Opatření rektora UK č. 32/2014

Název:

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. listopad 2014

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I.

Ze správy Kolejí a menz se tímto opatřením vyjímají následující nemovitosti v katastrálním území Nové Město, obec Praha, zapsané u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 18

  • pozemek parc. č. 287, o výměře 276 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s číslem popisným 1180, objekt občanské vybavenosti.


II.

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ze dne 23. 3. 2001 se mění tak, že se v příloze tohoto Opatření vypouští položka:


poř. číslo 2 - okres Praha, obec Praha 1, k.ú. Nové Město, objekt č.p. 1180 a pozemek parc. č. 287, ul. Petrská



III.

  1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 10.10.2014.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1.11.2014.



V Praze dne 30. října 2014

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.doc ke stažení



Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208






Jak k nám