Opatření rektora č. 8/2019

Název:

Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově – změna opatření rektora č. 44/2018

K provedení:

-

Účinnost:

1. března 2019


Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově – změna opatření rektora č. 44/2018

1. Opatření rektora č. 44/2018 s názvem Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově se mění takto:

 1. V Čl. 8, odst. 4 se vypouští slovní spojení „v odpovídajícím počtu“.

 2. V Čl. 8 se mezi odstavce č. 10 a 11 vkládá nový odstavec č. 11 ve znění: „Dospěje-li oborový hodnoticí panel v průběhu posuzování k závěru, že dosud provedená posuzování jsou pro hodnocení celkové úrovně daného oboru, jakož i jeho úrovně na jednotlivých součástech, dostačující, může Radě pro hodnocení tvůrčí činnosti předložit k rozhodnutí návrh na ukončení posuzování formou peer review v tomto oboru.“ Původní odst. č. 11 je přečíslován jako odst. č. 12.

 3. Původní znění poznámky pod čarou č. 7 je nahrazeno větou: „Pro dodatečně přidělené výsledky podle odst. 5 přílohy č. 4 přitom platí, že je příslušná součást může uplatnit v jakémkoli oboru, který rozvíjí, a který je na dané součásti předmětem posuzování, a že je možné uplatnit je v libovolném počtu až do vyčerpání takto přidělených výsledků.“

 4. V Čl. 11, odst. 1. b) se mezi slova „kde“ a „z důvodu“ vkládá slovo „zejména“.

 5. V Čl. 11, odst. 1. c) se slova „minimální počet“ nahrazují slovy „dolní a horní hranici počtu“ a vypouští se slovo „každém“.

 6. V Čl. 11, odst. 1. d) se vypouští slovo „minimálního“ a po slovech „počtu výsledků“ se vkládají slova „odpovídajícího dolní hranici“.

 7. V Čl. 11, odst. 4 se mezi slova „který“ a „panel“ vkládají slova „oborový hodnoticí“.

 8. V Čl. 14, odst. 2. c) se slova „odborných hodnotících“ nahrazují slovy „oborových hodnoticích“

 9. V Čl. 14, odst. 3. d) se vkládá nový řádek: „v) zástupce jmenovaný rektorem.“

 10. V Čl. 14, odst. 4. se slova „účinnosti opatření rektora podle čl. 10“ nahrazuje slovy „zahájení hodnocení“.

 11. V Čl. 16, odst. 4. se slova „uzavřené dohody o provedení práce, jejímž“ nahrazují slovy „uzavřeného pracovněprávního vztahu, jehož“.

 12. V Čl. 18, odst. 2. c) se slova „dohod o provedení práce“ nahrazují slovy „pracovněprávních vztahů“.

 13. V Příloze č. 2 – část „Výsledky tvůrčí činnosti“, odst. 4 d) se slova „obvyklého“ nahrazují slovy „obvykle hodnotného“.

 14. V poznámce č. 13 pod čarou se slovo „obvyklých“ nahrazuje slovy „obvykle hodnotných“.

 15. V Příloze č. 4, odst. 2. a) se slova „minimální počet“ nahrazují slovy „dolní a horní hranici počtu“, vypouští se slovo „každém“ a slova „minimální počet výsledků“ v závorce se nahrazují slovy „dolní hranice“ a „horní hranice“.

 16. V Příloze č. 4, odst. 2. b) se vypouští slovo „minimální“ a za slova „počet výsledků“ se vkládají slova „odpovídající dolní hranici (dále jen „hranice velikosti oboru“)“.

 17. V Příloze č. 4, odst. 3. a) se vypouští slovo „minimálního“ a za slova „počtu výsledků“ se vkládají slova „odpovídající dolní hranici“.

 18. V Příloze č. 4 se odstavec 3. b) nahrazuje zněním: „přesáhne-li takto určený počet výsledků pro některý obor horní hranici, jsou výsledky přesahující tuto hranici uvolněny pro dodatečné rozdělení provedené postupem dle odst. 5.“ Dále se vkládá odst. 3. c) ve znění: „takto stanovený počet výsledků, které jsou v daném oboru posuzovány, je mezi součásti rozdělen úměrně jejich podílu na celku výsledků dosažených v příslušném oboru.“

 19. V Příloze č. 4, odst. 5 se slova „posuzované pomocí peer review“ nahrazují slovy „, které jsou předmětem hodnocení,“. Za tato slova se vkládá poznámka pod čarou č. 15 ve znění: „A to i na základě rozhodnutí Rady hodnocení tvůrčí činnosti dle čl. 11 odst. 1 písm. b).“

 20. V Příloze č. 8 – část „Postup v případě střetu zájmů“ se ve všech případech vkládají mezi slova „člena“ a „panelu“ slova „oborového hodnoticího“.


2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2019.3. Opatření rektora č. 44/2018 ve znění opatření rektora č. 8/2019 Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově účinném k 1. březnu 2019 je uvedeno v příloze tohoto opatření.V Praze dne 20. února 2019prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

OR č. 8/2019 ke stažení v .pdf

úplné aktuální znění + přílohy 1-8Poslední změna: 2. duben 2019 18:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám