Opatření rektora č. 26/2017

Název:

Novelizace Opatření rektora č. 9/2014  Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy v Praze ve znění opatření rektora č. 17/2014

K provedení:

Čl. 5, čl. 15 a čl. 19 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. dubna 2017

[zrušeno OR č. 35/2019]Novelizace Opatření rektora č. 9/2014  Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy v Praze ve znění opatření rektora č. 17/2014

Čl. 1 - Předmět opatření

Tímto opatřením č. 26/2017 (dále jen „opatření“) se mění a doplňuje opatření rektora č. 9/2014 ve znění opatření č. 17/2014 (dále také „novelizované opatření“), přičemž v příloze tohoto opatření je uvedeno opatření rektora č. 9/2014, ve znění opatření rektora č. 17/2014, vč. jeho novelizace tímto opatřením, v úplném znění.


Čl. 2 - Konkrétní změny a doplnění

 1. V nadpise novelizovaného opatření se za slovy na obsah odůvodnění habilitační“ vypouští slova „ a hodnotící“ a před slovem „ včetně“ se vkládají slova „ a komise v řízení ke jmenování profesorem“ a na konci tohoto nadpisu se z názvu univerzity vypouští dovětek „v Praze“.

 2. V čl. 1 novelizovaného opatření se ruší odkaz na „ čl. 11 a čl. 13 odst. 2“ a nahrazuje se odkazem na „ čl. 15 a čl. 19“, z názvu univerzity se vypouští dovětek „ v Praze“ a v odstavci pod písmenem b) se za slovy „ na obsah odůvodnění habilitační“ doplňuje slovo „komise“ a za spojkou „a“ se vypouští slovo „ hodnotící“ a před slovya náležitosti“ se vkládají slova „ v řízení ke jmenování profesorem“.

 3. V čl. 2 odst. 1. novelizovaného opatření se vypouští slovo „ hodnotících“ a na konci řádku se doplňují slova „ v řízení ke jmenování profesorem.“, přičemž se tato věta tímto ukončuje a slova v závorce i s celou závorkou a tečkou na konci věty „ (jmenovací řízení).“ se vypouští.

 4. V čl. 4 novelizovaného opatření se za slovy na obsah odůvodnění habilitační“ doplňuje slovo „komise“ a za spojkou „a“ se vypouští slovo „ hodnotící“ a před slovy „ a náležitosti“ se vkládají slova „ v řízení ke jmenování profesorem“.

 5. V čl. 4 písm. d) novelizovaného opatření se vypouští slovo „hodnotící“  a za slovo „komise“ se doplňují slova „ v řízení ke jmenování profesorem“.

 6. V čl. 6 se vypouštějí odstavce 1., 2. a 3. v celém rozsahu a doplňuje se nový odstavec 1. tohoto znění : „ 1. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.“.

 7. Poznámka pod čarou číslo „1)“ k čl. 6 se ruší bez náhrady.

 8. V Příloze k novelizovanému opatření se v nadpisech Části 1.1., Části 1.2., Části 1.3. a Části 1.4. vypouští z názvu univerzity dovětek „ v Praze“.


Čl. 3 - Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. dubna 2017.

 2. V příloze tohoto opatření je úplné znění opatření rektora č. 9/2014, ve znění opatření rektora č. 17/2014 a ve znění tohoto opatření č. 26/2017.  
V Praze dne  28. března 2017

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Úplné znění ke stažení (.pdf)
************* ÚPLNÉ ZNĚNÍ *************Úplné znění opatření rektora č. 9/2014 ve znění opatření rektora č. 17/2014 a opatření rektora č. 26/2017


Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy

Čl. 1

Tímto opatřením se na základě čl. 5, čl. 15 a čl. 19 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy stanoví

  a. 

doporučená hlediska pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem (dále jen „doporučená hlediska“),

  b. 

minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem a náležitosti předkládaných materiálů, které konkretizují hodnocení vědecké nebo umělecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazeče.


Čl. 2

 1. Doporučená hlediska jsou podkladem zejména pro jednání habilitačních komisí (habilitační řízení) a komisí v řízení ke jmenování profesorem.

 2. Úkolem komisí je zhodnotit údaje předložené uchazečem při zahájení řízení i konkrétní vědeckou a pedagogickou činnost uchazeče. Ve zprávě komise pro jmenování profesorem je úkolem komise navíc konkrétně formulovat výkony a další důvody, pro které lze uchazeče považovat za mezinárodně uznávanou vědeckou osobnost.


Čl. 3

Doporučená hlediska jsou stanovena v částech 1.1. - 1.4. přílohy tohoto opatření, přičemž


  a. 

obecně platná hlediska jsou stanovena v části 1.1. přílohy tohoto opatření,

  b. 

doporučená hlediska pro humanitní, sociálně vědní a umělecko-tvůrčí obory jsou stanovena v části 1.2. přílohy tohoto opatření,        

  c. 

doporučená hlediska pro přírodovědné obory jsou stanovena v části 1.3. přílohy tohoto opatření a

  d. 

doporučená hlediska pro lékařské obory jsou stanovena v částí 1.4. přílohy tohoto opatření. 

      


Čl. 4

Minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem a náležitosti předkládaných materiálů, které konkretizují hodnocení vědecké nebo umělecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazeče jsou uvedeny v částech 2.1 – 2.6. přílohy tohoto opatření, přičemž


  a. 

minimální požadavky na obsah odůvodnění stanoviska habilitační komise jsou stanoveny v části 2.1. přílohy tohoto opatření,

  b. 

požadavky na údaje o uchazeči v habilitačním řízení jsou stanoveny v části 2.2. přílohy tohoto opatření

  c. 

požadavky na přílohy materiálů předávaných na rektorát UK u habilitačního řízení jsou stanoveny v části 2.3. přílohy tohoto opatření,           

  d. 

minimální požadavky na odůvodnění stanoviska komise v řízení ke jmenování profesorem jsou uvedeny v části 2.4. přílohy tohoto opatření,     

  e. 

požadavky na údaje o uchazeči pro jmenování profesorem jsou stanoveny v části 2.5. přílohy tohoto opatření,                                  

  f. 

požadavky na přílohy materiálů předávaných na rektorát UK u jmenovacího řízení jsou stanoveny v části 2.6. přílohy tohoto opatření.       

                                                                                                                 


Čl. 5

zrušen


Čl. 6

 1. Toto opatření nabývá účinnost dnem 1. února 2014.

 2. Úplné znění opatření rektora č. 9/2014 ve znění opatření rektora č. 17/2014 a opatření rektora č. 26/2017 nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


Úplné znění ke stažení (.pdf)
příloha - Doporučená hlediska v platném znění


příloha, část 2.1., ke stažení

příloha, část 2.2., ke stažení

příloha, část 2.3., ke stažení

příloha, část 2.4., ke stažení

příloha, část 2.5., ke stažení

příloha, část 2.6., ke stažení

 
Poslední změna: 1. říjen 2019 11:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám