Opatření rektora č. 8/2023

Název:

Podpora podávání žádostí o ERC granty na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

1. března 2023


Podpora podávání žádostí o ERC granty na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Cílem opatření je podporovat a motivovat akademické a vědecké pracovníky k podávání vysoce kvalitních žádostí o granty Evropské výzkumné rady (dále jen „ERC”) a částečně jim finančně kompenzovat čas strávený přípravou tohoto grantu.

 2. Podpora bude financována ze zdrojů vyčleněných univerzitou v rámci Rozpisu neinvestičních příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita”) v souladu se Strategickým záměrem univerzity.


Čl. 2 - Podmínky pro poskytnutí podpory

 1. Žádost o podporu může podat navrhovatel, který:

    a. 

  při přípravě své žádosti o ERC grant spolupracuje s univerzitním kontaktním pracovníkem pro ERC a členem rozšířeného kolegia rektorky pro ERC na univerzitě. Univerzitnímu kontaktnímu pracovníkovi musí být umožněn přístup k podávané žádosti ve Funding and Tenders portálu, viz opatření rektora č. 9/2023.

    b. 

  je v době podání žádosti o podporu akademickým nebo vědeckým pracovníkem univerzity.

 2. Maximální výše podpory činí 50.000,- Kč, při postupu do druhého kola hodnocení (týká se kategorií StG, CoG a AdG) může být podpora navýšena až na celkovou částku 100.000,- Kč. Na udělení podpory nevzniká podáním grantu ERC nárok.

 3. Podání žádosti o podporu podle tohoto opatření vylučuje možnost souběžného podání žádosti o podporu přípravy kolaborativních projektů podle opatření rektora č. 63/2017.

 4. Přidělená podpora může být využita podle uvážení předkladatele žádosti, například jako odměna, refundace cestovného nebo jinak v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.

 5. V případě udělení ERC grantu a jeho následného převedení žadatelem na instituci mimo univerzitu, musí být vyplacená finanční podpora vrácena fakultou zpět na Rektorát univerzity, a to do jednoho měsíce od tohoto převedení, nejpozději však do konce kalendářního roku, v kterém byl projekt udělen.


Čl. 3 - Postup pro podání žádosti

 1. Žádosti o podporu mohou být předkládány po podání žádosti o ERC grant průběžně, nejpozději však k 30. září následujícímu po podání žádosti o ERC grant. Žádost o podporu se všemi přílohami je podávána elektronicky na adresu ec@cuni.cz.

 2. Žádost o podporu musí obsahovat:

    a. 

  jméno hlavního řešitele

    b. 

  kategorii ERC grantu (StG, CoG, AdG, ev. SyG), o který se žadatel uchází, a

    c. 

  datum podání grantové žádosti.


Čl. 4 - Posouzení podaných žádostí

 1. Posuzovány budou pouze žádosti, které splní podmínky uvedené v čl. 2 a 3 tohoto opatření.

 2. Podpora bude udělena rozhodnutím prorektora pro vědeckou a tvůrčí činnost na doporučení koordinátora ERC, a to v závislosti na rozpočtových možnostech. Rozhodnutí o žádostech o podporu bude vydáno nejpozději k 1. prosinci daného roku.


Čl. 5 - Další ustanovení


Žadatel a fakulta nebo součást odpovídají za to, že podpora bude vynaložena efektivně, hospodárně a účelně, v souladu s příslušnými právními předpisy, s podmínkami MŠMT a s tímto opatřením.


Čl. 6 - Závěrečná ustanovení

 1. Opatření rektora č. 36/2020 se zrušuje.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. března 2023.


V Praze dne 21. února 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoslední změna: 28. březen 2023 14:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám