Opatření rektora č. 30/2018

Název:

Příspěvky ze sociálního fondu

K provedení:

Čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. srpna 2018

[zrušeno OR č. 8/2022]


OR č. 30/2018 ve znění OR č. 7/2021 - úplné znění


Příspěvky ze sociálního fondu


Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se v souladu s čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy stanoví podmínky pro přiznávání příspěvků ze sociálního fondu zaměstnancům Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“).

Čl. 2 - Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

 1. Zaměstnanec univerzity,

    a. 

  jehož pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň tři roky,

    b. 

  který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 40 let,

    c. 

  jehož výše pracovního úvazku vůči univerzitě v rámci zařazení na dané součásti univerzity činí a nejméně tři roky činila 1,0,

    d. 

  který prokáže, že loňském kalendářním roce zaplatil v rámci zdaňovacího období úroky z úvěru rozhodné pro stanovení základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve výši nejméně 1 000 Kč, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel(ka) a s tím, že bytovou potřebou se pro účely tohoto opatření rozumí výhradně bytová potřeba související s vlastním trvalým bydlením zaměstnance uvedená v § 15 odst. 3 písm. a), c) až g) a písm. h) v souvislosti s písm. a) a c) až g) tohoto zákona a

    e. 

  který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity, má na dané součásti univerzity nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 60 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků, nejvýše však 10 000 Kč v běžném kalendářním roce.

 2. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. d) se prokazuje způsobem stanoveným v § 38l odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. a potvrzením dokládajícím uplatnění odpočtu úroků.

 3. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. e) se prokazuje čestným prohlášení zaměstnance.

 4. Příspěvek podle odstavce 1 se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.

 5. Termín a způsob podávání žádostí o příspěvek, jakož i termín vyplácení příspěvku stanoví opatření děkana nebo ředitele další součásti, příp. kvestora. Toto opatření se pro běžný kalendářní rok vydává nejpozději do 31. srpna, období pro podávání žádostí se stanoví v délce nejméně 45 dní a lhůta pro doplnění podkladů na základě výzvy se stanoví v délce nejméně 15 dnů.

 6. Ustanovením odstavce 1 není dotčena možnost opatřením podle odstavce 5 stanovit, že se zaměstnanci podle odstavce 1 vyplácí příspěvek vyšší než částka uvedená v odstavci 1, nejvýše však 60 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků nebo že se příspěvky vyplácejí i dalším zaměstnancům zařazeným na dané součásti splňujícím podmínky podle odstavce 1 písm. d) a e).

 7. Děkan nebo ředitel další součásti, příp. kvestor může svým opatřením vyhlásit i předběžnou registraci žádostí o příspěvek za účelem propočtu stanovení podmínek podle odstavce 6 a její termín; náležitostí takové registrace je pouze závazné uvedení výše předpokládané žádosti o příspěvek, potvrzení a doklady podle odstavců 2 a 3 nelze vyžadovat. Období pro předběžnou registraci se stanoví v délce nejméně 30 dní. V tomto opatření může být též stanoveno, že předběžná registrace je podmínkou pro možnost následně podat žádost o příspěvek v běžném kalendářním roce.

Čl. 3 Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

 1. Zaměstnanec univerzity,

    a. 

  jehož pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň tři roky,

    b. 

  který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 40 let,

    c. 

  jehož výše pracovního úvazku vůči univerzitě v rámci zařazení na dané součásti univerzity činí a nejméně tři roky činila 1,0,

    d. 

  který prokáže, že loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ve výši nejméně 1 000 Kč a

    e. 

  který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity,

  má na dané součásti univerzity nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 40 % zaplacených úroků z tohoto úvěru, nejvýše však 10 000 Kč v běžném kalendářním roce; to neplatí v případě uvedeném v odstavci 8.

 2. Účelovým úvěrem se rozumí úvěr poskytnutý zaměstnanci univerzity bankou, pobočkou zahraniční banky nebo stavební spořitelnou, u kterého lze na základě smlouvy o poskytnutí úvěru doložit, že úvěr byl určen na

    a. 

  pořízení, výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či rodinného domu, včetně související koupě pozemku,

    b. 

  pořízení vybavení nebo zařízení domácnosti,

    c. 

  úhradu za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká nebo

    d. 

  na vypořádání závazků mezi občany souvisejícími s bytovými potřebami.

 3. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. e) se prokazuje čestným prohlášení zaměstnance.

 4. Příspěvek podle odstavce 1 se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.

 5. Termín a způsob podávání žádostí o příspěvek, jakož i termín vyplácení příspěvku stanoví opatření děkana nebo ředitele další součásti, příp. kvestora. Toto opatření se pro běžný kalendářní rok vydává nejpozději do 31. srpna, období pro podávání žádostí se stanoví v délce nejméně 45 dní a lhůta pro doplnění podkladů na základě výzvy se stanoví v délce nejméně 15 dnů.

 6. Ustanovením odstavce 1 není dotčena možnost opatřením podle odstavce 5 stanovit, že se zaměstnanci podle odstavce 1 vyplácí příspěvek vyšší než částka uvedená v odstavci 1, nejvýše však 40 % zaplacených úroků z účelového úvěru nebo že se příspěvky vyplácejí i dalším zaměstnancům zařazeným na dané součásti splňujícím podmínky podle odstavce 1 písm. d) a e).

 7. Děkan nebo ředitel další součásti, příp. kvestor může svým opatřením vyhlásit i předběžnou registraci žádostí o příspěvek za účelem propočtu stanovení podmínek podle odstavce 6 a její termín; náležitostí takové registrace je pouze závazné uvedení výše předpokládané žádosti o příspěvek, potvrzení a doklady podle odstavců 2 a 3 nelze vyžadovat. Období pro předběžnou registraci se stanoví v délce nejméně 30 dní. V tomto opatření může být též stanoveno, že předběžná registrace je podmínkou pro možnost následně podat žádost o příspěvek v běžném kalendářním roce.

 8. Děkan nebo ředitel další součásti, příp. kvestor může svým opatřením stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek podle tohoto článku nevyplácí, jestliže lze mít vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání příslušného dílčího sociálního fondu za to, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle čl. 21 odst. 2 písm. a) nebo odst. 3 Pravidel hospodaření UK nebo podle čl. 2 tohoto opatření.

Čl. 4 Nenávratná finanční výpomoc

 1. Zaměstnanci univerzity může být na bytové účely, včetně vybavení bytu nebo rodinného domu, v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie poskytnut jako nenávratná finanční výpomoc poskytnut příspěvek ze sociálního fondu do výše 500 000 Kč.

 2. Zaměstnanci univerzity může být v akutní, zvláštního zřetele hodné tíživé sociální situaci, do které se dostal bez vlastního přičinění, poskytnut jako nenávratná finanční výpomoc poskytnut příspěvek ze sociálního fondu do výše 60 000 Kč.

 3. Žádost o poskytnutí příspěvku podává zaměstnanec na součásti univerzity, na které je zařazen. O žádosti rozhoduje děkan nebo ředitel další součásti anebo osoba pověřená rektorem podle čl. 12b odst. 6 statutu univerzity, a to zpravidla do 30 dnů ode dne doručení žádosti se všemi náležitostmi dokumentujícími důvod uváděný v žádosti, nebo ode dne doplnění podkladů na základě výzvy; žádost se též zašle k vyjádření příslušné odborové organizaci.

 4. O příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 nelze ze stejného důvodu žádat na více součástech univerzity, ledaže by došlo ke změně zařazení zaměstnance na jinou součást univerzity; příslušné čestné prohlášení je nedílnou součástí žádosti.

Čl. 5 Příspěvek na úhradu výdajů spojených s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu

 1. Příspěvek na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance může být v běžném kalendářním roce zaměstnanci poskytnut pouze na jedné součásti univerzity; splnění této podmínky se zpravidla prokazuje čestným prohlášením.

 2. Příspěvek podle odstavce 1 se poskytuje nepeněžní formou, peněžní formou lze tento příspěvek poskytnout ve zcela výjimečných případech. Celková výše tohoto příspěvku poskytnutého zaměstnanci peněžní formou nesmí za kalendářní rok přesáhnout 15 000 Kč. Nepeněžní formou se rozumí poskytnutí finanční úhrady přímo zdravotnickému zařízení nebo vybranému zařízení pro rehabilitaci zaměstnance. Peněžní formou se rozumí poskytnutí finančního příspěvku přímo zaměstnanci.

 3. Konkrétní výši příspěvku na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance, podmínky přiznávání tohoto příspěvku a další podrobnosti stanoví v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy univerzity a tímto opatřením svým opatřením podle čl. 21 odst. 3 Pravidel hospodaření UK děkan fakulty, ředitel další součásti, příp. kvestor. Není-li takové opatření vydáno, příslušný příspěvek se na příslušné fakultě nebo další součásti neposkytuje.

 4. Při rozhodování o tom, zda na dané fakultě nebo další součásti bude poskytován příspěvek na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance, jakož i při stanovování výše příspěvku, je třeba přihlédnout k možnostem dané fakulty nebo další součásti tak, aby nedošlo k ohrožení poskytování příspěvků podle čl. 21 odst. 2 Pravidel hospodaření UK z dílčího sociálního fondu na dané fakultě nebo další součásti.

Čl. 6 Příspěvek na stravování ve stravovacím zařízení univerzity

 1. Zaměstnanci univerzity,

    a. 

  který je v pracovním poměru vůči univerzitě a

    b. 

  odpracuje za směnu na dané součásti alespoň 4 hodiny nepřetržité práce,

  lze na dané součásti univerzity poskytnout příspěvek univerzity na stravování ze sociálního fondu podle čl. 21 odst. 3 písm. c) Pravidel hospodaření UK.

 2. Stravovacím zařízení univerzity se rozumí stravovací zařízení univerzity provozované univerzitou nebo stravovací zařízení univerzity provozované prostřednictvím jiných subjektů.

 3. Příspěvek na stravování ve stravovacím zařízení univerzity lze poskytnout až do výše celkové ceny jídla.

 4. Příspěvek podle odstavce 1 hradí za zaměstnance fakulta nebo další součást univerzity tomu stravovacímu zařízení univerzity, ve kterém se zaměstnanec stravuje, a to maximálně do výše počtu jídel, které zaměstnanec odebral v souladu s tímto opatřením.

Čl. 7 Příspěvek na stravování v cizím stravovacím zařízení nebo prostřednictvím poukázek na stravování

 1. Zaměstnanci univerzity,

    a. 

  který je v pracovním poměru vůči univerzitě a

    b. 

  odpracuje za směnu na dané součásti alespoň 4 hodiny nepřetržité práce a současně mu v průběhu směny nevznikl nárok na stravné podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,

  lze na dané součásti univerzity poskytnout příspěvek univerzity na stravování ze sociálního fondu podle čl. 21 odst. 3 písm. d) Pravidel hospodaření UK.

 2. Výše příspěvku může činit maximálně 55 % ceny jednoho jídla. Takto vypočtená výše příspěvku nesmí být ale vyšší, než činí hodnota 70 % stravného vymezeného v § 176 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Příspěvek na stravování v cizím stravovacím zařízení nebo prostřednictvím poukázek na stravování hradí za zaměstnance fakulta nebo další součást univerzity.

Čl. 8 Společná ustanovení o příspěvku na stravování

 1. Při směně nepřesahující deset a půl hodiny nemůže být zaměstnanci univerzity poskytnut v rámci jednoho dne vícenásobný příspěvek na stravování podle čl. 6 nebo podle čl. 7, ani příspěvek současně podle čl. 6 a čl. 7.

 2. Při směně přesahující deset a půl hodiny má zaměstnance nárok na další příspěvek univerzity na stravování ze sociálního fondu, a to buď podle čl. 6 nebo čl. 7.

 3. Neuplatněný nárok na příspěvek podle čl. 6 a čl. 7 nelze zpětně přiznat vyjma příspěvku na stravování prostřednictvím poukázek.

 4. Neuplatněný nárok na příspěvek na stravování prostřednictvím poukázek podle čl. 7 lze přiznat zpětně v průběhu kalendářního roku, avšak nejpozději do termínu pro předání všech podkladů pro závěrečné účtování účetních operací běžného kalendářního roku.

 5. Konkrétní výši příspěvku na stravování ve stravovacím zařízení univerzity, v cizím stravovacím zařízení nebo prostřednictvím poukázek a další podrobnosti stanoví v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy univerzity a tímto opatřením svým opatřením děkan fakulty, ředitel další součásti, příp. kvestor. Není-li takové opatření vydáno, příspěvek na stravování se na příslušné fakultě nebo další součásti neposkytuje.

 6. Při rozhodování o tom, zda na dané fakultě nebo další součásti bude poskytován příspěvek na stravování, jakož i při stanovování výše tohoto příspěvku podle čl. 6 a 7 je třeba přihlédnout k možnostem dané fakulty nebo další součásti tak, aby nedošlo k ohrožení poskytování příspěvků podle čl. 21 odst. 2 Pravidel hospodaření UK z dílčího sociálního fondu na dané fakultě nebo další součásti.

 7. Při stanovení výše příspěvku podle čl. 6 je třeba přihlédnout k důsledkům v oblasti daně z příjmů.

Čl. 9 Příspěvek na školkovné

 1. Zaměstnanci univerzity,

    a. 

  který je v pracovním poměru vůči univerzitě a

    b. 

  jehož výše pracovního úvazku vůči univerzitě v rámci zařazení na dané součásti univerzity činí nejméně 0,5,

  lze na dané součásti univerzity poskytnout příspěvek univerzity na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „příspěvek na školkovné“) ze sociálního fondu podle čl. 21 odst. 3 písm. e) Pravidel hospodaření UK.

 2. Příspěvek na školkovné lze poskytnout na předškolní vzdělávání dítěte ve věku nejméně dvou a nejvýše čtyř let.

 3. Příspěvek na předškolní vzdělávání téhož dítěte může být v běžném kalendářním roce poskytnut pouze na jedné součásti univerzity; splnění této podmínky se zpravidla prokazuje čestným prohlášením.

 4. Příspěvek na školkovné se poskytuje nepeněžní formou, peněžní formou lze tento příspěvek poskytnout ve zcela výjimečných případech. Celková výše příspěvku na školkovné poskytnutého zaměstnanci peněžní formou na předškolní vzdělávání jednoho dítěte nesmí za kalendářní rok přesáhnout 25 000 Kč. Nepeněžní formou se rozumí poskytnutí finanční úhrady přímo předškolnímu zařízení. Peněžní formou se rozumí poskytnutí finančního příspěvku přímo zaměstnanci.

 5. Příspěvek na školkovné lze poskytnout až do výše 50 % celkové úplaty za kalendářní rok.

 6. V případě, že jsou oba rodiče, kteří se starají o dítě nebo jiné osoby, které se starají o dítě (např. druh/družka, prarodiče dítěte, popř. pěstouni), zaměstnanci univerzity, přísluší příspěvek na školkovné pouze jednomu z nich.

 7. Konkrétní výši příspěvku na školkovné, podmínky přiznávání tohoto příspěvku a další podrobnosti stanoví v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy univerzity a tímto opatřením svým opatřením podle čl. 21 odst. 3 Pravidel hospodaření UK děkan fakulty, ředitel další součásti, příp. kvestor. V podmínkách tohoto opatření by měla být zohledněna sociální situace rodiny zaměstnance. Není-li takové opatření vydáno, příslušný příspěvek se na příslušné fakultě nebo další součásti neposkytuje.

 8. Při rozhodování o tom, zda na dané fakultě nebo další součásti bude poskytován příspěvek na školkovné, jakož i při stanovování výše příspěvku, je třeba přihlédnout k možnostem dané fakulty nebo další součásti tak, aby nedošlo k ohrožení poskytování příspěvků podle čl. 21 odst. 2 Pravidel hospodaření UK z dílčího sociálního fondu na dané fakultě nebo další součásti.

 9. Při stanovení výše příspěvku na školkovné je třeba přihlédnout k důsledkům v oblasti daně z příjmů.

Čl. 10 Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Příspěvky ze sociálního fondu, které uplatnil zaměstnanec v rozporu s podmínkami pro jejich nárok, musí zaměstnanec bezprostředně vrátit. Způsob a termín pro vrácení stanoví děkan fakulty, ředitel další součásti, příp. kvestor.

 2. Tímto opatřením se zrušují opatření rektora č. 26/2007, 25/2009, 26/2009, 50/2014 a 5/2016.

 3. Vzhledem k tomu, že toto opatření pouze formálně sdružuje vícero opatření rektora upravujících čerpání sociálního fondu, ale nijak jej věcně nemění, není třeba nového souhlasu odborových orgánů.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 8. 2018.
V Praze dne 13. 7. 2018.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


OR č. 30/2018 ve znění OR č. 7/2021 - úplné znění
Poslední změna: 22. březen 2023 08:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám