Opatření rektora UK č. 25/2014

Název:

Výkon vnitřního auditu na Univerzitě Karlově v Praze

K provedení:

-

Účinnost:

1. září 2014


[zrušeno OR č. 35/2017]


Výkon vnitřního auditu na Univerzitě Karlově v Praze

Čl. 1 - Vnitřní audit

 1. Vnitřní audit dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, na Univerzitě Karlově v Praze (dále jen „UK“) zajišťuje oddělení vnitřního auditu jako funkčně nezávislý útvar organizačně oddělený od řídících výkonných struktur ( dále jen útvar vnitřního auditu) zřízený opatřením rektora č. 3/2010, organizačním řádem rektorátu UK, v platném znění.

 2. Na fakultách a dalších součástech UK může vykonávat vnitřní audit dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, samostatný útvar vnitřního auditu. Pokud je takový útvar zřízen, upraví děkan nebo ředitel další součásti výkon interního auditu svým opatřením.

Čl. 2 - Předmět činnosti vnitřního auditu

 1. Předmětem činnosti útvaru vnitřního auditu je nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému, které zjišťuje, zda

    a. 

  právní předpisy, příslušné vnitřní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou na UK dodržovány,

    b. 

  rizika vztahující se k činnosti UK jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,

    c. 

  řídící kontroly poskytují rektorovi spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace,

    d. 

  jsou provozní a finanční kritéria plněna,

    e. 

  zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek a

    f. 

  dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů UK poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny.

 2. Na základě svých zjištění předkládá interní audit rektorovi UK doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Čl. 3 - Plány vnitřního auditu

 1. Na základě vyhodnocení svých zjištění zajišťuje útvar vnitřního auditu tvorbu střednědobých a ročních plánů interního auditu, které v souladu s cíli UK a jejími potřebami stanoví priority činnosti interního auditu.

 2. Přípravu střednědobých a ročních plánů projednává vedoucí útvaru vnitřního auditu s rektorem a bere přitom v úvahu jeho doporučení. Střednědobé a roční plány interního auditu schvaluje rektor.

 3. Při sestavování plánů útvar vnitřního auditu vychází zejména z

    a. 

  hodnocení rizik u jednotlivých činností UK,

    b. 

  skutečností zjištěnými předchozími audity útvaru vnitřního auditu nebo jinými kontrolními orgány,

    c. 

  doporučení rektora UK,

    d. 

  návrhů orgánů UK a návrhů vedoucích zaměstnanců na UK a

    e. 

  potřeby koordinace s kontrolními aktivitami orgánů UK nebo externích kontrolních orgánů.

 4. Na podnět rektora může útvar vnitřního auditu ve zvlášť odůvodněných případech operativně zařadit vykonání auditu mimo schválený roční plán. Tento operativní audit má přednost před plánovaným auditem dle ročního plánu.

Čl. 4 - Průběh vnitřního auditu a postupy

 1. Vnitřní audit je prováděn po předchozím písemném oznámení vedoucímu zaměstnanci pracoviště odpovědnému za auditovanou činnost, které musí být doručeno před zahájením výkonu vnitřního auditu. V odůvodněných případech, zejména pokud by předchozím oznámením vnitřního auditu mohl být zmařen jeho cíl, lze písemné oznámení doručit příslušnému vedoucímu pracovníkovi nebo jeho zástupci současně se zahájením výkonu vnitřního auditu.

 2. Při výkonu vnitřního auditu auditor získává, ověřuje, analyzuje, vyhodnocuje a zaznamenává informace a shromažďuje podklady, na jejichž základě vypracovává písemnou zprávu o zjištěních z vykonaného auditu.

Čl. 5 - Zpráva o výsledcích vykonaného interního auditu

 1. O výsledcích a závěrech z vykonaného interního auditu se pořizuje písemná zpráva, kterou útvar vnitřního auditu předkládá rektorovi.

 2. Před předáním příslušné zprávy rektorovi zajistí vnitřní auditor projednání zjištěných závěrů z vykonaného auditu s příslušným vedoucím pracovníkem odpovědným za auditovanou činnost. O tomto projednání je sepsán zápis, který je součástí zprávy o výsledcích vykonaného interního auditu.

Čl. 6 - Roční zpráva o výsledcích interního auditu

 1. Výsledky činnosti útvaru vnitřního auditu jsou souhrnně uváděny v roční zprávě1 předkládané rektorovi, jejímž předmětem jsou především

    a. 

  hodnocení kvality vnitřního kontrolního systému UK,

    b. 

  analýza případného výskytu závažných nedostatků, které nepříznivě ovlivnily činnost UK, včetně nedostatků ve fungování vnitřního kontrolního systému a které byly důvodem snížení její finanční výkonnosti,

    c. 

  případná zjištění o skutečnostech, které by mohly způsobit neúplnost nebo neprůkaznost účetnictví,

    d. 

  v případě potřeby doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti UK a jejího vnitřního kontrolního systému.

 2. Výsledky vnitřního auditu obsažené ve zprávě dle odstavce 1 tohoto článku a následná opatření přijatá v reakci na zjištění vnitřního auditu jsou podkladem pro vypracování roční zprávy UK podle zvláštního právního předpisu2.

Čl. 7 - Závěrečná ustanovení

 1. Vzory formulářů vztahujících se k činnosti útvaru vnitřního auditu vydává vedoucí oddělení vnitřního auditu, který též zajišťuje jejich zveřejnění na webových stránkách UK, v části týkající se útvaru vnitřního auditu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. září 2014.
V Praze dne 25. srpna 2014prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor UK

.doc ke staženíPoznámky

1

§ 31 odst. 3 písm. a) až d) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

2

§ 31 odst. 5 a § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám