Opatření rektora č. 5/2016

Název:

Změna opatření rektora č. 50/2014 o poskytování příspěvku univerzity ze sociálního fondu na školkovné a na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu

K provedení:

Čl. 16b odst. 3 písm. b) a e) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. března 2016

[zrušeno OR č. 30/2018]


Poskytování příspěvku univerzity na školkovné a na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu ze sociálního fondu

Čl. 1 - Předmět opatření

Tímto opatřením č. 5/2016 ( dále jen „opatření“ ) se mění a doplňuje Opatření rektora č. 50/2014 (dále též „opatření č. 50), přičemž v příloze tohoto opatření je uvedeno Opatření rektora č. 50/2014 po jeho novelizaci v úplném znění.


Čl. 2 - Konkrétní změny a doplnění

 1. V čl. 2 opatření č. 50 se za odst. 6. doplňuje nový odstavec 7. v tomto znění :


  „ 7.  V případě, že jsou oba rodiče, kteří se starají o dítě nebo jiné osoby, které se starají o dítě (např. druh/družka, prarodiče dítěte, popř. pěstouni), zaměstnanci univerzity, přísluší příspěvek na školkovné pouze jednomu z nich.“.

 2. V čl. 2 opatření č. 50 se doplňuje odstavec 4. o dvě nové věty na konci v tomto znění :


  „ Nepeněžní formou se rozumí poskytnutí finanční úhrady přímo předškolnímu zařízení. Peněžní formou se rozumí poskytnutí finančního příspěvku přímo zaměstnanci.“.

 3. V čl. 3 opatření č. 50 se doplňuje odstavec 2. o dvě nové věty na konci v tomto znění :


  „ Nepeněžní formou se rozumí poskytnutí finanční úhrady přímo zdravotnickému zařízení nebo vybranému zařízení pro rehabilitaci zaměstnance. Peněžní formou se rozumí poskytnutí finančního příspěvku přímo zaměstnanci.“.

 4. V čl. 4 opatření č. 50 se v odst. 5. doplňuje nová věta na konci v tomto znění :


  „ Příspěvek na školkovné a příspěvek na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance bude vyplácen měsíčně.“.


Čl. 3 - Závěrečná ustanovení

 1. Tímto opatřením se mění a doplňuje opatření rektora č. 50/2014 o Poskytování příspěvku univerzity na školkovné a na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu ze sociálního fondu. Ostatní ustanovení Opatření rektora č. 50/2014 touto novelizací nedotčená zůstávají v platnosti.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2016.

 3. V příloze tohoto opatření je úplné znění Opatření rektora č. 50/2014, ve znění jeho novelizace Opatřením rektora č. 5/2016. Příloha
V Praze dne 24. února 2016

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení                                                                                                           

 Příloha – úplné znění

                  

Univerzita Karlova


Opatření rektora č. 50/2014, ve znění opatření rektora č. 5 ze dne 24. 2. 2016

Název:

Poskytování příspěvku univerzity ze sociálního fondu na školkovné a na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu

K provedení:

Čl. 16b odst. 3 písm. b) a e) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. března 2016


Poskytování příspěvku univerzity na školkovné a na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu ze sociálního fondu

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se stanoví podmínky pro přiznávání příspěvku ze sociálního fondu zaměstnanci univerzity na účely vymezené v čl. 16b odst. 2 písm. b) a e) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“ a „Pravidla hospodaření“).


Čl. 2 - Příspěvek na školkovné

 1. Zaměstnanci univerzity,


    a. 

  který je v pracovním poměru vůči univerzitě a

    b. 

  jehož výše pracovního úvazku vůči univerzitě v rámci zařazení na dané součásti univerzity činí nejméně 0,5,


  lze na dané součásti univerzity poskytnout příspěvek univerzity na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „příspěvek na školkovné“) ze sociálního fondu  podle  čl. 16b odst. 3 písm. e) Pravidel hospodaření.

 2. Příspěvek na školkovné lze poskytnout na předškolní vzdělávání dítěte ve věku nejméně dvou a nejvýše čtyř let.

 3. Příspěvek na předškolní vzdělávání téhož dítěte může být v běžném kalendářním roce poskytnut pouze na jedné součásti univerzity; splnění této podmínky se zpravidla prokazuje čestným prohlášením.

 4. Příspěvek na školkovné se poskytuje nepeněžní formou, peněžní formou lze tento příspěvek poskytnout ve zcela výjimečných případech. Celková výše příspěvku na školkovné poskytnutého zaměstnanci peněžní formou na předškolní vzdělávání jednoho dítěte nesmí za kalendářní rok přesáhnout 25 000 Kč. Nepeněžní formou se rozumí poskytnutí finanční úhrady přímo předškolnímu zařízení. Peněžní formou se rozumí poskytnutí finančního příspěvku přímo zaměstnanci.

 5. Příspěvek na školkovné lze poskytnout až do výše 50% celkové úplaty za kalendářní rok.

 6. V podmínkách poskytování příspěvku na školkovné stanovených opatřením podle čl. 16b odst. 3 Pravidel hospodaření a čl. 4 odst. 2 by měla být zohledněna sociální situace rodiny zaměstnance.

 7. V případě, že jsou oba rodiče, kteří se starají o dítě nebo jiné osoby, které se starají o dítě (např. druh/družka, prarodiče dítěte, popř. pěstouni), zaměstnanci univerzity, přísluší příspěvek na školkovné pouze jednomu z nich.


Čl. 3 - Příspěvek na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance

 1. Příspěvek na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance může být v běžném kalendářním roce zaměstnanci poskytnut pouze na jedné součásti univerzity; splnění této podmínky se zpravidla prokazuje čestným prohlášením.

 2. Příspěvek podle odstavce 1 se poskytuje nepeněžní formou, peněžní formou lze tento příspěvek poskytnout ve zcela výjimečných případech. Celková výše tohoto příspěvku poskytnutého zaměstnanci peněžní formou nesmí za kalendářní rok přesáhnout 15 000 Kč.  Nepeněžní formou se rozumí poskytnutí finanční úhrady přímo zdravotnickému zařízení nebo vybranému zařízení pro rehabilitaci zaměstnance. Peněžní formou se rozumí poskytnutí finančního příspěvku přímo zaměstnanci.


Čl. 4 - Společná a závěrečná ustanovení

 1. Příspěvky na školkovné a na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance, které zaměstnanec uplatnil v rozporu s podmínkami pro jejich nárok, musí  bezodkladně vrátit. Způsob a termín pro vrácení bude stanoven v opatření podle čl. 16b odst. 3 Pravidel hospodaření a odstavce 2.

 2. Konkrétní výši příspěvku na školkovné nebo příspěvku na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance, podmínky přiznávání těchto příspěvků a další podrobnosti stanoví v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy univerzity a tímto opatřením svým opatřením podle čl. 16b odst. 3 Pravidel hospodaření děkan fakulty, ředitel další součásti nebo osoba pověřená rektorem podle čl. 12b odst. 6 Pravidel hospodaření. Není-li takové opatření vydáno, příslušný příspěvek se na příslušné fakultě nebo další součásti neposkytuje.

 3. Při rozhodování o tom, zda na dané fakultě nebo další součásti bude poskytován příspěvek na školkovné a na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance, jakož i při stanovování výše příspěvku, je třeba přihlédnout k možnostem dané fakulty nebo další součásti tak, aby nedošlo k ohrožení poskytování příspěvků podle čl. 16b odst. 2 Pravidel hospodaření z dílčího sociálního fondu na dané fakultě nebo další součásti.

 4. Při stanovení výše příspěvku podle čl. 2 je třeba přihlédnout k důsledkům v oblasti daně z příjmů právnických osob.1

 5. Ekonomický odbor rektorátu zveřejní do pěti pracovních dnů ode dne účinnosti tohoto opatření metodický materiál k poskytování příspěvku na školkovné a příspěvku na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance. Příspěvek na školkovné a příspěvek na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance bude vyplácen měsíčně.

 6. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 1. 2015.V Praze dne  22. 12. 2014

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


           
Poznámky

1

§ 6 odst. 9 písm. d) a § 24 odst. 2 písm. zw) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.


Poslední změna: 7. srpen 2018 15:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám