Opatření rektora č. 33/2015

Název:

Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově

K provedení:

§ 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Účinnost:

15. červen  2015

[zrušeno OR č. 47/2018]


Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Toto opatření upravuje způsob nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací, a to zejména v podobě průmyslových práv, autorských práv, jakož i dalších práv vztahujících se k duševní činnosti na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“ nebo „UK“).


Čl. 2 - Základní ustanovení

 1. Ochrana duševního vlastnictví a nakládání s ním se na univerzitě řídí právními předpisy České republiky, předpisy EU vnitřními normami univerzity, zejména

    a. 

  zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění,

    b. 

  zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění,

    c. 

  zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění,

    d. 

  zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

    e. 

  zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

    f. 

  zákonem č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, v platném znění,

    g. 

  zákonem č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění,

    h. 

  zákonem č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění,

    i. 

  zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (vysokoškolský zákon), v platném znění,

    j. 

  zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění,

    k. 

  zákonem č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, v platném znění,

    l. 

  zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění,

    m. 

  zákonem č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, v platném znění,

    n. 

  zákonem č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů, v platném znění,

    o. 

  zákonem č. 441/2003 Sb., zákon o ochranných známkách, v platném znění,

    p. 

  zákonem č. 221/2006 Sb., zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví,

    q. 

  zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), v platném znění, 

    r. 

  zákonem č. 408/2000 Sb., zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin, v platném znění,

    s. 

  Sdělením Komise – Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) (dále jen „Rámec“),

    t. 

  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014-2020)“ a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006,

    u. 

  Statutem UK a dalšími relevantními vnitřními předpisy UK a opatřeními rektora.

 2. Ochrana duševního vlastnictví, jako vlastnictví k výsledkům tvůrčí intelektuální činnosti, dle tohoto opatření zahrnuje ochranu, evidenci a nakládání s autorskými díly, ochranu a nakládání s předměty průmyslového vlastnictví jakož i ochranu a nakládání s duševním vlastnictvím jako nehmotným statek. Nakládání s předměty duševního vlastnictví zahrnuje i jejich obchodní využití.

 3. Autorským dílem (dále jen „autorské dílo“) se pro účely tohoto opatření rozumí dílo literární, umělecké nebo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Autorským dílem se rovněž rozumí počítačový program, který je autorovým vlastním duševním výtvorem, nebo databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem, dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka, a dílo souborné.

 4. Předmětem průmyslového vlastnictví (dále jen „předmět průmyslového vlastnictví“) se pro účely tohoto opatření rozumí výsledky duševní činnosti, které jsou nové a průmyslově využitelné. Jde o vynálezy, biotechnologické vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, zlepšovací návrhy a ochranné známky.

 5. Transferem znalostí a technologií se v souladu s bodem 15 Rámce rozumí proces, jehož cílem je získávání, shromažďování a sdílení explicitních a implicitních znalostí včetně dovedností a kompetencí v rámci hospodářské i nehospodářské činnosti, jako jsou spolupráce při výzkumu, poradenství, poskytování licencí, zakládání společností typu spin-off, publikace a mobilita výzkumných pracovníků a dalších osob, jež se podílejí na těchto činnostech. Zahrnuje kromě vědeckých a technických poznatků také další druhy znalostí, např. znalosti, jež se týkají používání norem a právních předpisů, v nichž jsou tyto normy obsaženy, znalosti podmínek reálného provozního prostředí a způsobu organizačních inovací, jakož i řízení znalostí v souvislosti s určováním, získáváním, zabezpečením, ochranou a využíváním nehmotného majetku.

 6. Agendy v souvislosti s ustanovením odstavců 4 a 5 metodicky řídí a, není-li stanoveno jinak, činnosti v rámci nich vykonává samostatná další součást UK - Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (dále jen „CPPT UK“), případně v souladu s Organizačním řádem CPPT UK ředitelem CPPT UK pověřené subjekty.

 7. Smluvní výzkum na zakázku nebo výzkumné služby (ust. 2.2.1 Rámce1) vykazují následující znaky

    a. 

  externí partner obvykle stanoví podmínky smlouvy, vlastní výsledky výzkumných činností (nebo odečte tržní hodnotu ponechání vlastnictví práv duševního vlastnictví univerzitou či přístupových práv ze strany univerzity ze sjednané ceny), nese riziko neúspěchu a hradí odměnu resp. odpovídající cenu za poskytnutou službu,

    b. 

  daná výzkumná služba resp. smluvní výzkum je poskytován ze strany univerzity za cenu tržní nebo nelze-li určit cenu tržní, tak (i) za cenu, která odráží (zahrnuje) plné náklady a marži obvyklou v daném odvětví; nebo (ii) za cenu, která je výsledkem jednání za obvyklých tržních podmínek, pokud současně univerzita usiluje o maximalizaci hospodářského úspěchu (přínosu) a jsou kryty alespoň mezní náklady.

 8. Kolaborativní výzkum (ust. 2.2.2 Rámce2) se od smluvního výzkumu na zakázku nebo výzkumné služby podle odstavce 7 odlišuje zejména tím, že se jedná o „účinnou spolupráci“ mezi univerzitou a externím partnerem či partnery, kde je předmětem řešení společný nezávislý výzkum a vývoj, zapojené subjekty se podílí na formulaci výzkumného záměru a nesou společně rizika, tzn. všichni zapojení partneři obvykle hradí své plné náklady projektu. Není vyloučeno, aby externí partner hradil náklady projektu v plné výši. Platí, že

    a. 

  výsledky spolupráce nemající za následek vznik práv duševního vlastnictví lze volně šířit a případná práva k duševnímu vlastnictví vzniklá činností univerzity plně náleží univerzitě nebo práva duševního vlastnictví vzniklá z projektu jsou rozdělena úměrně příspěvku partnerům ke vzniku výsledků resp. práv k duševnímu vlastnictví,

    b. 

  pokud jsou vzniklé výsledky na základě konsensu zapojených subjektů postoupeny podnikům, obdrží univerzita úměrnou náhradu odpovídající tržní ceně za postoupení.


Čl. 3 - Ochrana a správa duševního vlastnictví

 1. Za ochranu, správu a komercializaci duševního vlastnictví vzniklého na dané fakultě či další součásti odpovídá děkan této fakulty nebo ředitel další součásti v mezích daných vnitřními předpisy univerzity.

 2. V případě, kdy jsou autoři děl nebo původci vynálezů či jiných předmětů průmyslového vlastnictví zařazeni na více fakultách nebo dalších součástech, odpovídají za ochranu, správu a komercializaci duševního vlastnictví všichni děkani zúčastněných fakult a ředitelé dalších součástí v mezích daných vnitřními předpisy univerzity a opatřeními rektora.

 3. Děkan fakulty nebo ředitel další součásti může přenést se souhlasem rektora odpovědnost za aktivity spojené s agendou ochrany duševního vlastnictví na CPPT UK. V případě odpovědnosti několika fakult nebo dalších součástí je možno se souhlasem rektora přenést odpovědnost na jednu fakultu nebo další součást, anebo na CPPT UK. Fakulty a další součásti univerzity jsou povinny přenést tuto odpovědnost na CPPT UK v případě, že v procesu komercializace je předpokládáno založení spin-off společnosti s majetkovou účastí univerzity.

 4. Původci jsou povinni spolupracovat s CPPT UK či fakultou nebo další součástí a pověřeným patentovým zástupcem při zpracování přihlášky předmětu duševního vlastnictví, jakož i při jejím projednávání a obhajování před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, případně patentovými úřady v jiných zemích.

 5. Všichni zaměstnanci a studenti, kteří publikují výsledky vzniklé na pracovištích univerzity nebo s její podporou, jsou povinni uvádět institucionální afiliaci k univerzitě či relevantní součásti.


Čl. 4 - Ochrana autorských děl (zaměstnanecké, školní)

 1. Zaměstnanecké autorské dílo je autorské dílo, které autor vytvořil v rámci plnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli. Autorova majetková práva k takovémuto zaměstnaneckému autorskému dílu vykonává v souladu se zákonem o právu autorském svým jménem a na svůj účet zaměstnavatel. Právo výkonu může zaměstnavatel postoupit třetí osobě pouze se svolením autora.

 2. Školní autorské dílo je dílo vytvořené studentem univerzity k plnění studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu k univerzitě. Univerzita má právo školní dílo využít nevýdělečným způsobem ve výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě. Univerzita v souladu s § 47b zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění a v souladu s příslušnými vnitřními předpisy a opatřeními rektora nevýdělečně zveřejňuje ve veřejně přístupné elektronické databázi disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba.

 3. Univerzita má za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla ve smyslu zákona o právu autorském. Odpírá-li autor bez závažného důvodu udělit svolení k užívání školního díla, může se univerzita domáhat nahrazení chybějícího projevu vůle autora rozhodnutím soudu. Pokud nedojde mezi Univerzitou a autorem k jiné dohodě, může student – autor své dílo užívat nebo poskytnout licenci někomu jinému, není-li to však v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity. Jestliže autorovi školního díla vzniknou z užívání díla či poskytnutí licence příjmy, je univerzita oprávněna požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které univerzitě vznikly na vytvoření díla, a to podle okolností až do jejich skutečné výše, přitom se přihlédne k výši případných výdělků dosažených univerzitou z užití školního díla.

 4. V záležitostech podle odstavců 1 až 3 jedná jménem univerzity děkan, nestanoví-li vnitřní předpis univerzity nebo opatření rektora jinak.


Čl. 5 - Povinnosti a práva zaměstnanců a studentů univerzity (původců) v oblasti ochrany a uplatňování duševního vlastnictví

 1. Každý původce je povinen:

    a. 

  chránit veškeré duševní vlastnictví univerzity, jakož i práva s ním spojená a dodržovat postupy stanovené pro zajištění jeho ochrany v tomto opatření;

    b. 

  zdržet se jakéhokoliv jednání v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity ve vztahu k duševnímu vlastnictví univerzity;

    c. 

  dbát, aby veškeré duševní vlastnictví, které náleží univerzitě nebo k němuž má univerzita licenční, zástavní nebo jiné právo, bylo využíváno pouze pro potřebu univerzity a v jejím oprávněném zájmu;

    d. 

  spolupracovat s univerzitou (viz čl. 6) na zajištění procesu ochrany duševního vlastnictví, na jehož vzniku se podílel a poskytnout součinnost potřebnou pro jeho následné komerční využití;

    e. 

  dbát, aby při plnění povinností vyplývajících z jeho pracovněprávního vztahu k univerzitě, ani z jiné činnosti prováděné pod jménem instituce nedocházelo k porušování práv k duševnímu vlastnictví třetích osob.

 2. Každý původce má právo:

    a. 

  aby byla respektována jeho práva autora a původce ve vztahu k duševnímu vlastnictví univerzity;

    b. 

  je-li původcem vynálezu, požadovat přiměřenou odměnu za podání vynálezu vytvořeného v pracovním poměru, na nějž univerzita uplatnila právo na patent podle čl. 6; o výši takové odměny rozhoduje děkan nebo ředitel další součásti3.

    c. 

  je-li původcem vynálezu, na dodatečnou odměnu za komerční využívání předmětu průmyslového vlastnictví v případech, kdy jej univerzita postoupí k využití třetímu subjektu, a pokud by se dostala již vyplacená odměna do nepoměru; podrobnosti jsou stanoveny v čl. 9.

 3. Kromě finanční odměny poskytované univerzitou původcům v souladu s ustanoveními čl. 9, jsou původci motivováni i pravidly kariérního postupu  a dalšími interními nefinančními pobídkami – např. zohlednění přihlášených vynálezů při určování kritérií pro udělování grantů pro aplikovaný výzkum a vývoj.


Čl. 6 - Zajištění procesu ochrany průmyslového vlastnictví univerzity

 1. Univerzita zvyšuje dovednosti a znalosti svých zaměstnanců a studentů ve věci využití výsledků vývoje a výzkumu. V záležitostech průmyslově právní ochrany a případného obchodního využití takových práv poskytuje univerzita svým zaměstnancům a studentům prostřednictvím Centra pro přenos poznatků a technologií univerzita v této věci informační, právní a další podpůrný servis a zjišťuje evidenci takových případů.

 2. Bezprostředně po dosažení vynálezu či jiného potenciálního předmětu průmyslového vlastnictví (vyjma ochranné známky), u kterého připadá v úvahu ochrana právy průmyslového vlastnictví, mají jeho původci, kteří jsou v pracovněprávním vztahu k univerzitě, povinnost vyplnit formulář Oznámení o vynálezu (dále jen „Oznámení“ nebo „OOV“) a předat jej děkanovi své fakulty (řediteli další součásti). Ten v případě, že je OOV řádně vyplněno tak, že lze posoudit z daných podkladů zájem univerzity, potvrdí převzetí svým podpisem a datem. Pokud OOV neobsahuje všechny potřebné údaje, vrátí jej předkladateli s žádostí o jejich doplnění. Vzor Oznámení vydává CPPT UK.

 3. Není-li dále stanoveno jinak, děkan příslušné fakulty nebo ředitel další součásti je povinen do dvou měsíců, v případě zlepšovacích návrhů do jednoho měsíce, od převzetí podkladů potřebných k posouzení předmětů průmyslového vlastnictví obsažených v OOV rozhodnout a sdělit původcům, zda univerzita na základě dodaných podkladů potřebných k posouzení vynálezu a obsažených v OOV má zájem o daný vynález či jiný předmět práv průmyslového vlastnictví. Stejně tak může učinit rektor, pokud si předem v daném konkrétním případě písemně vyhradí rozhodovací pravomoc.

 4. Sdělení původcům, že univerzita má zájem o daný předmět průmyslového vlastnictví, stvrdí oprávněná osoba (rektor, děkan či ředitel další součásti UK) svým podpisem na OOV. Pokud je původců více, oznámí tomu původci, který je vyznačen v OOV jako kontaktní osoba pro komunikaci v dané věci, který je povinen neprodleně informovat ostatní spolupůvodce.

 5. V případě, kdy spolupůvodci pocházejí z více fakult nebo dalších součástí univerzity, mají povinnost předložit OOV úředním postupem děkanům a ředitelům všech dotčených fakult a dalších součástí. Příslušní děkani a ředitelé poskytnou svá vyjádření ohledně zájmu využít daný předmět ve lhůtě dvou měsíců a nedojde-li k jednoznačné shodě a uzavření písemné dohody mezi fakultami o dalším postupu, mohou fakulty svá vyjádření postoupit rektorovi. Rektor s přihlédnutím k vyjádřením příslušných děkanů fakult a ředitelů dalších součástí a po dohodě s nimi rozhodne o tom, zda má univerzita zájem o využití daného předmětu práv průmyslového vlastnictví, a to do tří měsíců od prvotního převzetí OOV.

 6. Obdobně jako v odstavci 5 se postupuje též v případě, že původce (či spolupůvodci) má kromě univerzity více zaměstnavatelů a nelze prokazatelně určit, v rámci plnění úkolů kterého pracovněprávního vztahu vynález vzniknul.

 7. V případě, že do konce tříměsíční lhůty univerzita ani případný další zaměstnavatel původce nedeklaruje jednoznačně a nezpochybnitelně svůj zájem, mohou původci chránit předmětné duševní vlastnictví podle vlastní úvahy (a na vlastní náklady).

 8. V případě, kdy mezi původci vynálezu či jiného předmětu práv průmyslového vlastnictví jsou i osoby bez pracovněprávního vztahu k univerzitě, jsou původci tohoto vynálezu či jiného předmětu práv průmyslového vlastnictví, kteří jsou v pracovněprávním vztahu k univerzitě, povinni v součinnosti s děkanem příslušné fakulty nebo ředitelem další součástí univerzity podniknout co nejdříve přiměřené právní kroky k písemné právní úpravě vztahů mezi původci a jejich zaměstnavateli tak, aby zájmy univerzity byly adekvátně ochráněny.

 9. Náklady na registraci průmyslového vlastnictví a jeho navazující právní ochranu pro území České republiky nese fakulta nebo další součást, na které daný předmět průmyslového vlastnictví vznikl, případně CPPT UK po dohodě děkana a ředitele CPPT UK nebo výše uvedené náklady nese CPPT UK, pokud sdělení podle odstavce 2 učinil rektor.

 10. Fakulta či další součást univerzity může požádat univerzitu prostřednictvím CPPT UK o poskytnutí finančních prostředků pro zajištění registrace a právní ochrany průmyslového vlastnictví mimo území ČR. O této žádosti rozhoduje rektor.

 11. Pokud se jedná o přihlášku předmětu průmyslového vlastnictví, která vznikla v souvislosti s řešením projektu výzkumu a vývoje, původce odpovídá za správnost údajů uváděných v rámci projektu a jejich správnost ve vztahu k pravidlům poskytovatele dotace a smluv mezi příjemci či účastníky projektu. Tímto však není dotčena povinnost oznámení podle odstavce 2.

 12. Ten, kdo potvrdí převzetí OOV dle odstavce 2, zašle nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení prostřednictvím pověřené osoby podle čl. 7 odst. 2 kopii OVV do centrální evidence na CPPT UK a zároveň informuje CPPT UK o dalším průběhu, a to zejména o patentovém zástupci, datu a číslu přihlášky a zajišťuje součinnost s CPPT UK.

 13. O prodloužení ochrany předmětů průmyslového vlastnictví a zaplacení udržovacích poplatků rozhoduje ten, kdo potvrdil převzetí OOV, není-li stanoveno jinak, a to nejpozději 5 měsíců před jejím ukončením a své rozhodnutí oznámí nejdéle do 5 dnů CPPT UK. Při rozhodování se přihlíží k možnému komerčnímu využití, proběhlým jednáním o převodu práva či udělení licence.

 14. Práva i povinnosti původců průmyslového vlastnictví dle článku 5 zůstávají po skončení pracovního poměru původce se zaměstnavatelem nedotčena.4


Čl. 7 - Evidence, sběr dat a zveřejňování údajů o výsledcích výzkumu a vývoje

 1. Evidence výsledků výzkumu a vývoje, které vznikly činností pracovníků a studentů UK, se řídí zvláštními právními předpisy5, doporučením EK6 a vnitřními předpisy UK7. Formu a způsob podpory otevřeného přístupu a komercializace výsledků stanoví v souladu s vnitřními předpisy UK rektor. Pokud tomu nebrání možné budoucí komerční využití výsledků a jejich průmyslově právní ochrana, jsou výsledky výzkumu a vývoje zveřejněny dle vnitřních pravidel UK nebo v oborových repozitářích, které splňují požadavky poskytovatelů na otevřený přístup k výsledkům vytvořených z veřejných prostředků.

 2. Za centrální evidenci průmyslových práv, respektive výsledků výzkumu a vývoje, které vznikly činností pracovníků a studentů UK a jsou pod průmyslově právní ochranou, na univerzitě odpovídá CPPT UK. Za shromažďování údajů na fakultě či další součásti a jejich včasné a úplné předání CPPT UK odpovídá pověřená osoba jmenovaná děkanem fakulty respektive ředitelem další součásti.

 3. CPPT UK odpovídá za relevantní zveřejňování a evidenci případného komerčního využití takových výsledků. Majetkovou a účetní evidenci nehmotného majetku v kontextu transferu znalostí a technologií zajišťují fakulty a další součásti UK.

 4. CPPT UK je též odpovědné za vedení centrální evidence průmyslového vlastnictví univerzity a za vedení sumární evidence jeho komerčního využití.

 5. Majetkovou a účetní evidenci nehmotného majetku v kontextu transferu znalostí a technologií zajišťují fakulty a další součásti UK, včetně primární evidence jeho komerčního využití. Veškeré příjmy z činností v rámci transferu znalostí a technologií jsou znovu investovány do základních (primárních) činností univerzity.


Čl. 8 - Komercializace, obchodní využití výsledků výzkumu a vývoje a vznik spin-off společností

 1. Za metodické vedení a podporu v procesu komerčního využití výsledků výzkumu a vývoje, které vznikly činností pracovníků a studentů UK a kde vznikla průmyslově právní ochrana, odpovídá CPPT UK.

 2. CPPT UK v souladu se svým organizačním řádem napomáhá nabízet, vyhledávat a následně realizovat příležitosti pro transfer znalostí a technologií a komerční využití výsledků výzkumu a vývoje, které vznikly činností pracovníků a studentů UK, a to zejména formou licencování, postoupení průmyslových práv, prostřednictvím spin-off společností a dalšími formami komercializace na základě aktuální poptávky. V případě výsledků plně financovaných z veřejných prostředků musí být součástí procesu komercializace i vhodná forma zveřejnění nabídky komercializace, kdy bude tato nabídka adekvátním způsobem, vzhledem k povaze konkrétního výsledku a okruhu možných zájemců, po přiměřenou dobu zveřejněna a nabídnuta nelimitovanému okruhu možných zájemců.

 3. Záměr založit spin-off společnost se předkládá prostřednictvím CPPT UK rektorovi, který rozhodne o dalším postupu. Součástí takového návrhu musí být návrh společenské smlouvy zohledňující uspořádání majetkových práv, včetně nakládání s konkrétními výsledky výzkumu a vývoje a související business plán pro jejich předpokládané komerční využití.

 4. Spin-off společnost může vzniknout jak s majetkovým podílem univerzity, tak jako majetkově nezávislý subjekt založený se souhlasem rektora za účelem komerčního využití konkrétních výsledků výzkumu a vývoje, které vznikly činností zaměstnanců a studentů UK a jsou komerčně využitelné jako duševní vlastnictví nebo u kterých je průmyslově právní ochrana, která je v majetku univerzity.


Čl. 9 - Odměna původce a rozdělení čistých výnosů komercializace

 1. Původci, který vytvořil v rámci plnění studijních povinností nebo pracovních úkolů vynález nebo jiný předmět práv průmyslového vlastnictví s komerčním potenciálem, na které univerzita uplatnila právo, má nárok na přiměřenou odměnu dle tohoto článku. Touto odměnou nejsou dotčeny jiné odměny dle vnitřních předpisů univerzity, případně jejích fakult a dalších součástí, ani výše mzdy příslušného pracovníka.

 2. Původci dále případně náleží dodatečná odměna, pokud se již vyplacená přiměřená odměna dostala do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním.

 3. Pokud byl předmět práv průmyslového vlastnictví vytvořen kolektivem původců, pro účely výpočtu odměny se za původce považuje tento kolektiv. V rámci kolektivu se pak odměna dělí dle rozhodnutí vedoucího kolektivu na základě míry, jakou se každý ze spolupůvodců na vytvoření předmětu práv průmyslového vlastnictví podílel, nebo nelze-li podíl dle tohoto kritéria určit, rovným dílem.

 4. O způsobu výplaty odměny a její výši se s původcem (spolupůvodci) uzavře písemná smlouva o poskytnutí odměny. Smlouvu o poskytnutí odměny s původcem (spolupůvodci) uzavírá jménem univerzity osoba, která učinila rozhodnutí dle čl. 6 odst. 2. Jmenovaná pověřená osoba podle čl. 7 odst. 2 následně zašle CPPT UK informaci o uzavřené smlouvě.

 5. Sazby přiměřených odměn dle tohoto článku stanoví pro jednotlivé fakulty UK děkan a pro jednotlivé další součásti jejich ředitel.

 6. Původce má za splnění podmínek dle odstavců 1 až 5 nárok na případnou dodatečnou odměnu za využití jím vytvořeného předmětu práv průmyslového vlastnictví. Výše dodatečné odměny při splnění podmínek dle odstavců 1 až 5 odpovídá podílu na výnosu za využití předmětu dle níže uvedeného rozdělení výnosů z komercializace. 

 7. Rozdělení výnosů z komercializace předmětů práv průmyslového vlastnictví je určeno procentuálně z čistých výnosů dle níže uvedených kritérií:  Čistý výnos UK z částek  Výše odměny původci  Podíl fakulty/

  další součásti  Podíl UK


  do 1 mil. Kč


  55%


  30%


  15%


  od 1 mil. Kč

  do 5 mil. Kč


  550 000 +

  40% z částky

  nad 1 mil. Kč


  300 000 +

  40% z částky

  nad 1 mil. Kč


  150 000 +

  20% z částky

  nad 1 mil. Kč


  nad 5 mil Kč


  2 150 000 +

  25% z částky

  nad 5 mil. Kč


  1 900 000 +

  45% z částky

  nad 5 mil. Kč


  950 000 +

  30% z částky

  nad 5 mil. Kč  Čistým výnosem se rozumí rozdíl mezi příjmem z licencí a veškerými externími náklady spojenými s tržním zhodnocením předmětu, tj. s ochranou práv předmětu průmyslového vlastnictví (přihlášky patentů a dalších způsobů ochrany předmětů průmyslového vlastnictví, platby patentovým zástupcům, udržovací poplatky apod.). Tento rozdíl bude dále snížen o případnou dotaci z projektů a veřejných prostředků, o platnou sazbu daně z příjmů, a o přímé podíly spoluvlastníka/původce na výnosech plynoucích z jeho spoluvlastnického podílu.

 8. Odměna se vyplácí každoročně do čtyř měsíců od skončení relevantního účtovacího období. Výše odměny se určuje z celkového objemu čistých výnosů výsledků původce vyplacených od vzniku prvních příjmů z licencí nebo z jiného využívání výsledku. Částky příjmů z licencí nebo z jiného využívání výsledku a dalších výsledků stejného původce, které představují zdokonalení nebo doplnění původního výsledku se pro potřeby výpočtu odměny sčítají.


Čl. 10 - Důsledky porušení povinností zaměstnanci univerzity v oblasti ochrany a uplatňování duševního vlastnictví

 1. Porušení povinnosti oznámit vynález či jiný předmět průmyslového vlastnictví s komerčním potenciálem příslušnému děkanovi fakulty či řediteli další součásti univerzity nebo jiné zaviněné porušení povinnosti stanovené tímto opatřením se považuje za porušení povinnosti vyplývající z pracovně-právního vztahu nebo za zvlášť hrubé porušení takovéto povinnosti. V takovém případě se postupuje podle příslušných ustanovení zákoníku práce a vnitřního mzdového předpisu univerzity. Toto ustanovení se neaplikuje v případě, že je bezodkladně zahájen proces nápravy dle čl. 12 odst. 3.

 2. V případě odpovědnosti za škodu se postupuje podle příslušných ustanovení zákoníku práce.

 3. Pravidla jednání škodní komise, jakož i další podrobnosti o postupu při porušení povinností zaměstnance v oblasti ochrany duševního vlastnictví mohou být upravena v opatření vydaném podle čl. 12 odst. 6.

 4. V případě, že se zaměstnanec jednáním vymezeným v čl. 10 odst. 1 bezdůvodně obohatil na úkor univerzity, je povinen ji toto bezdůvodné obohacení vydat.


Čl. 11 - Smluvní výzkum / Výzkum na zakázku a společné výzkumně -vývojové projekty (kolaborativní výzkum)

 1. Za uzavírání smluv s komerčními subjekty týkajících se výzkumu na zakázku nebo realizaci společných výzkumně-vývojových projektů a jejich soulad s platnou legislativou a vnitřními předpisy univerzity odpovídá děkan příslušné fakulty nebo ředitel další součásti. V případě, že předpokládaná cena zakázky, včetně jakýchkoli náhrad, které by mohly vzniknout s její realizací, přesáhne částku 3 miliony Kč, je třeba uzavření smlouvy projednat s rektorem. Ke způsobu vedení účetní a hospodářské evidence příjmů z takto uzavíraných smluv může Ekonomický odbor rektorátu univerzity vydávat metodické pokyny.

 2. V případě, kdy se na výzkumu na zakázku nebo na společném výzkumně-vývojovém projektu s komerčním subjektem podílí více fakult nebo dalších součástí, odpovídají za jejich smluvní zajištění i management všichni děkani zúčastněných fakult a ředitelé dalších součástí. Zapojení externích subjektů musí být písemně smluvně ošetřeno.

 3. Duševní vlastnictví vzniklé v průběhu realizace výzkumu na zakázku či společného výzkumně-vývojového projektu s komerčním subjektem přechází do vlastnictví nebo využití zúčastněných subjektů podle principů zakotvených v jeho písemném smluvním zajištění. Odpovědné osoby musí při jednání o konkrétním smluvním zajištění jednat v souladu s oprávněnými zájmy univerzity ve vztahu k duševnímu vlastnictví univerzity. Pokud se jedná o projekt financovaný v rámci národních či mezinárodních veřejných zdrojů, je též nezbytné dodržet konkrétní pravidla příslušného poskytovatele podpory.


Čl. 12 - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Vztahy neupravené tímto opatřením se řídí příslušnými platnými předpisy, zejména předpisy uvedenými v čl. 2.

 2. Na studenty univerzity se toto opatření vztahuje přiměřeně.

 3. Pokud zaměstnanec neoznámil podle čl. 6 odst. 2 vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví nebo podání přihlášky (zejména vynálezu, užitného či průmyslového vzoru), na kterém je uveden jako původce, a který vytvořil ke splnění úkolu z pracovněprávního, členského nebo jiného obdobného vztahu k univerzitě nebo je-li obor předmětu průmyslového vlastnictví či vyhlášky shodný s oborem tohoto vztahu, stanovuje tímto opatřením rektor šestiměsíční lhůtu pro napravení stavu vzniklého z porušení této povinnosti. Tato lhůta se počítá od data účinnosti tohoto opatření a vztahuje se pouze na předměty průmyslového vlastnictví, které vznikly před účinností tohoto opatření. Během této lhůty se neuplatní ustanovení čl. 10, je-li náprava zahájena bezodkladně a dojde-li k nápravě dokonce stanovené lhůty.

 4. V případě výsledků duševní činnosti, které původce/autor vytvořil při plnění úkolů plynoucích z projektu či jiného obdobného vztahu, a u něhož je ochrana a realizace práv duševního vlastnictví upravena odchylně ve smlouvě uzavřené univerzitou, se postupuje podle příslušných ustanovení takovéto smlouvy. Povinnost původce podle čl. 6 odst. 2 tímto není dotčena.

 5. Děkani fakulty a ředitelé dalších součástí univerzity

    a. 

  oznámí CPPT UK jména a kontakty na jimi pověřené a jmenované osoby pro poskytování údajů pro centrální evidenci průmyslových práv, a to do jednoho měsíce od nabytí účinnosti tohoto opatření a

    b. 

  zajistí, aby zaměstnanci, studenti a další dotčené osoby byli vhodným způsobem seznámeni s tímto opatřením.

 6. Další podrobnosti o nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací mohou být v souladu s tímto Opatřením na fakultách upraveny opatřením děkana, na dalších součástech opatřením ředitele. V případě rozporu mezi ustanovením tohoto opatření a opatřením děkana nebo ředitele další součásti se postupuje podle tohoto opatření a nejpozději do tří měsíců od nabytí účinnosti tohoto opatření je třeba uvést opatření děkana nebo ředitele do souladu s tímto opatřením. Nově vznikající opatření děkana nebo ředitele se před jejich definitivním schválením vždy předkládají ke konzultaci CPPT UK.

 7. Opatření rektora č. 7/2014 se zrušuje.

 8. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. června 2015.V Praze dne 5. června 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení


Poznámky

1

2.2.1. Výzkum jménem podniků (smluvní výzkum nebo výzkumné služby)

„25. Pokud je výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura využívána k provádění smluvního výzkumu nebo poskytování výzkumné služby určitému podniku, který obvykle stanoví podmínky smlouvy, vlastní výsledky výzkumných činností a nese riziko neúspěchu, nebude na tento podnik v případě, že výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura obdrží za své služby přiměřenou odměnu, zpravidla převedena žádná státní podpora. Jedná se zejména o situace, kdy je splněna jedna z následujících podmínek:

  a. 

výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura poskytuje danou výzkumnou službu nebo provádí smluvní výzkum za tržní cenu ( 2 ), nebo

  b. 

nelze-li určit tržní cenu, výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura poskytuje danou výzkumnou službu nebo provádí smluvní výzkum za cenu, která:

 • odráží plné náklady služby a obecně zahrnuje marži stanovenou podle marží, jež obvykle uplatňují podniky působící v odvětví dotčené služby, nebo

 • je výsledkem jednání za obvyklých tržních podmínek, pokud výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura coby dodavatel služby v jednání usiluje o to, aby při uzavření smlouvy dosáhla maximálního hospodářského prospěchu, a pokryje alespoň své mezní náklady.“


2

2.2.2. „28. Jsou-li projekty spolupráce prováděny společně podniky a výzkumnými organizacemi nebo výzkumnými infrastrukturami, má Komise za to, že zúčastněným podnikům není prostřednictvím těchto subjektů kvůli příznivým podmínkám spolupráce poskytnuta nepřímá státní podpora, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  a. 

zúčastněné podniky hradí v plné výši náklady projektu, nebo

  b. 

výsledky spolupráce, které nemají za následek vznik práv duševního vlastnictví, lze veřejně šířit a práva duševního vlastnictví vzniklá z činností výzkumných organizací nebo výzkumných infrastruktur plně náleží těmto subjektům, nebo

  c. 

práva duševního vlastnictví vzniklá z projektu, jakož i související přístupová práva jsou mezi různé spolupracující partnerské subjekty rozdělena tak, aby byly náležitě zohledněny jejich pracovní oblasti, příspěvky a příslušné zájmy, nebo

  d. 

výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury obdrží za práva duševního vlastnictví, jež vznikla v důsledku jejich činností a jsou postoupena zúčastněným podnikům nebo k nimž získaly zúčastněné podniky přístupová práva, náhradu odpovídající tržní ceně. Od této náhrady lze odečíst absolutní výši hodnoty veškerých finančních či nefinančních příspěvků zúčastněných podniků na náklady činností výzkumných organizací nebo výzkumných infrastruktur, jež měly za následek vznik dotčených práv duševního vlastnictví.“


3

§ 9 odst. 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění.

4

§10 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění.

5

Zákon 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, Usnesení vlády č. 475 ze dne 19. 6. 2013 v platném znění (Metodika 2013)

6

1290/2013 EC, 1329/2008EC

7

Opatření rektora č. 18/2012 „Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti“ a č. 51/2014 „Centrální evidence grantů, projektů, podpory v režimu „de minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu a inovací“.


Poslední změna: 22. listopad 2018 09:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám