Opatření rektora č. 41/2019

Název:

Zásady soutěže Primus

K provedení:

-

Gestor:

OVaV

Účinnost:

1. ledna 2020

[zrušeno OR č. 55/2020]


Zásady soutěže Primus

Čl. I - Úvodní ustanovení

 1. Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“ nebo „UK“) v souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlašuje soutěž Primus. Cílem této soutěže je podpořit vědecké pracovníky (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě. Záměrem soutěže není dodatečná podpora již existujících skupin.

 2. Soutěž Primus by měla zvýšit dynamiku vědecké práce včetně mobility pracovníků. Program má umožnit nejlepším mladým vědeckým pracovníkům založit novou skupinu, rozvinout vlastní nezávislý vědecký program a nabídnout špičkové prostředí pro vědeckou práci studentů zejména magisterského a doktorského stupně. Jedním z dlouhodobých cílů programu je zvýšit úspěšnost univerzity v získávání mezinárodních grantů, například grantů Evropské výzkumné rady (ERC).


Čl. II - Soutěžní podmínky

 1. Přihláška do soutěže (dále jen „návrh projektu“) je předkládána rektorátu UK prostřednictvím elektronické databáze.1

 2. Návrh projektu nemohou podat osoby, které na univerzitě zastávají funkci rektora, prorektora, děkana, ředitele vysokoškolského ústavu (Ústav dějin UK a archiv UK; Centrum pro teoretická studia; Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium, Centrum pro otázky životního prostředí, /dále jen „VŠ ústav“/), nebo jsou členy komise dle (čl. V odst. 1. těchto zásad). Jeden předkladatel může podat pouze jeden projekt.

 3. Návrh projektu je možné podat do těchto tří oblastí: HUM – humanitní a společenské vědy, SCI – přírodní vědy, matematika a informatika, MED – lékařské vědy a biomedicína.

 4. Předpokládá se, že hlavní řešitel projektu podá do jeho ukončení žádost o ERC grant, případně u projektů z oblasti humanitních a společenských věd o jiný významný zahraniční grant.

 5. Řešitelský tým tvoří zejména:

    a. 

  hlavní řešitel projektu, kterým je akademický, vědecký nebo výzkumný pracovník v době podání projektu max. 8 let2 od udělení Ph.D./Th.D. s mezinárodními zkušenostmi, jenž ve svém oboru vykazuje excelentní výsledky a podílí se na mezinárodní spolupráci. Hlavní řešitel zpravidla absolvoval zahraniční stáž v rozsahu minimálně 6 měsíců. Při uplatňování tohoto důležitého kritéria bude přihlédnuto k oborovým možnostem, případně k výjimečným zdravotním a sociálním okolnostem uchazeče. Hlavní řešitel nemusí být v době podání projektu zaměstnancem univerzity. Musí se jím však stát nejpozději do zahájení realizace projektu. Jeho pracovní úvazek musí být minimálně 0,5 v rámci univerzity (část tohoto úvazku může být realizována v rámci fakultních nemocnic či na společném pracovišti UK a Akademie věd ČR, v. v. i.);

    b. 

  post-doktorští pracovníci;

    c. 

  studenti doktorských studijních programů univerzity;

    d. 

  studenti magisterských studijních programů univerzity;

    e. 

  jiní akademičtí, vědečtí nebo výzkumní pracovníci univerzity;

    f. 

  techničtí a odborní pracovníci univerzity.

 6. Řešitelský tým může být hlavním řešitelem modifikován i v průběhu řešení projektu, nejpozději do 31. 12. roku následujícího po podání návrhu projektu však musí zahrnovat vedle hlavního řešitele minimálně tři studenty doktorského studia nebo post-doktorské pracovníky.

 7. Zahájení řešení projektu je možné nejdříve k 1. 1. a nejpozději k 1. 9. roku následujícího po podání návrhu projektu. U projektů hodnocených komisí jako vynikající bude na základě žádosti (čl. VI odst. 7 těchto zásad) zváženo jejich prodloužení o další dva roky

 8. Předkladatel, jehož projekt je doporučen k financování, může být zapojen do dalších vnitrouniverzitních soutěží, nikoliv však jako hlavní řešitel.


Čl. III - Struktura finančních prostředků

 1. Finanční prostředky na projekt budou poskytovány z institucionální podpory univerzity a z prostředků fakult / VŠ ústavů. Finanční prostředky přidělené na projekt se dělí na:

    a. 

  osobní náklady;

    b. 

  stipendia;

    c. 

  provozní náklady, cestovné, služby;

    d. 

  náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;

    e. 

  doplňkové a režijní náklady ve výši max. 15 % součtu neinvestičních prostředků. Tato podmínka se vztahuje zvlášť k prostředkům poskytnutým univerzitou a zvlášť k prostředkům poskytnutým fakultou / VŠ ústavem.

 2. Univerzita podpoří projekt stejnou částkou, ke které se zavážou podporující fakulty / VŠ ústavy. Univerzitní podpora bude maximálně do výše 1,5 mil. Kč ročně na jeden projekt s výjimkou případů uvedených v odstavci 3.

 3. V případě, kdy předkladatel podává projekt ze zahraničního pracoviště, kde strávil nejméně poslední dva kalendářní roky, může hodnotící komise doporučit vyšší finanční institucionální podporu a to až do výše 2 mil. Kč za předpokladu, že se příslušná fakulta/VŠ ústav zaváže k finanční podpoře projektu nejméně stejnou částkou, nebo i upravení poměru financování projektu ze strany Univerzity, a to až do výše tří čtvrtin požadovaných finančních prostředků.

 4. Nespotřebované finanční prostředky přidělené univerzitou mohou být ve výši max. 5 % z původně přidělených prostředků převedeny do fondu účelově určených prostředků fakult / VŠ ústavů.


Čl. IV - Návrh projektu

 1. Návrh projektu musí obsahovat:

    a. 

  název projektu (v českém i anglickém jazyce);

    b. 

  údaje o členech řešitelského týmu, nebo popis hlavních neobsazených pozic v případě, že konkrétní osoby nejsou v době podání žádosti známy;

    c. 

  stručnou anotaci projektu (v českém i anglickém jazyce);

    d. 

  popis vědeckého projektu v anglickém jazyce3:

  • cíle projektu;

  • postupy k jejich dosažení;

  • předpokládané výstupy projektu;

  • specifikace pracoviště, na němž má být projekt řešen.

    e. 

  údaje o hlavním řešiteli:

  identifikační údaje, životopis, maximálně pět nejvýznamnějších publikací, celkový soupis publikací, případně jiné výstupy jeho vědecké práce4, údaje o délce odborných stáží;

    f. 

  specifikaci požadovaných finančních prostředků na první kalendářní rok projektu a rámcový přehled o předpokládaných požadovaných finančních prostředcích na celé období řešení projektu;

    g. 

  určení fakulty / VŠ ústavu hlavního řešitele, případně výčet fakult / VŠ ústavů, kde bude projekt realizován.

 2. Děkan fakulty / ředitel VŠ ústavu doplní nejpozději do 7 dnů od ukončení příjmu návrhů projektů k návrhu v elektronické databázi své stanovisko k projektu.


Čl. V - Hodnocení návrhů projektů

 1. Návrhy projektů jsou hodnoceny odbornými komisemi, jejichž složení a činnost upravuje opatření rektora.

 2. U každého návrhu projektu se hodnotí jeho celková kvalita a dále:

    a. 

  Kvalifikace a dosavadní vědecká činnost předkladatele s důrazem na excelentní výsledky a mezinárodní spolupráci

    b. 

  samostatnost a nezávislost předkladatele;

    c. 

  jasně definovaný výzkumný záměr předkládaného projektu;

    d. 

  zda je návrh v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity, koncepcí pracoviště a zda jeho úspěšné řešení slibuje vytvoření nového směru výzkumu nebo vědecké školy na univerzitě;

    e. 

  zda jsou vytvořeny dobré podmínky pro vedení studentů doktorského studia;

    f. 

  zda odborná úroveň řešitelského týmu a přiměřenost finančních nákladů odpovídající stanoveným cílům.

 3. Každý návrh projektu je posuzován dvěma hodnotiteli a zpravodajem z řad členů komise.

 4. Komise projedná každý návrh projektu a jeho hodnocení. Následně vypracuje výsledné pořadí projektů, včetně návrhu na udělení či neudělení finanční podpory. U projektů, které navrhne podpořit, vyjádří souhlas s výší finančních prostředků nebo doporučí jejich úpravu. Dále určí projekty, kterým může být udělena podpora v případě uvolnění dodatečných finančních prostředků (například neuzavřením dohody s žadatelem o jiný lépe hodnocený projekt).

 5. Návrhy komise projednává Vědecká rada UK (dále jen „VR UK“) a mohou být konzultovány také s Mezinárodní radou UK.

 6. Projekt bude podpořen pouze se souhlasem s finanční spoluúčastí ze strany fakulty / VŠ ústavu potvrzené děkanem fakulty / ředitelem VŠ ústavu.

 7. O přidělení finančních prostředků projektu rozhoduje na základě stanoviska odborných komisí a VR UK rektor. V případě, že návrh na přidělení finančních prostředků nebude přijat ze strany hlavního řešitele nebo fakulty / VŠ ústavu, může být komisí nebo VR UK doporučen k financování další doporučený projekt.

 8. Předkladatel se seznámí s rozhodnutím rektora, o němž obdrží oznámení elektronickou poštou. Toto rozhodnutí bude dostupné v elektronické databázi pro interní soutěže UK. Proti rozhodnutí rektora lze podat námitku ve lhůtě 15 dní ode dne odeslání oznámení o vložení rozhodnutí do informačního systému. O námitce, na základě doporučení komise, rozhoduje rektor. Rozhodnutí o námitce je konečné.

 9. Na udělení projektu není právní nárok.


Čl. VI - Dohoda o řešení projektu, vyúčtování, průběžná zpráva, závěrečná zpráva a zveřejnění výsledků

 1. Podrobnosti o řešení projektu, přidělení finančních prostředků a hospodaření s nimi jsou upraveny v dohodě o přidělení finančních prostředků (dále jen „dohoda“). Dohoda je uzavíraná mezi univerzitou, fakultou / VŠ ústavem a hlavním řešitelem. V případě projektů s účastí více fakult / VŠ ústavů bude další spolupracující subjekt rovněž zahrnut do této dohody, nebo bude kofinancování projektu a využití výsledků výzkumu a vývoje ošetřeno samostatnou dohodou. V případě, že nedojde ze strany hlavního řešitele nebo fakulty / VŠ ústavu k uzavření dohody do 31. 12. roku podání projektu, nárok na financování ze strany UK tímto zaniká.

 2. Hlavní řešitel5 je odpovědný za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků a za dodržení podmínek příslušného Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace vydaného MŠMT.

 3. Součástí dohody je též závazek hlavního řešitele a fakulty / VŠ ústavu:

    a. 

  nakládat s předměty duševního vlastnictví i s majetkovými právy k výsledkům výzkumu a vývoje v souladu s příslušnými právními předpisy,

    b. 

  předložit na vyžádání podrobné doklady k čerpání finančních prostředků orgánům fakulty / VŠ ústavu nebo univerzity,

    c. 

  vrátit finanční prostředky, které není možné vyčerpat ani převést do fondu účelově určených prostředků, zpět univerzitě ve stanoveném termínu,

    d. 

  financovat projekt ze zdrojů fakulty / VŠ ústavu minimálně ve stejné výši, jakou v daném roce poskytla univerzita.

    e. 

  fakulta se zavazuje vytvořit pro řešitele vhodné materiální a prostorové podmínky a náležitou administrativní a technickou podporu po celou dobu trvání projektu.

 4. V případě závažných okolností na straně hlavního řešitele může být financování projektu na nezbytně dlouhou dobu přerušeno. Délka přerušení a okolnosti znovuzahájení projektu budou stanoveny dohodou mezi fakultou / VŠ ústavem, univerzitou a řešitelem projektu.

 5. Hlavní řešitel odevzdává každoročně průběžnou zprávu o řešení projektu a přehled vynaložených finančních prostředků, a to zvlášť prostředků přidělených univerzitou a prostředků přidělených z fakult / VŠ ústavů. Zpráva i přehled budou zhodnoceny příslušnou odbornou komisí

 6. Rozpočet a žádost o přidělení finančních prostředků na další kalendářní rok s písemným závazkem děkana/ředitele o spolufinancování projektu je součástí dodatku k dohodě

 7. Průběžnou kontrolu nad vynakládáním finančních prostředků vykonávají fakulty / VŠ ústavy.

 8. V případně výjimečně úspěšného řešení je možno požádat o prodloužení financování projektu o maximálně další dva roky. Nezbytnou podmínkou je to, aby hlavní řešitel podal žádost o ERC grant (nebo u humanitních a společenských věd o jiný individuální významný zahraniční grant). Žádosti o prodloužení posoudí rektor po poradě s odbornou komisí a Mezinárodní radou UK.

 9. Závěrečná zpráva se odevzdává do tří měsíců od ukončení projektu. Závěrečná zpráva musí obsahovat popis celkové činnosti, seznam publikačních výstupů a celkové slovní zhodnocení výsledků. Rektor po ukončení projektů informuje o dosažených výsledcích VR UK a Akademický senát UK (dále jen „AS UK“).

 10. V publikacích a dalších výstupech získaných s podporou programu Primus je třeba uvést dedikaci programu. Primus jako zdroj financování je rovněž nutné uvést v aplikaci OBD. Ve všech publikačních výstupech je třeba uvádět přesnou afiliaci autorů k univerzitě a ke konkrétní fakultě / VŠ ústavu, jak to vyplývá z platného opatření rektora.6

 11. Dojde-li během trvání soutěže Primus ke změně zákona č. 130/2002 Sb., v platném znění, nebo jiného relevantního právního předpisu, který by měl za následek významnou změnu podmínek pro institucionální podporu rozvoje vědy na UK, předloží rektor v dostatečném předstihu děkanům fakult / ředitelům VŠ ústavů návrh dalšího postupu na UK.


Čl. VII - Společná a závěrečná ustanovení

 1. Soutěž dle těchto zásad koordinuje prorektor pro vědeckou činnost a administrativně ji zajišťuje Odbor pro vědu a výzkum rektorátu univerzity.

 2. Základní informace o soutěži a jejích výsledcích, včetně zápisů z jednání komisí, se obvyklým způsobem zveřejňují.

 3. Termín vyhlášení soutěže, termín pro podávání návrhů projektů, termín zveřejnění výsledků soutěže, termín zahájení realizace projektů, termíny pro podání průběžných zpráv, přehledů vynaložených finančních prostředků, závěrečných zpráv a další důležité termíny a administrativní náležitosti budou stanoveny opatřením rektora. Data zahájení a ukončení projektů, jejichž řešení započalo před vstupem těchto zásad v účinnost, se řídí ustanoveními příslušné Dohody o řešení projektu.

 4. Tyto zásady soutěže Primus byly schváleny kolegiem rektora UK dne 3. prosince 2019 a nabývají účinnosti dne 1. ledna 2020.

 5. Opatření rektora č. 17/2017, 5/2018 a 48/2018 se zrušují.
V Praze dne 16. prosince 2019prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Poznámky

1

Informace o přístupových právech k databázi budou specifikovány v OR „Vyhlášení 5. kola soutěže Primus“.

2

Do této lhůty se nezapočítává řádně doložená mateřská a rodičovská dovolená a výkon vojenské služby, případně doložitelná dlouhodobá nemoc.

3

Ve výjimečných a zdůvodněných případech lze popis vědeckého projektu předložit v českém jazyce.

4

Dokládá se fulltextovým odkazem. V případě, že není možné výstup doložit elektronicky, bude zpřístupněn jinak.

5

Funkce hlavního řešitele je zastupitelná na omezenou dobu po dohodě s rektorem.

6

v současnosti OR č. 24/2018


Poslední změna: 30. prosinec 2020 13:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám