Opatření rektora UK č. 9/2014

Název:

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení  pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů

K provedení:

čl. 5, čl. 11 a čl. 13 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. února 2014

[změněno OR č. 17/2014]

[změněno OR č. 26/2017]

[zrušeno OR č. 35/2019]Čl. 1

Tímto opatřením se na základě čl. 5, čl. 11 a čl. 13 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy stanoví

  a. 

doporučená hlediska pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem (dále jen „doporučená hlediska“),

  b. 

minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise a povinné náležitosti předkládaných materiálů, které konkretizují hodnocení vědecké nebo umělecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazeče.

Čl. 2

  1. Doporučená hlediska jsou podkladem zejména pro jednání habilitačních komisí (habilitační řízení) a hodnotících komisí (jmenovací řízení).

  2. Úkolem komisí je zhodnotit údaje předložené uchazečem při zahájení řízení i konkrétní vědeckou a pedagogickou činnost uchazeče. Ve zprávě hodnotící komise pro jmenování profesorem je úkolem komise navíc konkrétně formulovat výkony a další důvody, pro které lze uchazeče považovat za mezinárodně uznávanou vědeckou osobnost.

Čl. 3

Doporučená hlediska jsou stanovena v částech 1.1. - 1.4. přílohy tohoto opatření, přičemž

  a. 

obecně platná hlediska jsou stanovena v části 1.1. přílohy tohoto opatření,

  b. 

doporučená hlediska pro humanitní, sociálně vědní a umělecko-tvůrčí obory jsou stanovena v části 1.2. přílohy tohoto opatření,          

  c. 

doporučená hlediska pro přírodovědné obory jsou stanovena v části 1.3. přílohy tohoto opatření a

  d. 

doporučená hlediska pro lékařské obory jsou stanovena v částí 1.4. přílohy tohoto opatření.

Čl. 4

Minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise a povinné náležitosti předkládaných materiálů, které konkretizují hodnocení vědecké nebo umělecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazeče jsou uvedeny v částech 2.1 – 2.6. přílohy tohoto opatření, přičemž

  a. 

minimální požadavky na obsah odůvodnění stanoviska habilitační komise jsou stanoveny v části 2.1. přílohy tohoto opatření,

  b. 

požadavky na povinné údaje ke stanovisku habilitační komise jsou stanoveny v části 2.2. přílohy tohoto opatření,

  c. 

požadavky na povinné přílohy materiálů předávaných na rektorát UK u habilitačního řízení jsou stanoveny v části 2.3. přílohy tohoto opatření,       

  d. 

minimální požadavky na odůvodnění stanoviska hodnotící komise ke jmenování profesorem jsou uvedeny v části 2.4. přílohy tohoto opatření,           

  e. 

požadavky na povinné údaje ke stanovisku hodnotící komise pro jmenování profesorem jsou stanoveny v části 2.5. přílohy tohoto opatření,                                  

  f. 

požadavky na povinné přílohy materiálů předávaných na rektorát UK u jmenovacího řízení jsou stanoveny v části 2.6. přílohy tohoto opatření.

Čl. 5

Návrh na zařazení nového oboru habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem do konkrétní skupiny podle oborově specifických požadavků je součástí žádosti o akreditaci tohoto oboru předkládané děkanem. K zařazení se, zpravidla po předchozím posouzení děkany oborově příbuzných fakult, vyjadřuje Vědecká rada Univerzity Karlovy.

Čl. 6

  1. Toto opatření se nevztahuje na habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, která byla zahájena před nabytím účinnosti tohoto opatření; tato řízení budou dokončena podle opatření rektora č. 8/2007, 28/2007 a 17/2012.

  2. S výjimkou podle odstavce 1 se ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření podle opatření rektora č. 8/2007, 28/2007 a 17/20012 nepostupuje.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti 1. února 2014.


V Praze dne 30. ledna 2014


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK


.doc ke stažení

příloha, části 1.1.-1.4. ke stažení

příloha, část 2.1. ke stažení

příloha, část 2.2. ke stažení

příloha, část 2.3. ke stažení

příloha, část 2.4. ke stažení

příloha, část 2.5. ke stažení

příloha, část 2.6. ke staženíPoslední změna: 1. říjen 2019 11:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám