Opatření rektora UK č. 5/2014

Název:

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2015/2016

K provedení:

čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Řád přijímacího řízení (dále jen „ŘPŘ UK“)

Účinnost:

1. února 2014

[zrušeno OR č. 12/2017]


Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2015/2016

 1. Fakulty zadají do databáze Podmínky přijímacího řízení na www.cuni.cz úplné stanovené podmínky přijímacího řízení ke zveřejnění ve smyslu § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen „ZoVŠ“), a to

    a. 

  ve lhůtě do 30. září 2014 pro bakalářské a magisterské studijní programy,

    b. 

  ve lhůtě do 30. listopadu 2014 pro doktorské studijní programy.

 2. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu na Univerzitě Karlově v Praze stanovím ode dne zveřejnění podmínek přijímacího řízení do:

    a. 

  28. února 2015, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy,

    b. 

  30. dubna 2015, pokud jde o doktorské studijní programy.

 3. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na

    a. 

  13. dubna 2015 až 1. července 2015, pokud jde o bakalářské, navazující magisterské a magisterské studijní programy; v období 13. dubna 2015 až 31. května 2015 je možné organizovat přijímací zkoušky pouze o sobotách, příp. nedělích. V případě, že je termín přijímací zkoušky stanoven na sobotu, příp. neděli a maturitní zkouška je konána v období daného či následujícího kalendářního týdne, je tato skutečnost důvodem pro kladné vyřízení žádosti o přidělení náhradního termínu konání přijímací zkoušky,

    b. 

  1. června 2015 až 1. července 2015, pokud jde o doktorské studijní programy.

 4. Ověřovat podmínky k přijetí ke studiu talentovou zkouškou lze v odůvodněných případech i mimo termíny uvedené v odstavci 3 písm. a) a b). Za talentovou zkoušku se považuje jen taková zkouška, která má za cíl zjistit specifické schopnosti uchazeče, jež nelze studiem nebo tréninkem primárně získat, ale pouze rozvíjet. Předpokládá se, že tyto schopnosti se zaměřují k určitému konkrétně vymezenému studijnímu oboru, obvykle se vztahem k umělecké nebo jinak specificky vymezené činnosti s výrazným tvůrčím potenciálem. Za talentovou zkoušku se nepovažuje test obecných studijních předpokladů.

 5. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2015 pro všechny typy studijních programů. Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2015 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) limitováno dnem 23. 10. 2015.

 6. Fakulty zasílají na adresu: :

    a. 

  ve lhůtě do 9. března 2015 informaci o počtu podaných přihlášek do bakalářských a magisterských studijních programů ve struktuře podle typu studia,

    b. 

  ve lhůtě do 16. března 2015 informaci o termínu konání přijímací zkoušky a zasedání hlavních přijímacích komisí jednotlivých fakult (pro bakalářské a magisterské studijní programy),

    c. 

  ve lhůtě do 13. dubna 2015 informaci o konečném počtu přihlášek podaných ke dni 28. 2. 2015 do bakalářských a magisterských studijních programů ve struktuře podle typu studia a informaci a

    d. 

  ve lhůtě do 18. května 2015 informaci o konečném počtu přihlášek podaných ke dni 30. 4. 2015 do doktorských studijních programů.

 7. Náležitosti formuláře přihlášky ke studiu podle čl. 8 odst. 3 Řádu přijímacího řízení UK stanoví děkan. Vyžadovány však mohou být pouze takové doklady a údaje o uchazeči o studium, které jsou bezprostředně nutné k řádnému průběhu přijímacího řízení podle Řádu přijímacího řízení UK a způsobu ověřování podmínek pro přijetí ke studiu v uskutečňovaném studijním programu (oboru).

 8. Forma přihlášky může být:

    a. 

  elektronická přihláška,

    b. 

  elektronická přihláška platná až po doručení jejího podepsaného výtisku nebo

    c. 

  listinná přihláška.

  Děkan stanoví, které z forem přihlášky se na fakultě použijí; má-li být na fakultě nově použita forma podle písmena a) nebo b), je třeba předchozí konzultace s ÚVT UK.

 9. Prorektor pro studijní záležitosti je oprávněn na základě žádosti děkana v odůvodněných případech, zejména v případech podle čl. 5 odst. 5 Řádu přijímacího řízení UK, stanovit odlišný harmonogram přijímacího řízení k takovému studijnímu programu (oboru). Tento harmonogram musí být v souladu se lhůtami uvedenými v Řádu přijímacího řízení UK.

 10. Harmonogram podle odstavce 9 se zveřejňuje prostřednictvím sítě Internet.V Praze dne 27. ledna 2014prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám