Opatření rektora UK v roce 2018

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.

English versions are available here.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2018

Změna Opatření rektora č. 45/2017 ve znění Opatření rektora č. 67/2017 – Postup při posuzování žádosti o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

[zrušeno OR č. 25/2019]

Čl. 3 odst. 5 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy - Poplatky spojené se studiem

1. 2. 2018

OSZS

2/2018

Pravidla pro účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly fakult na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 38/2019]

Čl. 33 odst. 1 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy

15. 1. 2018

EO

3/2018

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2018

[zrušeno OR č. 30/2021]

Odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy

1. 2. 2018

OZV

4/2018

Vyhlášení 3. ročníku soutěže Primus UK (rok 2019)

[zrušeno OR č. 50/2018]

Čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

1. 2. 2018

OVaV

5/2018

Změna opatření rektora č. 17/2017

[zrušeno OR č. 41/2019]


-

1. 2. 2018

OVaV

6/2018

Harmonogram akademického roku 2018/19

[zrušeno OR č. 6/2019]

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

15. 2. 2018

OSZS

7/2018

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

[zrušeno OR č. 7/2019]

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

15. 2. 2018

OSZS

8/2018

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 35/2018]

-

1. 3. 2018

OZV

9/2018

Změna opatření rektora č. 16/2016

[změněno OR č. 39/2019]

[zrušeno OR č. 52/2020]

-

1. 3. 2018

OVaV

10/2018

Evidence účastníků a způsob stanovení výše finančních bonifikací programů Progres

[zrušeno OR č. 40/2021]

Čl. IV odst. 6 a čl. V odst. 3 Zásad programů Progres

1. 3. 2018

OVaV

11/2018

Změna opatření rektora č. 78/2017 – katalog prací pro hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky Univerzity Karlovy

Čl. 4 odst. 4 písm. b) Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

15. 3. 2018

Pers. odbor

12/2018

Působnost garantů studijních programů

čl. 22 Statutu Univerzity Karlovy

10. 4. 2018

OKVA

13/2018

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

[provedeno OR č. 33/2020]

[zrušeno OR č. 43/2023]

Čl. 3 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

16. 4. 2018

PO

14/2018

Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

[zrušeno OR č. 39/2021]

-

1. 5. 2018

OVaV

15/2018

Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 41/2021]

Ustanovení § 48 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpisů Čl. 2 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy Poplatky spojené se studiem

1. 5. 2018

OSZS

16/2018

Zásady a pravidla ochrany osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

25. 5. 2018

DPO

17/2018

Opatření rektora Univerzity Karlovy k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl na Univerzitě Karlově

-

1. 5. 2018

NK

18/2018

Vznik a působnost koordinačních rad doktorských studijních programů na Univerzitě Karlově

-

1. 6. 2018

OSZS

19/2018

Manuál pro doktorské studium

[změněno OR č. 5/2020]

-

1. 6. 2018

OSZS

20/2018

Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu

[změněno OR č. 34/2020]

[zrušeno OR č. 36/2021]

-

1. 10. 2018

OSZS

21/2018

Základní principy personální politiky

[zrušeno OR č. 55/2021]

-

1. 7. 2018

Pers. odbor

22/2018

Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2018/2019

[zrušeno OR č. 24/2020]

čl. 7 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2018

OSZS

23/2018

Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2018/2019

[zrušeno OR č. 25/2020]

čl. 8 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2018

OSZS

24/2018

Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově

[změněno OR č. 18/2020]

[zrušeno OR č. 40/2021]

-

1. 10. 2018

OVaV

25/2018

Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 20/2020]

čl. 3 odst. 3 Grantového řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2018

OVaV

26/2018

Vyhlášení 16. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2019)

[zrušeno OR č. 48/2021 od 1.1.2022]

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

1. 10. 2018

OVaV

27/2018

Doplňková činnost na Univerzitě Karlově

Čl. 10 a čl. 33 odst. 1 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy

15. 7. 2018

EO

28/2018

Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 18/2019]

1. 10. 2018

IPSC

29/2018

Systém identifikačních kódů předmětů vyučovaných na Univerzitě Karlově

čl. 7 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

1. 8. 2018

ÚVT

30/2018

Příspěvky ze sociálního fondu

[zrušeno OR č. 8/2022]

Čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy

1. 8. 2018

EO

31/2018

Stanovení limitu denního pokladního zůstatku

-

1. 8. 2018

EO

32/2018

Změna opatření rektora č. 73/2017 – Organizační řád rektorátu

[změněno OR č. 10/2019 a OR č. 32/2019]

[zrušeno OR č. 12/2021]

-

1. 7. 2018

PO

33/2018

Statut Fondu mobility Univerzity Karlovy

1. 8. 2018

OZV

34/2018

Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 2/2020]

-

1. 9. 2018

PO

35/2018

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 10/2020]

-

18. 9. 2018

OZV

36/2018

Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství

Ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpisů

1. 10. 2018

OSZS

37/2018

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu, dodatku k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky

[zrušeno OR č. 34/2019]

§ 46 odst. 6, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 5 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2018 /

1. 1. 2019

OSZS

38/2018

Podpora pobytů zahraničních „post-doc“ výzkumníků na UK z Fondu post-doc pobytů

[změněno OR  č. 16/2020]

[zrušeno OR  č. 15/2021]

-

1. 10. 2018

OZV

39/2018

O postupu při zřízení pracovního místa mimořádného profesora a jeho obsazení na Univerzitě Karlově

-

1. 1. 2019

OVaV

40/2018

Jednací řád Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy

čl. 4 opatření rektora č. 74/2017 – Statut Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy

18. 11. 2018

OVaV

41/2018

Herzl Center of Israel Studies

-

1. 11. 2018

FSV

42/2018

Dodatek č. 2 k Opatření rektora č. 52/2017

[zrušeno OR č. 57/2021]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 1. 2019

PO

43/2018

Dodatek č. 2 k OR č. 8/2017 o svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty [zrušeno OR č. 45/2021]

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 11. 2018

PO

44/2018

Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově

[změněno OR č. 8/2019]

-

1. 11. 2018

OVaV

45/2018

Statut Poradního sboru rektora Univerzity Karlovy k projektu Česko a jak dál

[zrušeno OR č. 58/2021]

-

1. 11. 2018

Kancelář rektora

46/2018

Opatření rektora Univerzity Karlovy o realizaci práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově

-

12. 11. 2018

CPPT

47/2018

Opatření rektora Univerzity Karlovy o transferu znalostí a technologií na Univerzitě Karlově

-

12. 11. 2018

CPPT

48/2018

Zásady soutěže Primus

[zrušeno OR č. 41/2019]

-

30. 11. 2018

OVaV

49/2018

Průběžné zprávy soutěže Primus a další podrobnosti o způsobu jejich předkládání a hodnocení

[zrušeno OR č. 43/2019]

čl. 6 odst. 5 Zásady soutěže Primus

30. 11. 2018

OVaV

50/2018

Vyhlášení 4. ročníku soutěže Primus UK (rok 2020)

[zrušeno OR č. 42/2019]

čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

30. 11. 2018

OVaV

51/2018

Knihovní řád Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 36/2019]

-

15. 11. 2018

ÚK

52/2018

Provádění inventarizací majetku a závazků na Univerzitě Karlově

§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

26. 11. 2018

EO

53/2018

Statut Rady sportu Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 26/2020]

-

1. 1. 2019

Kancelář rektora

54/2018

Podpora podávání žádostí o ERC projekty na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 36/2020]

-

1. 12. 2018

OVV

55/2018

Vyhlášení 10. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (rok 2019)

[zrušeno OR č. 29/2019]


Čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

30. 11. 2018

OVV

56/2018

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2019

[zrušeno OR č. 28/2019]

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

30. 11. 2018

OVaV

57/2018

Způsob podávání žádostí o ERC projekty na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 37/2020]

1. 2. 2019

OVaV

58/2018

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2019

[zrušeno OR č. 6/2020]

-

1. 1. 2019

OZV

59/2018

Obsah, formální náležitosti, způsob předložení a posouzení bilančních zpráv o uskutečňování programů Progres za období roků 2017–2018

[zrušeno OR č. 43/2019]

Čl. VI odst. 5 Zásad programů Progres

1. 1. 2019

OVaV

60/2018

Spisový řád Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 17/2019]

§ 66 odst. 1 a 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění

1. 1. 2019

Archiv / OSS

61/2018

Hodnocení tvůrčí činnosti v období 2014–2018

[zrušeno OR č. 30/2021]

-

19. 12. 2018

OVaV

62/2018

Opatření rektora, kterým se zveřejňuje Etický kodex UK

Části IV, bodu 2 Etického kodexu Univerzity Karlovy

1. 1. 2019

Kancelář rektora

63/2018

Jednací řád Etické komise

Části IV, bodu 2 Etického kodexu Univerzity Karlovy

1. 1. 2019

Kancelář rektora* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPřihlášení k odběru novinek


Chcete dostávat do e-mailu informace o nově zveřejněných opatřeních rektora a některých dalších aktualitách v předpisech?

Pak pošlete, prosím, svůj e-mail na .Pro přihlášení se k odběru RSS feedu informujícího o nově vystavených opatřeních rektora použijte prosím nasledující odkaz: RSS Feed - Opatření rektora


Poslední změna: 10. leden 2024 08:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám