Opatření rektora č. 8/2015

Název:

Změna Opatření rektora č. 13/2014

K provedení:

-

Účinnost:

18. únor 2015 [zrušeno OR č. 1/2017]Změna Opatření rektora č. 13/2014

 1. Opatření rektora č. 13/2014 „Statut Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu“ se mění takto:

  1. V čl. 2 odstavec 1 zní:

   „1. Rada má nejméně třináct členů, které jmenuje a odvolává rektor; funkční období členů Rady je tříleté. Počet členů Rady zastupujících výzkumné organizace (dále jen „výzkumná sféra“) nepřesáhne polovinu členů Rady, dalšími členy Rady jsou zástupci aplikační sféry a jeden zástupce z finanční sféry. Předsedu Rady jmenuje a odvolává z řad členů Rady rektor.“.

  2. V čl. 4 odst. 3 se za slovo „univerzity“ doplňují slova „nebo jím pověřený jiný zaměstnanec Univerzity; k takovémuto pověření je nutný předchozí souhlas rektora“.

  3. V čl. 5 odst. 8  se slova „je přílohou tohoto opatření“ nahrazují slovy „schvaluje Rada a se souhlasem rektora vydává předseda Rady“.

  4. Příloha č. 1 se zrušuje.

 2. Dosavadní Jednací Řád Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu (dále jen „jednací řád“) stanovený opatřením rektora č. 13/2014 zůstává v platnosti, a to až do vydání nového  jednacího řádu.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 18. února 2015, s výjimkou čl. 1 bodu 4, který nabývá účinnosti dnem vydání nového jednacího řádu.
V Praze dne 17. února 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám