Opatření rektora UK v roce 2018

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2018

Změna Opatření rektora č. 45/2017 ve znění Opatření rektora č. 67/2017 – Postup při posuzování žádosti o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

Čl. 3 odst. 5 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy - Poplatky spojené se studiem

1. 2. 2018

OSZS

2/2018

Pravidla pro účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly fakult na Univerzitě Karlově

Čl. 33 odst. 1 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy

15. 1. 2018

EO

3/2018

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2018

Odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy

1. 2. 2018

OZV

4/2018

Vyhlášení 3. ročníku soutěže Primus UK (rok 2019)

[zrušeno OR č. 50/2018]

Čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

1. 2. 2018

OVaV

5/2018

Změna opatření rektora č. 17/2017

-

1. 2. 2018

OVaV

6/2018

Harmonogram akademického roku 2018/19

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

15. 2. 2018

OSZS

7/2018

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

15. 2. 2018

OSZS

8/2018

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 35/2018]

-

1. 3. 2018

OZV

9/2018

Změna opatření rektora č. 16/2016

-

1. 3. 2018

OVaV

10/2018

Evidence účastníků a způsob stanovení výše finančních bonifikací programů Progres

Čl. IV odst. 6 a čl. V odst. 3 Zásad programů Progres

1. 3. 2018

OVaV

11/2018

Změna opatření rektora č. 78/2017 – katalog prací pro hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky Univerzity Karlovy

Čl. 4 odst. 4 písm. b) Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

15. 3. 2018

Pers. odbor

12/2018

Působnost garantů studijních programů

čl. 22 Statutu Univerzity Karlovy

10. 4. 2018

OKVA

13/2018

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

Čl. 3 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

16. 4. 2018

PO

14/2018

Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

-

1. 5. 2018

OVaV

15/2018

Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově

Ustanovení § 48 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpisů Čl. 2 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy Poplatky spojené se studiem

1. 5. 2018

OSZS

16/2018

Zásady a pravidla ochrany osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

25. 5. 2018

DPO

17/2018

Opatření rektora Univerzity Karlovy k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl na Univerzitě Karlově

-

1. 5. 2018

NK

18/2018

Vznik a působnost koordinačních rad doktorských studijních programů na Univerzitě Karlově

-

1. 6. 2018

OSZS

19/2018

Manuál pro doktorské studium

-

1. 6. 2018

OSZS

20/2018

Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu

-

1. 10. 2018

OSZS

21/2018

Základní principy personální politiky

-

1. 7. 2018

Pers. odbor

22/2018

Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2018/2019

čl. 7 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2018

OSZS

23/2018

Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2018/2019

čl. 8 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2018

OSZS

24/2018

Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově

-

1. 10. 2018

OVaV

25/2018

Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

čl. 3 odst. 3 Grantového řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2018

OVaV

26/2018

Vyhlášení 16. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2019)

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

1. 10. 2018

OVaV

27/2018

Doplňková činnost na Univerzitě Karlově

Čl. 10 a čl. 33 odst. 1 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy

15. 7. 2018

EO

28/2018

Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 18/2019 od 1. 6. 2019]

1. 10. 2018

IPSC

29/2018

Systém identifikačních kódů předmětů vyučovaných na Univerzitě Karlově

čl. 7 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

1. 8. 2018

OSZS

30/2018

Příspěvky ze sociálního fondu

Čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy

1. 8. 2018

EO

31/2018

Stanovení limitu denního pokladního zůstatku

-

1. 8. 2018

EO

32/2018

Změna opatření rektora č. 73/2017 – Organizační řád rektorátu

[změněno OR č. 10/2019]

-

1. 7. 2018

PO

33/2018

Statut Fondu mobility Univerzity Karlovy

1. 8. 2018

OZV

34/2018

Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově

-

1. 9. 2018

PO

35/2018

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově

-

18. 9. 2018

OZV

36/2018

Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství

Ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpisů

1. 10. 2018

OSZS

37/2018

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu, dodatku k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky

§ 46 odst. 6, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 5 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2018 /

1. 1. 2019

OSZS

38/2018

Podpora pobytů zahraničních „post-doc“ výzkumníků na UK z Fondu post-doc pobytů

-

1. 10. 2018

OZV

39/2018

O postupu při zřízení pracovního místa mimořádného profesora a jeho obsazení na Univerzitě Karlově

-

1. 1. 2019

OVaV

40/2018

Jednací řád Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy

čl. 4 opatření rektora č. 74/2017 – Statut Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy

18. 11. 2018

OVV

41/2018

Herzl Center of Israel Studies

-

1. 11. 2018

42/2018

Dodatek č. 2 k Opatření rektora č. 52/2017

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 1. 2019

PO

43/2018

Dodatek č. 2 k OR č. 8/2017 o svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2018

PO

44/2018

Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově

[změněno OR č. 8/2019]

-

1. 11. 2018

OVV

45/2018

Statut Poradního sboru rektora Univerzity Karlovy k projektu Česko a jak dál

-

1. 11. 2018

Kancelář rektora

46/2018

Opatření rektora Univerzity Karlovy o realizaci práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově

-

12. 11. 2018

CPPT

47/2018

Opatření rektora Univerzity Karlovy o transferu znalostí a technologií na Univerzitě Karlově

-

12. 11. 2018

CPPT

48/2018

Zásady soutěže Primus

-

30. 11. 2018

OVaV

49/2018

Průběžné zprávy soutěže Primus a další podrobnosti o způsobu jejich předkládání a hodnocení

čl. 6 odst. 5 Zásady soutěže Primus

30. 11. 2018

OVaV

50/2018

Vyhlášení 4. ročníku soutěže Primus UK (rok 2020)

čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

30. 11. 2018

OVaV

51/2018

Knihovní řád Univerzity Karlovy

-

15. 11. 2018

ÚK

52/2018

Provádění inventarizací majetku a závazků na Univerzitě Karlově

§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

26. 11. 2018

EO

53/2018

Statut Rady sportu Univerzity Karlovy

-

1. 1. 2019

Kancelář rektora

54/2018

Podpora podávání žádostí o ERC projekty na Univerzitě Karlově


-

1. 12. 2018

OVV

55/2018

Vyhlášení 10. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (rok 2019)

Čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

30. 11. 2018

OVV

56/2018

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2019

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

30. 11. 2018

OVaV

57/2018

Způsob podávání žádostí o ERC projekty na Univerzitě Karlově

1. 2. 2019

OVaV

58/2018

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2019

-

1. 1. 2019

OZV

59/2018

Obsah, formální náležitosti, způsob předložení a posouzení bilančních zpráv o uskutečňování programů Progres za období roků 2017–2018

Čl. VI odst. 5 Zásad programů Progres

1. 1. 2019

OVaV

60/2018

Spisový řád Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 17/2019]

§ 66 odst. 1 a 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění

1. 1. 2019

Archiv / OSS

61/2018

Hodnocení tvůrčí činnosti v období 2014–2018

-

19. 12. 2018

OVV

62/2018

Opatření rektora, kterým se zveřejňuje Etický kodex UK

Části IV, bodu 2 Etického kodexu Univerzity Karlovy

1. 1. 2019

Kancelář rektora

63/2018

Jednací řád Etické komise

Části IV, bodu 2 Etického kodexu Univerzity Karlovy

1. 1. 2019

Kancelář rektora



* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní techniky


Pro přihlášení se k odběru RSS feedu informujícího o nově vystavených opatřeních rektora použijte prosím nasledující odkaz: RSS Feed - Opatření rektora


Poslední změna: 11. červen 2019 11:13 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám