Opatření rektora UK č. 19/2014

Název:

Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu

K provedení:

--

Účinnost:

1. října 2014

[zrušeno OR č. 36/2017]


Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu

Čl. 1

 1. Školitelům studentů doktorských studijních programů, kteří své studium absolvovali, se za podmínek stanovených tímto opatřením vyplácí odměna.

 2. Výše odměny je závislá na době studia studenta.

 3. Doba studia se pro účely tohoto opatření počítá v letech a stanoví se jako celá část celkového počtu dnů, ve kterých student studoval v prezenční nebo kombinované formě studia (tj. dnů, kdy studium nebylo přerušeno) děleného 365 a zvětšená o jednu.

 4. Pro účely tohoto opatření se do doby studia započítává i doba všech předchozích studií téhož studijního programu a studijního oboru, dělí-li se studijní program na studijní obory, na Univerzitě Karlově v Praze (dále jen „univerzita“), bylo-li předchozí studium ukončeno dle čl. 12. odst. 1 písm. a) nebo b) Studijního a zkušebního řádu univerzity.

 5. Pro účely tohoto opatření se do doby studia započítává i doba předchozího studia, ze kterého student do aktuálního studia přestoupil.1 Odlišný postup může na základě žádosti děkana fakulty nebo ředitele další součásti stanovit rektor.

Čl. 2

 1. Konkrétní výše odměny se stanoví takto:

  doba studia (v letech)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7 a více

  výše odměny v Kč

  0

  10.000

  50.000

  50.000

  20.000

  10.000

  0

 2. Rektor může z důvodů hodných zvláštního zřetele vyhovět žádosti děkana fakulty nebo ředitele další součásti o poskytnutí výjimky a

    a. 

  přiznat školiteli odměnu i v případě, kdy doba studia vzhledem k započtení předchozích studií podle čl. 1 odst. 4 nebo čl. 1 odst. 5 přesáhla šest let,

    b. 

  v případě, kdy doba studia činila dva roky, přiznat školiteli odměnu vyšší, než podle odstavce 2, a to až do výše 2,5 násobku nejvyšší odměny dle odstavce 1.

Čl. 3

 1. Odměnu vyplácí fakulta nebo další součást příslušnému školiteli vždy až poté, co student dané studium absolvoval.

 2. Školitelům, kteří jsou zaměstnanci univerzity, je odměna přiznávána formou mimořádné odměny, ostatním školitelům na základě dohody o provedení práce.

 3. Žádost o refundaci odměny (včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění) zasílá fakulta nebo další součást na ekonomický odbor rektorátu nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po čtvrtletí, ve kterém student absolvoval. Výjimku tvoří IV. čtvrtletí, kdy poslední žádost musí být předána nejpozději do 31. prosince příslušného roku. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

 4. Žádost obsahuje následující údaje:

    a. 

  jméno studenta, včetně vnitrouniverzitní identifikace,2

    b. 

  doktorský studijní program, studijní obor,

    c. 

  datum zápisu do studia,

    d. 

  datum absolvování studia,

    e. 

  jméno školitele,

    f. 

  zaměstnavatel školitele, nejde-li o zaměstnance univerzity,

    g. 

  výše odměny a

    h. 

  období vyplacení odměny.

 5. Údaje v zaslaných žádostech se porovnávají s údaji vedenými v matrice studentů SIMS. V případě nesrovnalostí rozhodne rektor o dalším postupu.

 6. Refundaci finančních prostředků u souhlasně vyřízených žádostí provede Ekonomický odbor rektorátu do konce měsíce následujícího po příslušném čtvrtletí, s výjimkou IV. čtvrtletí, kdy refundace bude provedena nejpozději do 20. ledna následujícího roku.

Čl. 4

 1. O výši odměny školitele nebo školitelů anebo konzultanta v případě, kdy

    a. 

  během studia studenta došlo ke změně školitele nebo

    b. 

  konzultant se na vedení studenta významně podílel anebo

    c. 

  studium probíhalo v rámci meziuniverzitního studia nebo pod dvojím vedením (Cotutelle),

  rozhodne na základě návrhu děkana fakulty nebo ředitele další součásti rektor.

 2. K návrhům podle odstavce 1, jakož i k žádostem podle čl. 1 odst. 5 a čl. 2 odst. 2, se vždy dokládá i vyjádření předsedy oborové rady příslušného doktorského studijního programu.

Čl. 5

 1. Ústav výpočetní techniky UK a studijní odbor RUK vypracují a ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření zveřejní metodický materiál podrobněji upravující postup podle tohoto opatření; v tomto materiálu může též být upravena elektronická forma tohoto postupu v rámci Studijního informačního systému.

 2. Při přiznávání odměny školiteli v případě, že příslušný student absolvoval doktorský studijní program přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření, se postupuje podle opatření rektora č. 10/2003.

 3. Podle opatření rektora č. 10/2003 se ode dne účinnosti tohoto opatření nepostupuje, nejde-li o případ podle odstavce 2.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2014.V Praze dne 9. května 2014prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.doc ke staženíPoznámky

1

Tj. v matrice studentů SIMS je ukončení předcházejícího studia evidováno jako registrovaný přestup nebo převod.

2

Číslo osoby (tzv. ukčo) studenta a id studia.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám