Opatření rektora UK č. 4/2014

Název:

Zpracování osobních údajů studentů, uchazečů o studium a zaměstnanců Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

1. únor 2014


Zpracování osobních údajů studentů, uchazečů o studium a zaměstnanců Univerzity Karlovy


Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“) zpracovává osobní údaje studentů univerzity, uchazečů o studium na univerzitě a osob v pracovněprávním vztahu s univerzitou nebo její fakultou či další součástí (dále jen „zaměstnanci“), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a na základě zákona o vysokých školách, zákoníku práce a zákonů souvisejících, zejména zákona o pojistném na sociální zabezpečení, zákona o veřejném zdravotním pojištění a zákona o důchodovém pojištění.

 2. Ukládání a vyřazování osobních údajů upravuje Opatření rektora č. 6/2013 – Spisový řád Univerzity Karlovy v Praze.

Část I. Osobní údaje studentů

Čl. 2 Osobní údaje studentů

 1. Osobní údaje studentů jsou primárně zpracovávány ve studijním informačním systému univerzity, který plní rovněž úlohu matriky studentů ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění (dále jen „zákon“).

 2. Osobní údaje studentů jsou ze studijního informačního systému propagovány do dalších systémů univerzity, zejména do centrální personální aplikace a do centrální autentizační služby.

 3. Je-li osoba současně studentem a zaměstnancem, jsou její údaje v centrální personální aplikaci udržovány pouze jednou a každá změna v těchto údajích se promítá do obou agend – studijní i personální.

Čl. 3 Rozsah evidovaných osobních údajů

 1. Rozsah a struktura evidovaných údajů vyplývá ze zákona, který ukládá vysokým školám vést matriku studentů, a odpovídá struktuře informační věty stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě tohoto zákona. Matrika studentů obsahuje údaje o jednotlivých studentech vysoké školy zapsaných do bakalářského nebo magisterského nebo doktorského studijního programu. Zápis nově přijatých studentů do matriky se provádí neprodleně po zápisu studenta do studia v příslušném studijním programu (§ 88 odst. 4, § 51 odst. 1 zákona).

 2. V informačním systému jsou o osobě studenta evidovány tyto osobní údaje:

    a. 

  příjmení a jméno (resp. všechna aktuální příjmení a jména, je-li jich více),

    b. 

  dřívější jména a příjmení po dobu studia,

    c. 

  rodné příjmení,

    d. 

  tituly před jménem, tituly za jménem,

    e. 

  rodné číslo, resp. rodný kód cizince pro celostátní matriku studentů (dále jen „SIMS“),

    f. 

  datum narození (je automaticky odvozováno z rodného čísla),

    g. 

  pohlaví (je automaticky odvozováno z rodného čísla),

    h. 

  místo a stát narození,

    i. 

  státní občanství a kvalifikátor občanství (občan, uprchlík apod.),

    j. 

  rodinný stav,

    k. 

  číslo občanského průkazu nebo identifikačního dokladu občana EU/EHS nebo cestovního pasu,

    l. 

  příznak, zda má osoba trvalý pobyt v ČR,

    m. 

  adresa trvalého pobytu a její změny po dobu studia,

    n. 

  adresa dočasného pobytu v ČR (u osob nemajících trvalý pobyt v ČR) a její změny po dobu studia,

    o. 

  adresa pro doručování písemností,

    p. 

  údaj o ubytování na koleji a číslu pokoje,

    q. 

  soukromé telefonní číslo (mobilní síť, pevná linka),

    r. 

  soukromá e-mailová adresa,

    s. 

  adresa soukromých webových stránek studenta (URL),

    t. 

  bankovní spojení (údaje nutné pro vnitrostátní anebo mezinárodní platební styk),

    u. 

  číslo osoby přidělené UK – údaj je generován centrální personální aplikací a nelze jej změnit,

    v. 

  číslo průkazu studenta UK (obsažené v čárovém kódu na průkazu), datum převzetí průkazu studentem, aktuální stav průkazu a datum poslední změny tohoto stavu – údaje se přenášejí z centrální evidence průkazů UK, studijní oddělení je oprávněno nastavovat pouze vybrané stavy průkazu (při odevzdání průkazu studenta studijnímu oddělení a při opětovném vydání průkazu studentovi v případě jeho opětovného nástupu do studia),

    w. 

  univerzitní login (slouží jako login do Centrální autentizační služby UK) – údaj generuje Centrální autentizační služba UK,

    x. 

  e-mailová adresa přidělená univerzitou,

    y. 

  dosažené vzdělání,

    z. 

  údaje o absolvované střední škole:

  1. IZO střední školy,

  2. obor střední školy – KKOV,

  3. stát střední školy,

  4. rok maturity,

    aa. 

  údaje o předchozím studiu na vysoké škole:

  1. název vysoké školy a fakulty,

  2. studijní program a studijní obor nebo obory,

  3. rok zahájení a rok ukončení studia,

  4. udělený titul,

  5. stát vysoké školy,

    bb. 

  údaj o zdravotním omezení a případná poznámka ke zdravotnímu stavu, pokud student vyslovil se zpracováním těchto údajů souhlas,

    cc. 

  fotografie – zpravidla odpovídající fotografii na průkazu studenta, implicitně se přenáší z centrální evidence průkazů UK,

    dd. 

  údaje související s evidencí uznané doby rodičovství studenta dle Opatření rektora č. 14/2013 (na základě podané žádosti studenta o evidenci uznané doby rodičovství),

    ee. 

  údaj, že student splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia (na základě podané žádosti studenta).

 3. V informačním systému má být každý student univerzity evidován pouze jednou, bez ohledu na to, na kolika fakultách univerzity studuje či studoval.

Čl. 4 Údaje, které může student o sobě změnit

 1. Student přihlášený do systému může nastavit či změnit hodnoty těchto údajů, které jsou o něm v systému evidovány:

    a. 

  rodinný stav,

    b. 

  adresa pro doručování písemností,

    c. 

  údaj o ubytování na koleji a číslu pokoje,

    d. 

  soukromé telefonní číslo (mobilní síť, pevná linka),

    e. 

  soukromá e-mailová adresa,

    f. 

  adresa soukromých webových stránek studenta (URL),

    g. 

  bankovní spojení (údaje nutné pro vnitrostátní anebo mezinárodní platební styk).

 2. Údaje dle odstavce 1 může v systému měnit i studijní oddělení fakulty, na níž student studuje, může to však učinit pouze na žádost studenta při jeho osobní návštěvě studijního oddělení.

Čl. 5 Zveřejňované údaje

 1. Anonymní uživatel informačního systému UK nebo přihlášený uživatel, který není zaměstnancem univerzity nebo vyučujícím (dále jen „anonymní uživatel“), může vyhledat studenta podle zadaných kritérií, nestanovil-li vyhledávaný student postupem dle odstavce 2 pro případ přístupu anonymního uživatele jinak, a zobrazit si jeho osobní a základní studijní údaje dle odstavce 3.

 2. Student může po svém přihlášení do systému nastavit, zda údaje o jeho osobě má mít možnost anonymní uživatel vyhledat; implicitně je vyhledání povoleno.

 3. Pokud je vyhledání studenta povoleno, zobrazí se o něm tyto osobní a základní studijní údaje:

    a. 

  příjmení a jméno (resp. příjmení a jména),

    b. 

  tituly před jménem, tituly za jménem,

    c. 

  fakulta,

    d. 

  studijní program a studijní obor,

    e. 

  ročník studia,

    f. 

  v případě již ukončených studií akademický rok ukončení studia.

 4. Pokud je vyhledání studenta povoleno, může student po svém přihlášení do systému dále nastavit, které další údaje mají o něm být viditelné. Student takto může povolit zveřejnění těchto údajů:

    a. 

  rodné příjmení,

    b. 

  státní občanství a kvalifikátor občanství (občan, uprchlík apod.),

    c. 

  rodinný stav,

    d. 

  příznak, zda má trvalý pobyt v ČR,

    e. 

  adresu trvalého pobytu (nebo její část, např. obec),

    f. 

  adresu dočasného pobytu v ČR (nebo její část, např. obec),

    g. 

  adresu pro doručování písemností (nebo její část, např. obec),

    h. 

  údaj o ubytování na koleji a číslu pokoje,

    i. 

  soukromé telefonní číslo nebo čísla (mobilní síť, pevná linka) – zveřejnění každého z těchto čísel se povoluje samostatně,

    j. 

  soukromou e-mailovou adresu nebo adresy,

    k. 

  adresu soukromých webových stránek studenta (URL),

    l. 

  číslo osoby přidělené UK,

    m. 

  univerzitní login,

    n. 

  číslo průkazu studenta UK (obsažené v čárovém kódu na průkazu),

    o. 

  fotografii,

    p. 

  typ studijního programu, formu studia, aktuální studijní stav a studijní skupinu (kruh).

 5. Všechny údaje dle odstavce 4 jsou implicitně neveřejné.

 6. Pro osoby, které na UK studovaly a jejichž studium již bylo ukončeno, zůstává v platnosti poslední nastavení přístupnosti údajů dle odstavců 3 a 4, které provedly. Změnu tohoto nastavení lze provést dvojím způsobem:

    a. 

  osoba může požádat o změnu nastavení prostřednictvím mailové adresy helpdesk@is.cuni.cz,

    b. 

  pokud studium osoby bylo ukončeno v akademickém roce 2007/2008 nebo později, může se stále přihlásit do studijního informačního systému a zakázat vyhledání svého záznamu přímo v nastavení tohoto systému.

 7. Pro osoby, které odevzdaly závěrečnou práci k obhajobě po 1. 1. 2006, jsou zveřejňovány vybrané osobní údaje v souvislosti se zveřejňováním závěrečných prací dle §47b zákona.

Část II. Osobní údaje uchazečů o studium

Čl. 6 Osobní údaje uchazečů o studium

 1. Osobní údaje uchazečů o studium jsou primárně zpracovávány ve studijním informačním systému univerzity.

 2. Osobní údaje uchazečů o studium jsou ze studijního informačního systému propagovány do dalších systémů univerzity, zejména do centrální autentizační služby a dalších systémů, jejichž uživateli se mohou stát osoby ještě před nabytím statutu studenta a v nichž je zpracování těchto údajů nezbytné. Po skončení přijímacího řízení jsou údaje osob, které se nezapsaly ke studiu, ve studijním informačním systému hromadně anonymizovány a z dalších systémů odstraněny.

 3. Je-li osoba současně studentem a uchazečem o studium, jsou její údaje v systému udržovány pouze jednou a každá změna v těchto údajích se promítá do obou agend – studijní i agendy přijímacího řízení.

Čl. 7 Rozsah evidovaných osobních údajů

 1. 1. Rozsah a struktura evidovaných údajů vyplývá ze zákona, z opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a z podmínek přijímacího řízení.

 2. V informačním systému jsou o osobě uchazeče o studium evidovány tyto údaje:

    a. 

  příjmení a jméno (resp. všechna aktuální příjmení a jména, je-li jich více),

    b. 

  rodné příjmení,

    c. 

  tituly před jménem, tituly za jménem,

    d. 

  rodné číslo, resp. rodný kód cizince,

    e. 

  datum narození (je automaticky odvozováno z rodného čísla),

    f. 

  pohlaví (je automaticky odvozováno z rodného čísla),

    g. 

  místo a stát narození,

    h. 

  státní občanství a kvalifikátor občanství (občan, uprchlík apod.),

    i. 

  číslo občanského průkazu nebo identifikačního dokladu občana EU/EHS nebo cestovního pasu,

    j. 

  příznak, zda má osoba trvalý pobyt v ČR,

    k. 

  adresa trvalého pobytu a její změny po dobu studia,

    l. 

  adresa dočasného pobytu v ČR (u osob nemajících trvalý pobyt v ČR) a její změny po dobu studia,

    m. 

  adresa pro doručování písemností v přijímací řízení– tato adresa je používána pouze v rámci přijímacího řízení, je v každé přihlášce ke studiu uložena samostatně a může tedy být pro jednotlivé přihlášky ke studiu odlišná, není dostupná z aplikací a modulů informačního systému netýkajících se přijímacího řízení,

    n. 

  soukromé telefonní číslo (mobilní síť, pevná linka),

    o. 

  soukromá e-mailová adresa,

    p. 

  číslo osoby přidělené UK – údaj je generován centrální personální aplikací a nelze jej změnit,

    q. 

  univerzitní login (slouží jako login do Centrální autentizační služby UK) – údaj generuje Centrální autentizační služba UK,

    r. 

  dosažené vzdělání,

    s. 

  údaje o absolvované střední škole:

  1. IZO střední školy,

  2. obor střední školy – KKOV,

  3. stát střední školy,

  4. rok maturity,

  5. známky ze střední školy ze sledovaných předmětů, pokud je jejich vyplnění požadováno v přijímacím řízení z důvodu bonifikace (údaje nejsou přístupné z centrální personalistiky),

  6. průměrný prospěch v jednotlivých ročnících střední školy a maturitní průměr, pokud je jejich vyplnění požadováno v přijímacím řízení z důvodu bonifikace (údaje nejsou přístupné z centrální personalistiky),

    t. 

  údaje o předchozím studiu na vysoké škole:

  1. název vysoké školy a fakulty,

  2. studijní program a studijní obor nebo obory,

  3. rok zahájení a rok ukončení studia,

  4. předpokládaný termín dokončení studia,

  5. udělený titul,

  6. stát vysoké školy,

    u. 

  žádost o zvláštní zacházení z důvodu zdravotního omezení, údaj o zdravotním omezení a případná poznámka ke zdravotnímu stavu (žádostí o zvláštní zacházení uchazeč současně vyslovuje souhlas se zpracováním těchto údajů),

    v. 

  potvrzení zaměstnavatele o průběhu zaměstnání – potvrzení o délce praxe,

    w. 

  záznamy o zájmu uchazeče ve vztahu ke zvolenému oboru,

    x. 

  životopis,

    y. 

  další přílohy přihlášky (např. doklady o absolvovaném vysokoškolském vzdělání, doklady o praxi, doklady o absolvovaných jazykových zkouškách, doporučující dopisy, motivační dopis, osvědčení lékaře atd.).

 3. V informačním systému má být každý uchazeč o studium na univerzitě evidován pouze jednou, bez ohledu na to, na kolik fakult univerzity podal přihlášku ke studiu.

Čl. 8 Údaje, které může uchazeč o studium o sobě změnit

Uchazeč o studium nemůže po podání přihlášky již měnit své osobní údaje uložené v systému; případné změny osobních údajů oznamuje studijnímu oddělení fakulty, na kterou podal přihlášku.

Čl. 9 Zveřejňované údaje

Údaje o uchazečích ke studiu se nezveřejňují, anonymnímu uživateli není vyhledávání uchazečů o studium přístupné.

Část III. Osobní údaje zaměstnanců

Čl. 10 Osobní údaje zaměstnanců

 1. Osobní údaje zaměstnanců jsou primárně zpracovávány jak v centrální personální aplikaci, tak ve studijním informačním systému. Tyto dva systémy jsou vzájemně propojeny a část údajů sdílejí. Z centrální personální aplikace je část osobních údajů přenášena do mzdového systému. Další osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány mzdovým systémem a nejsou propagovány do dalších systémů.

 2. Osobní údaje zaměstnanců jsou z centrální personální aplikace propagovány do dalších systémů univerzity, zejména do centrální autentizační služby a do Centrálního systému pro evidenci publikační činnosti UK.

 3. Je-li osoba současně studentem a zaměstnancem, jsou její údaje v centrální personální aplikaci udržovány pouze jednou a každá změna v těchto údajích se promítá do obou agend – studijní i personální.

Čl. 11 Rozsah evidovaných osobních údajů

 1. Rozsah a struktura evidovaných údajů vyplývá ze zákoníku práce a zákonů souvisejících, zejména zákona o pojistném na sociální zabezpečení, zákona o veřejném zdravotním pojištění a zákona o důchodovém pojištění.

 2. V centrální personální aplikaci jsou o osobě zaměstnance evidovány tyto údaje:

    a. 

  příjmení a jméno (resp. všechna aktuální příjmení a jména, je-li jich více),

    b. 

  dřívější jména a příjmení,

    c. 

  rodné příjmení,

    d. 

  tituly před jménem, tituly za jménem,

    e. 

  rodné číslo, resp. rodný kód přidělený ČSSZ nebo číslo pojištěnce přidělené zdravotní pojišťovnou,

    f. 

  datum narození (je automaticky odvozováno z rodného čísla), případně též datum úmrtí,

    g. 

  pohlaví (je automaticky odvozováno z rodného čísla),

    h. 

  státní občanství,

    i. 

  číslo občanského průkazu nebo identifikačního dokladu občana EU/EHS nebo cestovního pasu,

    j. 

  místo a stát narození,

    k. 

  rodinný stav,

    l. 

  zdravotní pojišťovna,

    m. 

  příznak, zda má osoba trvalý pobyt v ČR,

    n. 

  adresa trvalého pobytu a její změny po dobu pracovního vztahu,

    o. 

  adresa dočasného pobytu v ČR (u osob nemající trvalý pobyt v ČR) a její změny po dobu pracovního vztahu,

    p. 

  údaj „adresa pro evidenční listy důchodového pojištění“ (dále ELDP); u osob s trvalým pobytem mimo ČR se pro účel ELDP eviduje adresa místa pobytu na území v ČR,

    q. 

  adresa pro doručování písemností,

    r. 

  soukromé telefonní číslo (mobilní síť, pevná linka),

    s. 

  soukromá e-mailová adresa,

    t. 

  adresa soukromých webových stránek zaměstnance (URL),

    u. 

  bankovní spojení (údaje nutné pro vnitrostátní anebo mezinárodní platební styk),

    v. 

  e-mailová adresa přidělená univerzitou,

    w. 

  číslo osoby přidělené UK – údaj je generován centrální personální aplikací a nelze jej změnit,

    x. 

  číslo průkazu zaměstnance UK (obsažené v čárovém kódu na průkazu), datum převzetí průkazu, aktuální stav průkazu a datum poslední změny tohoto stavu – údaje se přenášejí z centrální evidence průkazů UK, personální oddělení je oprávněno nastavovat pouze vybrané stavy průkazu (při odevzdání průkazu personálnímu oddělení a při opětovném vydání průkazu zaměstnanci v případě jeho opětovného nástupu do zaměstnání),

    y. 

  univerzitní login (slouží jako login do Centrální autentizační služby UK) – údaj generuje Centrální autentizační služba UK,

    z. 

  dosažená vzdělání: obor a stupeň vzdělání, škola, datum absolvování, případně dosažený titul a název závěrečné práce,

    aa. 

  údaj o přiznání důchodu: starobní, vdovský, sirotčí, sociální, invalidní, za výsluhu, předčasný starobní a s tím související údaje, datum platnosti od a do, plátce důchodu a jeho adresa, případně číslo dokladu, na základě kterého je důchod vyplácen a diagnóza,

    bb. 

  údaj o zdravotním omezení a případná poznámka ke zdravotnímu stavu, pokud zaměstnanec vyslovil se zpracováním těchto údajů souhlas,

    cc. 

  fotografie – zpravidla odpovídající fotografii na průkazu zaměstnance, implicitně se přenáší z centrální evidence průkazů UK.

 3. Ve mzdovém systému jsou o osobě zaměstnance dále evidovány tyto údaje:

    a. 

  počet dětí (za účelem stanovení data nároku na starobní důchod),

    b. 

  evidence rodinných příslušníků (za účelem úlev na daních z příjmů, zákonných srážek ze mzdy či za účelem evidence mateřské a rodičovské dovolené a s tím související osobní údaje, jako jméno a příjmení, vztah k zaměstnanci, datum narození a v oprávněných případech rodné číslo, místo narození, název a typ zaměstnavatele/školy, sociální postavení, příznak společné domácnosti, státní příslušnost a adresa),

    c. 

  příznak účasti, číslo účastníka a datum vzniku důchodového spoření (II. pilíř),

    d. 

  příznak snížení důchodového věku,

    e. 

  u cizích státních příslušníků:

  1. číslo povolení k pobytu, jeho platnost od a do a popis,

  2. číslo pracovního povolení, jeho platnost od a do a popis,

  3. číslo daňové identifikace a nositele daně v zahraničí, pokud nejsou daňovými rezidenty,

  4. název a adresa nositele a identifikátor cizozemského sociálního pojištění, pokud je odváděno mimo ČR,

  5. název a adresa nositele a identifikátor cizozemského zdravotního pojištění, pokud je odváděno mimo ČR.

Čl. 12 Údaje, které může zaměstnanec o sobě změnit

 1. Zaměstnanec přihlášený do systému může nastavit či změnit hodnoty těchto údajů, které jsou o něm v systému evidovány:

    a. 

  adresa pro doručování písemností,

    b. 

  soukromý telefonní kontakt (telefon, mobil),

    c. 

  soukromá e-mailová adresa,

    d. 

  adresa soukromých webových stránek zaměstnance (URL),

    e. 

  bankovní spojení.

 2. Údaje dle odstavce 1 může v systému měnit i personální oddělení fakulty, na níž je zaměstnanec zaměstnán, může to však učinit pouze na žádost zaměstnance.

 3. Fakulta či další součást UK může stanovit, že je zaměstnanec oprávněn měnit též pracovní kontakty (telefon, mobil, e-mailovou adresu), číslo kanceláře, specializace a konzultační hodiny.

Čl. 13 Zveřejňované údaje

 1. Univerzita zveřejňuje prostřednictvím svých internetových stránek výstupy z informačních systémů univerzity, které obsahují následující osobní údaje o zaměstnancích a základní údaje o jejich pracovněprávních vztazích:

    a. 

  jméno, příjmení a tituly,

    b. 

  druh pracovněprávního vztahu (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce),

    c. 

  fakultu nebo další součást univerzity, s níž je pracovněprávní vztah uzavřen,

    d. 

  pracoviště, tedy organizační součást nebo součásti fakulty nebo další součásti univerzity, na níž/na nichž je práce vykonávána,

    e. 

  pracovní zařazení (profesor, docent, odborný asistent, asistent, lektor atd.),

    f. 

  funkce na pracovišti a specializace,

    g. 

  pracovní e-mailovou adresu zaměstnance,

    h. 

  pracovní telefonní číslo zaměstnance,

    i. 

  ostatní pracovní kontakty,

    j. 

  umístění kanceláře zaměstnance,

    k. 

  konzultační hodiny.

 2. Údaje dle odstavce 1 jsou povinně zveřejňovány pro zaměstnance s aktuálně platnou pracovní smlouvou. Pro zaměstnance pracující na základě dohody o pracovní činnosti jsou tyto údaje implicitně zveřejněny, nerozhodne-li nadřízený pracovník zaměstnance jinak. Pro zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce jsou údaje o zaměstnanci a jeho pracovněprávním vztahu implicitně nezveřejněny, nerozhodne-li nadřízený pracovník zaměstnance jinak.

 3. Zaměstnanec sám může elektronickou formou povolit zveřejnění dalších údajů, a to:

    a. 

  fotografie,

    b. 

  soukromé e-mailové adresy,

    c. 

  soukromého telefonního čísla,

    d. 

  adresy soukromých webových stránek,

    e. 

  strukturovaného životopisu zaměstnance.

Část IV. Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 14 Přechodné ustanovení

Rozsah údajů, které zaměstnanec může sám změnit, jakož i rozsah osobních údajů o zaměstnancích a údajů o pracovněprávních vztazích, které univerzita zveřejňuje, bude uveden do souladu s tímto opatřením v návaznosti na plnění Harmonogramu nasazování nové části centrální personální aplikace UK určené pro podporu uzavírání pracovněprávních vztahů na jednotlivé fakulty a další součásti univerzity.

Čl. 15 Společná a závěrečná ustanovení

Za dodržování tohoto opatření odpovídá ÚVT UK a jednotlivé fakulty a další součásti.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. února 2014.


V Praze dne 20. ledna 2014prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám