Opatření rektora č. 61/2018

Název:

Hodnocení tvůrčí činnosti v období 2014-2018

K provedení:

-

Účinnost:

19. prosince 2018

[zrušeno OR č. 30/2021]


Hodnocení tvůrčí činnosti v období 2014–2018

Čl. 1 - Základní ustanovení

  1. Toto opatření se vydává k provedení čl. 10 opatření rektora 44/2018 Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově (dále jen „strategie“).

Čl. 2 - Harmonogram cyklu hodnocení (čl. 10, odst. 1 strategie)

  1. V souladu s čl. 10 strategie se určují tyto termíny pro první cyklus hodnocení tvůrčí činnosti na UK.

K provedení

Termín pro

Stanovené datum

odst. 1, písm. a)

zahájení vnitřního hodnocení

1. 3. 2019

odst. 1, písm. b)

stanovení odborných parametrů dle čl. 11 strategie

11. 4. 2019

odst. 1, písm. c)

zařazení osob do oborů, výběr výsledků pro hodnocení pomocí peer review, předložení návrhů na zařazení osob do seznamu posuzovatelů a ustavení oborových hodnotících panelů

26. 6. 2019

odst. 1, písm. d)

provedení kontroly věcné správnosti vstupních údajů

25. 7. 2019

odst. 1, písm. e)

projednání vlastní hodnotící zprávy součástí, zpracování bibliometrické zprávy, dokončení peer review a předložení těchto podkladů oborovým hodnotícím panelům a Radě hodnocení tvůrčí činnosti

16. 1. 2020

odst. 1, písm. f)

zpracování zpráv o hodnocení vědních oblastí

13. 5. 2020

odst. 1, písm. g)

vyjádření součástí k zprávám o hodnocení vědních oblastí

17. 6. 2020

odst. 1, písm. h)

přípravu závěrečné zprávy

16. 10. 2020

odst. 1, písm. i)

vyjádření součástí k návrhu závěrečné zprávy

24. 11. 2020

odst. 1, písm. j)

předání závěrečné zprávy k projednání orgánům univerzity

22. 12. 2020

Čl. 3 - Technické parametry hodnocení (čl. 10, odst. 2 strategie)

1. Hodnoceným obdobím v prvním cyklu hodnocení bude období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.

2. Pro zahrnutí osoby jako klíčového pracovníka bude v prvním cyklu hodnocení rozhodná

  a. 

mzdová třída AP1, AP2, AP3, AP4, L1, L2, VP1, VP2 a VP3 a

  b. 

míra zapojení v minimální výši 50 %.

3. V prvním cyklu hodnocení bude provedeno zhodnocení maximálně 2 500 výsledků pomocí peer review.

Čl. 4 - Další ustanovení

1. Děkani fakult a ředitelé součástí nejpozději do 15. 1. 2019 v souladu s čl. 17, odst. 2 strategie

  a. 

zašlou na emailovou adresu Odboru vědy a výzkumu rektorátu nominace zahraničních odborníků bez střetu zájmů (ve smyslu přílohy 8 strategie) na členství v oborových hodnotících panelech a na posuzovatele výsledků v peer review,

  b. 

jmenují koordinátora hodnocení na své součásti (a jeho případné zástupce) a

  c. 

příslušným způsobem zajistí zavedení příznaků jmenovaného koordinátora a jeho zástupců v personální evidenci UK.

2. Nominace podle odst. 1, písm. a) budou obsahovat

  a. 

velmi stručné zdůvodnění nominace, vč. informace, zda je navrhován jako panelista či jako posuzovatel,

  b. 

obor/obory, ve kterých nominovaný bádá/publikuje,

  c. 

kontakt na nominovaného a jeho vědecký identifikátor a

  d. 

sdělení, zda byl dotyčný se svojí nominací seznámen, popř. zda s ní souhlasí.

3. Lhůta pro jmenování Rady hodnocení tvůrčí činnosti dle čl. 14, odst. 4 strategie se slučuje s termínem zahájení vnitřního hodnocení.

Čl. 5 - Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření je vyhotoveno v českém a anglickém jazyce.

2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.V Praze dne 19. prosince 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poslední změna: 2. červenec 2021 20:23 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám