Opatření rektora č. 42/2018

Název:

Dodatek č. 2 k Opatření rektora č. 52/2017

K provedení:

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. ledna 2019

[zrušeno OR č. 57/2021]


Dodatek č. 2 k Opatření rektora č. 52/2017

Čl. 1

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje Opatření rektora č. 52/2017 ve znění dodatku č. 1 takto:


do Hlavy XIV. se vkládá nový čl. III. tohoto znění:


III.


 • v katastrálním území Jinonice, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1029:

  • pozemek parc. č. 764/224, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 661, vyjma části budovy, v níž se nachází ubytovací zařízení, vyznačené barevně podle jednotlivých podlaží v příloze č. 1 tohoto dodatku,

  • pozemek parc. č. 764/114, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 764/267, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 764/268, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 764/269, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 764/270, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 764/272, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 764/273, ostatní plocha.


Čl. 2

 1. Ostatní ustanovení Opatření rektora č. 52/2017 zůstávají beze změny.

 2. Tímto opatřením se zrušuje Opatření rektora č. 18/2015.

 3. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 19. 10. 2018.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2019.
V Praze dne 25. října 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


Ke stažení: .pdf
Poslední změna: 4. leden 2022 11:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám