Opatření rektora č. 40/2018

Název:

Jednací řád Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 4 opatření rektora č. 74/2017 – Statut Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy

Účinnost:

18. listopadu 2018


Jednací řád Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy


Článek 1 - Jednání Komise

 1. Jednání Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy (dále jen "Komise") svolává a řídí předseda nebo zastupující místopředseda, anebo jimi pověřený další člen Komise.

 2. Jednání Komise je neveřejné, nerozhodne-li předseda Komise, nebo zastupující ustanovený místopředseda Komise, anebo pověřený člen Komise jinak. Na stanoviska Komise se toto nevztahuje.

 3. Pro účely posuzování návrhu projektu je Komise usnášeníschopná, pokud se hlasování o předloženém projektu zúčastní nadpoloviční většina členů Komise.

 4. Zápis o jednání Komise pořizuje pověřený zaměstnanec RUK. Tento zápis jakož i dokumenty předkládané žadateli jsou následně uloženy v archivu UK v tištěné a elektronické podobě.


Článek 2 - Předkládání návrhů

 1. Návrhy na posouzení jsou Komisi předkládány prostřednictvím elektronické pošty.

 2. U projektů, které představují malé nebo žádné riziko pro účastníky, předkládá žadatel jako podklad k posuzování stručný popis projektu, text informovaného souhlasu a dále čestné prohlášení, v němž prohlašuje splnění následujících podmínek:

    a. 

  výzkum není realizován na skupinách, které by byly zranitelné (nezletilí, lidé s omezenou svéprávností apod.);

    b. 

  výzkum představuje pro účastníky jen malé nebo žádné riziko, které je srovnatelné s rizikem, které představuje běžná kancelářská práce, nebo jemuž jsou lidé vystaveni během běžného dne v práci nebo ve škole.

 3. U projektů, které mohou představovat střední, nebo velké riziko pro účastníky, musí žadatel doplnit oproti předchozímu bodu ještě následující údaje:

    a. 

  popis postupů, které vedou ke snížení rizika pro účastníky, resp. minimalizace negativních dopadů na účastníky, vč. postupů k odstranění následků klamání (pokud je použito);

    b. 

  podrobný popis rozboru situace;

    c. 

  zdůvodnění nutnosti postupů, které zvyšují riziko pro účastníky;

    d. 

  je-li ve výzkumu použito klamání, zdůvodnění nutnosti jeho využití;

    e. 

  jsou-li účastníci ze zranitelné populace, zdůvodnění nutnosti realizovat výzkum na těchto účastnících.


Článek 3 - Posuzování návrhů projektů

 1. Předseda nebo zastupující místopředseda zašle ostatním členům Komise materiály připravené žadatelem a členové Komise mají 10 dnů na to, aby se s těmito materiály seznámili a k návrhu vznesli prostřednictvím elektronické pošty své námitky, případně vyjádřili, že žádné námitky nemají.

 2. Poté, kdy se k návrhu vyjádří všichni členové Komise, nejpozději však po uplynutí lhůty pro vyjádření dle předchozího bodu, mají členové Komise 10 dnů na to, aby se seznámili s komentáři ostatních členů a provedli hlasování.

 3. Komise vydává k posuzovaným návrhům projektů písemné stanovisko podepsané předsedou nebo zastupujícím místopředsedou, anebo jimi pověřeným členem Komise, jakmile členové Komise provedou hlasování.


Článek 4 - Hlasování Komise

 1. Komise rozhoduje o posouzení projektu prostou většinou hlasů všech zúčastněných členů. Členové Komise mohou hlasovat i prostředky elektronické komunikace, tzv. per rollam. V takovém případě je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů Komise. Každý člen Komise má jeden hlas.

 2. Hlasování se nemůže zúčastnit člen Komise, který je v souvislosti s projednávaným návrhem ve střetu zájmů.

 3. Komise může navržený projekt buď schválit, anebo s písemným odůvodněním zamítnout.

 4. Pokud Komise navrhne přepracování projektu, bude se na nový návrh projektu pohlížet, jako kdyby dříve nebyl k posouzení podán.


Článek 5

 1. Tento řád upravuje podrobnosti o projednávání etických rizik projektů podávaných na UK. Komise projednává projekty týkající se celé UK, či projekty, o jejichž posouzení je požádána některou z fakult, fakultních komisí, či jiných součástí. Na další činnost Komise vystavenou v čl. 3 Statutu Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy, se použije přiměřeně.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 18. listopadu 2018.V Praze dne 24. října 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poslední změna: 12. listopad 2018 11:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám