Opatření rektora UK č. 49/2014

Název:

Zacházení s návykovými látkami a prekursory drog na Univerzitě Karlově

K provedení:

zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, v platném znění

Účinnost:

1. leden 2015Zacházení s návykovými látkami a prekursory drog na Univerzitě Karlově

Část I Úvodní ustanovení

Čl. 1


 1. Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“) může zacházet s návykovými látkami a přípravky (dále jen „návyková látka“)1, a to na základě příslušného povolení k zacházení2, nestanoví-li zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o návykových látkách“), že se povolení k zacházení nevyžaduje3.

 2. Univerzita může vykonávat činnosti s prekursory drog4, a to na základě příslušné licence nebo registrace5.

 3. K zacházení s návykovými látkami nebo k vykonávání činnosti s prekursory drog může docházet na těch fakultách, kde je takové zacházení nebo vykonávaní činnosti zapotřebí ke vzdělávací, vědecké nebo výzkumné činnosti.6Část II Zacházení s návykovými látkami

Čl. 2


 1. Odpovědnou osobu pro zacházení s návykovými látkami7 jmenuje rektor. Odpovědnou osobou pro zacházení s návykovými látkami může být jmenován zaměstnanec univerzity, který splňuje předpoklady stanovené zákonem o návykových látkách.8

 2. Odpovědná osoba pro zacházení s návykovými látkami odpovídá rektorovi za plnění všech svých povinností daných zákonem o návykových látkách.

 3. Pověřenou osobu pro zacházení s návykovými látkami jmenuje děkan fakulty, na které se zachází s návykovými látkami. Pověřenou osobou pro zacházení s návykovými látkami může být jmenován zaměstnanec fakulty, který splňuje předpoklady stanovené zákonem o návykových látkách pro odpovědnou osobu pro zacházení s návykovými látkami.9

 4. Pověřená osoba pro zacházení s návykovými látkami dbá na dodržování zákona o návykových látkách na fakultě. Fakulta je povinna zabezpečit pověřené osobě pro zacházení s návykovými látkami k této činnosti nezbytné podmínky. Činnosti, u kterých zákon o návykových látkách vyžaduje souhlas odpovědné osoby pro zacházení s návykovými látkami10, je pověřená osoba pro zacházení s návykovými látkami oprávněna vykonávat jen s předchozím souhlasem odpovědné osoby pro zacházení s návykovými látkami.

 5. Odpovědná osoba pro zacházení s návykovými látkami svolává podle potřeby porady pověřených osob pro zacházení s návykovými látkami. Odpovědná osoba pro zacházení s návykovými látkami metodicky řídí činnost pověřených osob pro zacházení s návykovými látkami, seznamuje je se zásadními informacemi, které se týkají činnosti podle zákona o návykových látkách a souvisejících právních předpisů a zabezpečuje pro ně nezbytná školení.

 6. Pověřené osoby pro zacházení s návykovými látkami poskytují pravidelně nebo na vyžádání odpovědné osobě pro zacházení s návykovými látkami informace o činnosti podle zákona o návykových látkách na fakultě. Je-li to zapotřebí, informují pověřené osoby pro zacházení s návykovými látkami odpovědnou osobu pro zacházení s návykovými látkami o vzniklých skutečnostech neprodleně.Čl. 3


 1. Žádost o povolení k zacházení s návykovými látkami11 a žádost o zařazení pracoviště fakulty na seznam odborných pracovišť, u kterých se povolení nevyžaduje12, podává rektor. Návrh na podání takové žádosti předává odpovědné osobě pro zacházení s návykovými látkami pověřená osoba pro zacházení s návykovými látkami; odpovědná osoba pro zacházení s návykovými látkami návrh žádosti se všemi náležitostmi předává rektorovi prostřednictvím Odboru pro vědu a výzkum rektorátu univerzity.

 2. Pro žádosti o vývozní povolení a žádosti o dovozní povolení13 platí ustanovení odstavce 1 obdobně.

 3. Hlášení podávaná podle zákona o návykových látkách14 podepisuje rektor, návrhy těchto hlášení připravuje odpovědná osoba pro zacházení s návykovými látkami a předává je rektorovi prostřednictvím Odboru pro vědu a výzkum rektorátu univerzity.Část III Činnosti s prekursory drog

Čl. 4


 1. Odpovědnou osobu pro činnosti s prekursory drog15 jmenuje rektor. Odpovědnou osobou pro činnosti s prekursory drog může být jmenován zaměstnanec univerzity, který splňuje předpoklady stanovené zákonem č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, v platném znění (dále jen „zákon o prekursorech drog“).16

 2. Kontaktní osobu pro činnosti s prekursory drog17  (dále jen „kontaktní osoba“) jmenuje rektor. Kontaktní osobou může být jmenován zaměstnanec univerzity, který splňuje předpoklady stanovené zákonem o prekursorech drog.18

 3. Odpovědná osoba pro činnosti s prekursory drog odpovídá rektorovi za plnění všech svých povinností daných zákonem o prekursorech drog. Kontaktní osoba odpovídá rektorovi za plnění všech svých povinností daných zákonem o prekursorech drog.

 4. Pověřenou osobu pro činnosti s prekursory drog jmenuje děkan fakulty, na které se vykonávají činnosti s prekursory drog. Pověřenou osobou pro činnosti s prekursory drog může být jmenován zaměstnanec fakulty, který splňuje předpoklady stanovené zákonem o prekursorech drog pro odpovědnou osobu pro činnosti s prekursory drog.19

 5. Pověřená osoba pro činnosti s prekursory drog dbá na dodržování zákona o prekursorech drog na fakultě. Fakulta je povinna zabezpečit pověřené osobě pro činnosti s prekursory drog k této činnosti nezbytné podmínky. Činnosti, u kterých zákon o prekursorech drog vyžaduje souhlas odpovědné osoby pro činnosti s prekursory drog20 nebo kontaktní osoby21 je pověřená osoba pro činnosti s prekursory drog oprávněna vykonávat jen s předchozím souhlasem odpovědné osoby pro činnosti s prekursory drog nebo kontaktní osoby.

 6. Odpovědná osoba pro činnosti s prekursory drog ve spolupráci s kontaktní osobou svolává podle potřeby porady pověřených osob pro činnosti s prekursory drog. Odpovědná osoba pro činnosti s prekursory drog ve spolupráci s kontaktní osobou metodicky řídí činnost pověřených osob pro činnosti s prekursory drog, seznamuje je se zásadními informacemi, které se týkají činnosti podle zákona o prekursorech drog a souvisejících právních předpisů a zabezpečuje pro ně nezbytná školení.

 7. Pověřené osoby pro činnosti s prekursory drog poskytují pravidelně nebo na vyžádání odpovědné osobě pro činnosti s prekursory drog nebo kontaktní osobě informace o činnosti podle zákona o prekursorech drog na fakultě. Je-li to zapotřebí, informují pověřené osoby pro činnosti s prekursory drog odpovědnou osobu pro činnosti s prekursory drog nebo kontaktní osobu o vzniklých skutečnostech neprodleně.Čl. 5


 1. Žádost o licenci a žádost o registraci k činnostem s prekursory drog22 podává rektor. Návrh na podání takové žádosti předává odpovědné osobě pro činnosti s prekursory drog nebo kontaktní osobě pověřená osoba pro činnosti s prekursory drog; odpovědná osoba pro činnosti s prekursory drog nebo kontaktní osoba návrh žádosti se všemi náležitostmi předává rektorovi prostřednictvím Odboru pro vědu a výzkum rektorátu univerzity.

 2. Pro žádosti o vývozní povolení a žádosti o dovozní povolení23 platí ustanovení odstavce 1 obdobně.

 3. Oznámení a hlášení podávaná podle zákona o prekursorech drog24 podepisuje rektor, návrhy těchto hlášení připravuje odpovědná osoba pro činnosti s prekursory drog a kontaktní osoba a předává je rektorovi prostřednictvím Odboru pro vědu a výzkum rektorátu univerzity.Část IV Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 6


 1. Za plnění všech povinností v souvislosti se zacházením s návykovými látkami uložených zákonem o návykových látkách a v souvislosti s vykonáváním činností s prekursory drog podle zákona o prekursorech drog zodpovídá rektorovi děkan příslušné fakulty.

 2. Administrativní činnosti nezbytné k plnění úkolů univerzity podle zákona o návykových látkách a zákona o prekursorech drog zabezpečuje Odbor pro vědu a výzkum rektorátu univerzity.

 3. Na podávání žádostí o licenci pro pěstování konopí pro léčebné použití25, pěstování konopí pro léčebné použití a související činnosti26 se vztahují ustanovení o působnosti, odpovědnosti a povinnostech odpovědné osoby pro zacházení s návykovými látkami, pověřené osoby pro zacházení s návykovými látkami, děkana a rektora obdobně.

 4. Odpovědnou osobou pro činnosti s prekursory drog a kontaktní osobou může být rektorem jmenován tentýž zaměstnanec univerzity. Pověřenou osobou pro zacházení s návykovými látkami a pověřenou osobou pro činnosti s prekursory drog může být děkanem fakulty jmenován tentýž zaměstnanec fakulty.Čl. 7


 1. Jmenování odpovědné osoby pro zacházení s návykovými látkami a pověřených osob pro zacházení s návykovými látkami podle opatření rektora č. 7/2000 není tímto opatřením dotčeno.

 2. Děkani fakult, které vykonávají činnosti s prekursory drog ke dni účinnosti tohoto opatření, oznámí tuto skutečnost rektorovi do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření a ve stejné lhůtě jmenují pověřenou osobu pro činnosti s prekursory drog.

 3. Opatření rektora č. 7/2000 a 12/2001 se zrušují.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti 1. ledna 2015.
V Praze dne 18. prosince 2014

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.doc ke stažení
Poznámky

1

§ 2 písm. a) a b) a § 3 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o návykových látkách“).

2

§ 4, 5 a 7 zákona o návykových látkách.

3

§ 4, 5 a 7 zákona o návykových látkách.

4

§ 1 písm. a) zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, v platném znění (dále jen „zákon o prekursorech drog“).

5

§ 2 až 8 zákona o prekursorech drog.

6

Též § 3 odst. 2 zákona o návykových látkách.

7

§ 9 odst. 1 zákona o návykových látkách.

8

§ 9 odst. 3 až 5 a § 19 odst. 1 zákona o návykových látkách.

9

§ 9 odst. 3 až 5 a § 19 odst. 1 zákona o návykových látkách.

10

Zejména § 9 odst. 6 a 7 zákona o návykových látkách.

11

§ 8 zákona o návykových látkách.

12

§ 5 odst. 7 zákona o návykových látkách.

13

§ 20 až 23 zákona o návykových látkách.

14

§ 26 a násl. zákona o návykových látkách.

15

§ 11 odst. 1 zákona o prekursorech drog.

16

§ 11 odst. 1 až 4 zákona o prekursorech drog.

17

§ 12 odst. 1 zákona o prekursorech drog.

18

§ 12 odst. 1 a 2 zákona o prekursorech drog.

19

§ 11 odst. 1 až 4 zákona o prekursorech drog.

20

Zejména § 15 odst. 1 až 4 zákona o prekursorech drog.

21

Zejména § 15 odst. 5 zákona o prekursorech drog.

22

§ 2 až 8 zákona o prekursorech drog.

23

§ 16 zákona o prekursorech drog.

24

§ 7, 18 až 20 a 27 až 29 zákona o prekursorech drog.

25

§ 24a zákona o návykových látkách.

26

§ 24a odst. 4, § 24b, 25, 29 a 30 zákona o návykových látkách.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám