Opatření rektora č. 29/2018

Systém identifikačních kódů předmětů vyučovaných na Univerzitě Karlově

K provedení: čl. 7 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

Účinnost: 1. srpna 2018

Čl. 1

 1. Systém přiřazování identifikačních kódů předmětům (čl. 7 odst. 1 a související ustanovení Studijního a zkušebního řádu UK (dále jen „SŽR UK“)) vyučovaným nebo jinak uskutečňovaným na Univerzitě Karlově stanovuji takto:

    a. 

  Délka kódu předmětu je alespoň pět a nejvýše devět znaků.

    b. 

  Kód předmětu se skládá z písmen a číslic a obsahuje vždy alespoň jednu číslici.

    c. 

  Kód předmětu vždy začíná písmenem označujícím fakultu nebo další součást garantující výuku předmětu:

    d. 

  A = FF UK, B = 1.LF UK, C = 3.LF UK, D = 2.LF UK, E = LFP UK, F = LFHK UK, G = FaF UK, H = PF UK, I = CTS UK, J = FSV UK, K = KTF UK, L = HTF UK, M = PřF UK, N = MFF UK, O = PedF UK, P = FTVS UK, Q = COŽP UK, R = ETF UK, T = CPPT UK, U = ÚK UK, V = ÚJOP UK, W = CERGE, Y = FHS UK, Z = RUK, S = ostatní součásti.

 2. Pravidla pro určení znaků na druhé a dalších pozicích v kódu předmětu vyučovaného na fakultě nebo další součásti stanoví fakulta, resp. další součást tak, aby přiřazení kódů předmětům na dané fakultě/součásti bylo jednoznačné; jednoznačnost přiřazení se rozumí včetně předmětů, které již aktuálně nejsou vyučovány.

 3. Pravidla pro další součásti neuvedené v odstavci 1 stanoví ředitel ÚVT UK obdobně jako podle odstavce 2 s tím, že jednoznačnost přiřazení se zde rozumí na těchto dalších součástech jako celku.

 4. Identifikační kódy předmětů, které studenti UK absolvovali na jiné vysoké školy, zpravidla zahraniční, začínají vždy písmenem X.

 5. Systém identifikačních kódů předmětů popsaný v tomto článku se aplikuje též na identifikační kódy částí státní zkoušky dle č. 9 SZŘ UK, obhajobu disertační práce a státní doktorské zkoušky dle čl. 11 SZŘ UK.

 6. Za dodržování výše uvedeného systému a pravidel podle odstavců 2 a 3 na dané fakultě nebo další součásti zodpovídá osoba pověřená děkanem fakulty nebo ředitelem součásti, zpravidla správce studijního informačního systému na fakultě nebo další součásti UK.

 7. Metodickou pomoc fakultám a dalším součástem v oblasti identifikačních kódů předmětů poskytuje Ústav výpočetní techniky a koordinuje ji vedoucí Oddělení studijního informačního systému ÚVT UK.

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

 1. Opatření rektora č. 11/2006 se zrušuje.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. srpna 2018.


V Praze dne 10. července 2018
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

ke stažení v .pdf


Poslední změna: 29. srpen 2018 14:52 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám