Opatření rektora č. 36/2020

Název:

Podpora podávání žádostí o ERC granty na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

1. října 2020

[Zrušeno OR č. 8/2023]


Podpora podávání žádostí o ERC granty na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Cílem podpory je motivovat akademické a vědecké pracovníky k podávání vysoce kvalitních žádostí o granty Evropské výzkumné rady (dále jen „ERC”). Podpora bude financována ze zdrojů vyčleněných univerzitou v rámci Rozpisu neinvestičních příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita”) v souladu se Strategickým záměrem univerzity.


Čl. 2 - Podmínky pro poskytnutí podpory

Žádost o podporu může podat navrhovatel, který

  a. 

při přípravě své žádosti o ERC grant spolupracuje s univerzitním kontaktním pracovníkem a koordinátorem ERC na univerzitě (univerzitnímu kontaktnímu pracovníkovi musí být umožněn přístup k podávané žádosti ve Funding and Tenders portálu) a

  b. 

je v době podání žádosti o podporu akademickým nebo vědeckým pracovníkem univerzity.


Maximální výše podpory činí 100 000 Kč.


Podání žádosti o podporu podle tohoto opatření vylučuje možnost podat žádost o podporu přípravy kolaborativních projektů podle opatření rektora č. 63/2017. Přidělená podpora může být využita podle uvážení předkladatele žádosti, například jako odměna, refundace cestovného nebo jinak v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.


Čl. 3 - Postup pro podání žádosti

Žádosti o podporu mohou být předkládány po podání žádosti o ERC grant průběžně, nejpozději však k 1. říjnu kalendářního roku, ve kterém byla žádost o ERC grant podána.

Žádosti podporu se všemi přílohami jsou podávány elektronicky na adresu ec@cuni.cz.

Žádost o podporu musí obsahovat:

  a. 

typ schématu ERC grantu, o který se žadatel uchází, a datum podání,

  b. 

úplný text podané žádosti o ERC grant.


Čl. 4 - Hodnocení podaných žádostí

Posuzovány budou pouze žádosti, které splní podmínky uvedené v čl. 2 a 3 tohoto opatření.

Podpora bude udělena na základě rozhodnutí prorektora pro vědu na doporučení koordinátora ERC, a to v závislosti na rozpočtových možnostech.

Rozhodnutí o žádostech o podporu bude vydáno nejpozději do 1. prosince daného roku.


Čl. 5 - Další ustanovení

Navrhovatel odpovídá za to, že podpora bude vynaložena efektivně, hospodárně a účelně, v souladu s příslušnými právními předpisy, podmínkami MŠMT a s tímto opatřením.


Čl. 6 - Závěrečná ustanovení

Opatření rektora č. 54/2018 se zrušuje.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.10.2020.V Praze dne 30. 9. 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


PDF ke stažení
Poslední změna: 24. únor 2023 08:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám