Opatření rektora č. 35/2017

Název:

Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Účinnost:

1. května 2017


Vnitřní kontrolní systém na UK


Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Cílem tohoto opatření rektora je zlepšit vnitřní kontrolní systém při nakládání s veřejnými prostředky na univerzitě. Toto opatření stanovuje rozsah pravomocí a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců ve smyslu § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.


Čl. 2 - Zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému na fakultách, dalších součástech a rektorátě

 1. V souladu s § 24 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Statutem UK je za zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému odpovědný:


    a. 

  na fakultě děkan,

    b. 

  na další součásti, jejímuž řediteli je svěřen výkon správy majetku, ředitel,

    c. 

  na další součásti, jejímuž řediteli není svěřen výkon správy majetku a na rektorátě kvestor.


 2. Odpovědný vedoucí pracovník podle odst. 1 je povinen zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který:


    a. 

  vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon činností univerzity,

    b. 

  je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním záměrů a cílů univerzity,

    c. 

  zahrnuje postupy pro včasné podávání informací příslušným úrovním řízení o výskytu závažných nedostatků a přijímaných a plněných opatření k jejich nápravě.


 3. Odpovědný vedoucí pracovník podle odst. 1 zejména:


    a. 

  stanoví rozsah odpovídajících pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky, včetně úplného a přesného vymezení povinností ve vztahu k jimi plněným úkolům,

    b. 

  zajistí oddělení pravomocí a odpovědností při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména ve vztahu k výběrovým řízením, uzavírání smluv, vzniku závazků, platbám a vymáhání pohledávek,

    c. 

  zajistí, aby o všech operacích a kontrolách byl proveden záznam a vedena příslušná dokumentace,

    d. 

  přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně veřejných prostředků,

    e. 

  zajistí hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků v souladu se zásadami spolehlivého řízení uvedenými v odstavci 2,

    f. 

  sleduje a zajišťuje plnění rozhodujících úkolů součásti k dosažení záměrů a cílů univerzity.


 4. Všichni vedoucí zaměstnanci univerzity jsou v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Současně jsou povinni podávat děkanovi, řediteli nebo kvestorovi včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích v činnosti univerzity a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.


Čl. 3 - Řídicí kontrola

 1. Odpovědná osoba podle čl. 2 odst. 1 určí, kdo je příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavním účetním na dané součásti.

 2. Příkazcem operace může být děkan nebo jiný vedoucí pracovník pověřený k nakládání s veřejnými prostředky (např. tajemník, vedoucí katedry, řešitel projektu apod.).

 3. Správcem rozpočtu může být vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru odpovědný za správu rozpočtu součásti (např. tajemník – pokud není příkazcem operace, vedoucí ekonomického útvaru apod.) nebo jiný zaměstnanec.

 4. Hlavním účetním může být vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru odpovědný za vedení účetnictví součásti (např. hlavní účetní) nebo jiný zaměstnanec.

 5. Uvnitř součásti musí být zajištěna předběžná, průběžná i následná kontrola.


Čl. 4 - Vnitřní audit

 1. Vnitřní audit dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“) zajišťuje oddělení vnitřního auditu jako funkčně nezávislý útvar organizačně oddělený od řídících výkonných struktur (dále jen útvar vnitřního auditu) zřízený opatřením rektora č. 3/2010, organizačním řádem rektorátu UK, v platném znění.

 2. Na fakultách a dalších součástech UK může vykonávat vnitřní audit dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, samostatný útvar vnitřního auditu. Pokud je takový útvar zřízen, upraví děkan nebo ředitel další součásti výkon interního auditu svým opatřením.


Čl. 5 - Předmět činnosti vnitřního auditu

 1. Předmětem činnosti útvaru vnitřního auditu je nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému, které zjišťuje, zda


    a. 

  právní předpisy, příslušné vnitřní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou na UK dodržovány,

    b. 

  rizika vztahující se k činnosti UK jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,

    c. 

  řídící kontroly poskytují rektorovi spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace,

    d. 

  jsou provozní a finanční kritéria plněna,

    e. 

  zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek a

    f. 

  dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů UK poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny.


 2. Na základě svých zjištění předkládá interní audit rektorovi UK doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik  a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků.


Čl. 6 - Plány vnitřního auditu

 1. Na základě vyhodnocení svých zjištění zajišťuje útvar vnitřního auditu tvorbu střednědobých a ročních plánů interního auditu, které v souladu s cíli UK a jejími potřebami stanoví priority činnosti interního auditu. 

 2. Přípravu střednědobých a ročních plánů projednává vedoucí útvaru vnitřního auditu s rektorem a bere přitom v úvahu jeho doporučení. Střednědobé a roční plány interního auditu schvaluje rektor.

 3. Při sestavování plánů útvar vnitřního auditu vychází zejména z


    a. 

  hodnocení rizik u jednotlivých činností UK,

    b. 

  skutečností zjištěnými předchozími audity útvaru vnitřního auditu nebo jinými kontrolními orgány,

    c. 

  doporučení rektora UK,

    d. 

  návrhů orgánů UK a návrhů vedoucích zaměstnanců na UK a

    e. 

  potřeby koordinace s kontrolními aktivitami orgánů UK nebo externích kontrolních orgánů.


 4. Na podnět rektora může útvar vnitřního auditu ve zvlášť odůvodněných případech operativně zařadit vykonání auditu mimo schválený roční plán. Tento operativní audit má přednost před plánovaným auditem dle ročního plánu.


Čl. 7 - Průběh vnitřního auditu a postupy

 1. Vnitřní audit je prováděn po předchozím písemném oznámení vedoucímu zaměstnanci pracoviště odpovědnému za auditovanou činnost, které musí být doručeno před zahájením výkonu vnitřního auditu. V odůvodněných případech, zejména pokud by předchozím oznámením vnitřního auditu mohl být zmařen jeho cíl, lze písemné oznámení doručit příslušnému vedoucímu pracovníkovi nebo jeho zástupci současně se zahájením výkonu vnitřního auditu.

 2. Při výkonu vnitřního auditu auditor získává, ověřuje, analyzuje, vyhodnocuje a zaznamenává informace a shromažďuje podklady, na jejichž základě vypracovává písemnou zprávu o zjištěních z vykonaného auditu.

 3. Metodickou úpravu postupů interního auditu zajišťuje vedoucí oddělení vnitřního auditu.


Čl. 8 - Zpráva o výsledcích vykonaného interního auditu

 1. O výsledcích a závěrech z vykonaného interního auditu se pořizuje písemná zpráva, kterou útvar vnitřního auditu předkládá rektorovi.

 2. Před předáním příslušné zprávy rektorovi zajistí vnitřní auditor projednání zjištěných závěrů z vykonaného auditu s příslušným vedoucím pracovníkem odpovědným za auditovanou činnost. O tomto projednání je sepsán zápis, který je součástí zprávy o výsledcích vykonaného interního auditu.


Čl. 9 - Roční zpráva o výsledcích interního auditu

 1. Výsledky činnosti útvaru vnitřního auditu jsou souhrnně uváděny v roční zprávě1 předkládané rektorovi, jejímž předmětem jsou především


    a. 

  hodnocení kvality vnitřního kontrolního systému UK,

    b. 

  analýza případného výskytu závažných nedostatků, které nepříznivě ovlivnily činnost UK, včetně nedostatků ve fungování vnitřního kontrolního systému a které byly důvodem snížení její finanční výkonnosti,

    c. 

  případná zjištění o skutečnostech, které by mohly způsobit neúplnost nebo neprůkaznost účetnictví,

    d. 

  v případě potřeby doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti UK a jejího vnitřního kontrolního systému.


 2. Výsledky vnitřního auditu obsažené ve zprávě dle odstavce 1 tohoto článku a následná opatření přijatá v reakci na zjištění vnitřního auditu jsou podkladem pro vypracování roční zprávy UK podle zvláštního právního předpisu2.


Čl. 10 - Závěrečná ustanovení

 1. Vzory formulářů vztahujících se k činnosti útvaru vnitřního auditu vydává vedoucí oddělení vnitřního auditu, který též zajišťuje jejich zveřejnění na webových stránkách UK, v části týkající se útvaru vnitřního auditu.

 2. Opatření rektora č. 25/2014 se zrušuje.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 5. 2017.V Praze dne 5. dubna 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor.pdf ke stažení
Poznámky

1

§ 31 odst. 3 písm. a) až d) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

2

§ 31 odst. 5 a § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám