5. Žádosti o přiznání Stipendia, společně s vyplněnou přihláškou ke studiu včetně všech příloh, je možno podávat nejpozději do 31. března kalendářního roku k rukám předsedy Rady Stipendia Václava Havla.“.

   Stávající odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

  4. V čl. 4 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

  5. V čl. 5 odst. 2 se slova „humanitárními organizacemi“ nahrazují slovy „humanitární organizace“.


 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 17. března 2015.


 3. Opatření rektora č. 10/2014, Statut Stipendia Václava Havla, ve znění platném k 17. březnu 2015 je uvedeno v příloze tohoto opatření.V Praze dne 17. března 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke staženíPříloha opatření rektora č. 17/2015

Statut Stipendia Václava Havla

ve znění opatření rektora č. 10/2014 a č. 17/2015


Čl. 1 - Preambule

 1. Na Univerzitě Karlově v Praze se zřizuje Stipendium Václava Havla (dále jen „Stipendium“).


 2. Stipendium je určeno zahraničním studentům i osobám, jimž represe totalitních, autoritářských a nesvobodných režimů kdekoliv na světě ztěžuje nebo přímo znemožňuje studium. Jeho smyslem je poskytnout příležitost studovat těm, kterým byla nelegitimně odepřena, jsou dlouhodobě vystaveni tlaku a represím nebo musí čelit šikaně ze strany státu a úřadů.


Čl. 2

O stipendium mohou žádat studenti a osoby ze zemí, ve kterých dochází podle hodnocení všeobecně respektovaných humanitárních organizací k soustavnému porušování lidských práv a svobod, jakož i k útlakům, šikaně nebo represím ze strany státu, jež vedou k diskriminačním opatřením ve vztahu k získávání vzdělání.


Čl. 3


 1. Stipendium se studentům poskytuje na studium bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v českém jazyce.

 2. Stipendium se přiděluje na standardní dobu studia studijního programu nebo – v případě předchozího studia – na odpovídající dobu studia.

 3. Stipendium se poskytuje i na jeden rok přípravného studia českého jazyka organizovaného Ústavem jazykové a odborné přípravy UK (dále jen „UJOP“) nebo na roční přípravný kurz organizovaný příslušnou fakultou UK, na které bude zahraniční student dále studovat.

 4. Rektor může stanovit maximální počet stipendií.

 5. Žádosti o přiznání Stipendia, společně s vyplněnou přihláškou ke studiu včetně všech příloh, je možno podávat nejpozději do 31. března kalendářního roku k rukám předsedy Rady Stipendia Václava Havla.

 6. Výši Stipendia stanoví rektor na základě doporučení Rady Stipendia Václava Havla a to tak, aby pokrylo nezbytné náklady spojené s ubytováním a stravováním v univerzitních zařízeních i základní náklady spojené se studiem a pobytem v ČR.


Čl. 4


 1. Žádosti o udělení Stipendia projednává Rada stipendia Václava Havla (dále jen „Rada“).

 2. Předsedou Rady je prorektor pro zahraniční styky a mobilitu. Další členy Rady jmenuje rektor na základě návrhů Akademického senátu UK, humanitárních organizací a z vlastního podnětu.

 3. Na základě doporučení Rady rektor rozhodne, zda Stipendium bude přiznáno. O stanovisku rektora Univerzita Karlova žadatele vhodným způsobem informuje.  Rozhodnutí rektora o přiznání Stipendia se vydává až po přijetí žadatele ke studiu; toto ustanovení se použije přiměřeně pro případ ročního přípravného studia (čl. 3 odst. 3).

 4. Jednání Rady se svolává dle potřeby.


Čl. 5


 1. Nezbytnou administrativu spojenou s udělováním víz a s povolením k dlouhodobému pobytu, zajištění zdravotního pojištění, jakož i další praktické záležitosti nutné k tomu, aby student mohl na UK studovat, zajišťují Informačně-poradenské centrum UK (dále jen „IPC“) a UJOP ve spolupráci s humanitárními organizacemi.

 2. Administrativní a organizační zabezpečení agendy Stipendia, včetně informování o možnosti získat toto Stipendium, zajišťují Odbor pro zahraniční vztahy RUK, Odbor pro vnější vztahy RUK ve spolupráci s Odborem pro studium a záležitosti studentů RUK, Informačně poradenské centrum, UJOP a humanitární organizace.


Čl. 6


 1. Stipendium je jedním z projektů Univerzity Karlovy (vedle projektů Europaeum Václava Havla v evropských studiích a Edice Václava Havla), který nese jméno Václava Havla.

 2. Stipendium se zřizuje s výslovným souhlasem paní Dagmar Havlové.


***


Opatření rektora č. 10/2014 nabylo účinnosti dne 1. února 2014.

Změna tohoto opatření nabývá účinnosti dne 17. března 2015.Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám