Opatření rektora č. 63/2018

Název:

Jednací řád Etické komise

K provedení:

Části IV, bodu 2 Etického kodexu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. ledna 2019

Jednací řád Etické komise

Čl. 1 Základní ustanovení

K posuzování podnětů ve věci dodržování Etického kodexu Univerzity Karlovy (dále jen „Etický kodex“ a „univerzita“) a v souladu s ním se ustavuje Etická komise (dále jen „komise“).

Čl. 2 Složení komise

 1. Komise má sedm členů. Předsedu a šest členů komise jmenuje a odvolává rektor; funkční období je tříleté. Komise se skládá z členů akademické obce univerzity. Dva členy komise jmenuje rektor na návrh vědecké rady univerzity a tři členy komise na návrh Akademického senátu univerzity, z nichž nejméně dva jsou studenti univerzity.

 2. Podmínkou členství v komisi je písemný souhlas jmenovaného s členstvím, případně se jmenováním předsedou komise, spojený se závazkem mlčenlivosti o všech důvěrných nebo jinak citlivých otázkách projednávaných podnětů; toto ustanovení platí obdobně, pokud jde o předsedu komise.

 3. Rektor může pro posouzení konkrétního případu na návrh předsedy komise ustanovit ad hoc další členy komise s hlasem poradním; ustanovení bodu 2 platí pro tyto další členy obdobně.

Čl. 3 Zásady činnosti komise

 1. Komise zasedá podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Zasedání svolává a řídí předseda komise nebo jím pověřený člen komise. Předseda je povinen komisi svolat, požádají-li o to minimálně dva členové komise.

 2. Komise projednává podání členů akademické obce a ostatních zaměstnanců univerzity, které souvisejí s dodržováním Etického kodexu. Podnět se v písemné podobě předkládá předsedovi komise. Předseda komise bezodkladně po doručení podnětu seznámí členy Etické komise s obsahem podnětu a navrhne z jejich řad zpravodaje, který posoudí přípustnost podnětu.

 3. Etická komise postupuje účelně a takovým způsobem, aby podnět mohl být pojednán ve své úplnosti bez zbytečných průtahů. Jednotlivá podání posoudí komise na svém nejbližším zasedání a rozhodne o nejvhodnějším způsobu jejich řešení. Zasedání komise k projednání podání se uskuteční zpravidla ve lhůtě 3 měsíců od jeho doručení. Pokud není komise schopna dodržet stanovenou lhůtu, informuje o této skutečnosti, včetně jejího zdůvodnění, předkladatele, rektora a předsedu Akademického senátu univerzity. Zaslaná informace obsahuje i termín nejbližšího zasedání. Podání nesouvisející přímo s Etickým kodexem komise odloží bez nutnosti věcného projednání podání.

 4. Jednání komise je neveřejné. Je-li to nutné, je komise oprávněna si vyžádat případné další podklady včetně stanovisek či vyjádření.

 5. Komise se ke každému věcně projednávanému podání písemně vyjádří, zpravidla ve lhůtě 9 měsíců. Vyjádření obsahuje stanovisko komise. Pokud se není komise schopna vyjádřit ve stanovené lhůtě, informuje o této skutečnosti, včetně jejího zdůvodnění, předkladatele, dotčené osoby, rektora a předsedu Akademického senátu univerzity. Zaslaná informace obsahuje i předpokládaný časový plán projednávání daného podnětu.

 6. Předseda i každý člen komise má jeden hlas. K přijetí návrhu na usnesení je potřeba alespoň čtyř hlasů. Na návrh předsedy nebo kteréhokoliv člena komise je hlasování tajné.

 7. V případě potřeby může komise hlasovat o usnesení per rollam. Podklady včetně přesného návrhu usnesení, hlasovacího formuláře a lhůty pro vyjádření zašle předseda členům komise minimálně týden předem. Lhůta pro vyjádření členů komise nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. Vyplněný hlasovací formulář obsahuje jméno a příjmení hlasujícího a jeho hlas (ano/ne/zdržuji se). Návrh se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovili souhlas alespoň čtyři členové komise. Součástí zápisu z nejbližšího zasedání komise je hlasovací protokol, ve kterém je uvedeno, kolik členů bylo pro návrh, proti návrhu, zdrželo se nebo se hlasování v určené lhůtě nezúčastnilo. Projeví-li s tímto způsobem hlasování ve lhůtě pro vyjádření nesouhlas alespoň jeden člen komise, nelze tímto způsobem hlasovat a musí být svoláno zasedání komise.

 8. Vyjádření komise se zasílá předkladateli, zúčastněným osobám, rektorovi, předsedovi Akademického senátu univerzity a děkanovi fakulty nebo děkanům fakult, na které (kterých) je dotčená osoba zařazena.

 9. Vyjádření komise se, s výjimkou důvěrných informací a při zachování příslušných ustanovení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů zveřejňuje na webových stránkách univerzity.

Čl. 4 Vztah komise k jiným etickým komisím působícím v rámci univerzity

 1. Primární úlohou komise je posuzovat podněty ve věci dodržování Etického kodexu univerzity.

 2. Komise neslouží jako odvolací orgán proti rozhodnutí etických komisí fakult či dalších součástí. Komise může projednat podněty bez ohledu na jejich dřívější projednání etickými komisemi fakult nebo dalších součástí.

 3. Komise v případě potřeby spolupracuje s Komisí pro etiku ve výzkumu univerzity1, komisemi pro etiku ve výzkumu fakult a dalších součástí, a etickými komisemi zřízenými jednotlivými fakultami a dalšími součástmi.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření se vydává po předchozím vyjádření Akademického senátu univerzity ze dne 14. 12. 2018.

 2. Opatření rektora č. 27/2013 „Jednací řád Etické komise“ se zrušuje.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2019.


V Praze dne 20. prosince 2018.


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


rektorke stažení v .pdf


Poznámky

1

OR č. 74/2017.


Poslední změna: 5. srpen 2019 11:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám