Opatření rektora č. 28/2019

Název:

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2020

K provedení:

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

Účinnost:

30. srpna 2019


Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2020

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Tyto Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově pro rok 2020 (dále jen „Zásady“ a „UK“) se vydávají na základě § 7 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění a čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 – „Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“.

 2. Tyto Zásady ve smyslu právních předpisů uvedených v odstavci 1 upravují pravidla soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorských nebo magisterských studijních programů na UK (dále jen „Soutěž“ a „Projekty“).


Čl. 2 - Vnitřní grantové financování na UK

 1. Prostředky specifického vysokoškolského výzkumu1 jsou na UK podle Grantového řádu UK2 výhradně zdrojem vnitřního grantového financování3.

 2. Systém vnitřního grantového financování na univerzitě je tvořen

    a. 

  Grantovou agenturou univerzity (dále jen „GA UK“),

    b. 

  Projekty specifického vysokoškolského výzkumu (dále jen „Projekty SVV“).

 3. Pravidla GA UK jsou stanovena v Grantovém řádu UK, v opatření rektora č. 25/2018, „Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy“4 a v opatření rektora č. 24/2019 – „Vyhlášení 17. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2020)“5.

 4. Pravidla Projektů SVV jsou stanovena v Grantovém řádu UK, v opatření rektora č. 5/2019, „Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově“6 a v opatření rektora č. 29/2019 – „Vyhlášení 11. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (rok 2020)“7.

 5. Pravidla GA UK a Pravidla projektů SVV jsou v předpisech UK uvedených v odstavci 3 a v odstavci 4 stanovena tak, aby byla v souladu s právními předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 18.

 6. Konkrétní postup podle předpisů UK uvedených v odstavci 3 a v odstavci 4 musí vždy být v souladu s právními předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 1 a zejména musí splňovat všechny podmínky uvedené v čl. 3 písm. b) a c) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021.

 7. Rozdělení prostředků specifického vysokoškolského výzkumu na GA UK a na Projekty SVV bude stanoveno v rozpočtu UK na rok 2020. Toto rozdělení bude stanoveno tak, aby bylo v souladu s odstavcem 59.


Čl. 3 - Zveřejnění údajů o podporovaných studentských projektech a o výsledcích těchto projektů

 1. Údaje o podporovaných projektech v rámci GA UK a Projektů SVV, o užití prostředků specifického vysokoškolského výzkumu a o vyhodnocení výsledků z této podpory dosažených10 budou zveřejněny do 31. března 202111.


Čl. 4 - Zrušovací ustanovení

 1. Tímto opatřením se ruší opatření rektora č. 56/2018.V Praze dne 26. srpna 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poznámky

1

§ 3 písm. b) odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění.

2

Statut UK a Grantový řád UK jsou zveřejněny na www.cuni.cz/uk-2535.html.

3

Tím je splněna podmínka uvedená v čl. 3 písm. c) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 – bod 1.

4

Zveřejněno na seznamu opatření rektora v roce 2018 https://www.cuni.cz/UK-8794.html a v roce 2019 https://cuni.cz/UK-9500.html.

5

Zveřejněno na seznamu opatření rektora v roce 2018 https://www.cuni.cz/UK-8794.html a v roce 2019 https://cuni.cz/UK-9500.html.

6

Zveřejněno na seznamu opatření rektora v roce 2018 https://www.cuni.cz/UK-8794.html a v roce 2019 https://cuni.cz/UK-9500.html.

7

Zveřejněno na seznamu opatření rektora v roce 2018 https://www.cuni.cz/UK-8794.html a v roce 2019 https://cuni.cz/UK-9500.html.

8

Podmínka uvedená v čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 - bod 1 je obsažena v čl. 7 odst. 2, 8 a 9 Grantového řádu (GA UK), resp. v čl. 2 písm. a) opatření rektora č. 5/2019, v platném znění (Projekty SVV), - bod 2 je obsažena v čl. 7 odst. 3 Grantového řádu (GA UK), resp. v čl. 2 písm. b) opatření rektora č. 5/2019, v platném znění (Projekty SVV), - bod 3 je obsažena v čl. 7 odst. 3 Grantového řádu (GA UK), resp. v čl. 2 písm. c) opatření rektora č. 5/2019, v platném znění (Projekty SVV), - bod 4 je obsažena v čl. 7 odst. 3 Grantového řádu (GA UK), resp. v čl. 2 písm. d) opatření rektora č. 5/2019, v platném znění (Projekty SVV), - bod 5 je obsažena v čl. 5 odst. 2 opatření rektora č. 25/2018, v platném znění (GA UK), resp. v čl. 2 písm. e) a f) opatření rektora č. 5/2019, v platném znění (Projekty SVV), - bod 6 je obsažena v čl. 5 odst. 3 opatření rektora č. 25/2018, v platném znění (GA UK), resp. v čl. 2 písm. g) opatření rektora č. 5/2019, v platném znění (Projekty SVV), - bod 7: uvedená možnost se nepřipouští.

9

Tímto budou tedy též splněny podmínky podle čl. 3 písm. c) bod 2 a 3 usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021, viz čl. 2 odst. 3 opatření rektora č. 25/2018, v platném znění (GA UK) a čl. 2 písm. h) a i) opatření rektora č. 5/2019, v platném znění (Projekty SVV).

10

Čl. 4 odst. 3 usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021.

11

Tyto údaje budou zveřejněny na http://www.cuni.cz/UK-3362.html.


Poslední změna: 27. srpen 2019 09:11 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám