Opatření rektora č. 48/2018

Název:

Zásady soutěže Primus

K provedení:

-

Účinnost:

30. listopadu 2018

[zrušeno OR č. 41/2019 od 1.1.2020]


Změna opatření rektora č. 17/2017 ve znění opatření rektora č. 5/2018

 1. Opatření rektora č. 17/2017 ve znění opatření rektora č. 5/2018, Zásady soutěže Primus, se mění takto:

  1. V Čl. II., odst. 1 se slovní spojení „elektronické databáze“ nahrazuje slovy „modulu Interní soutěže informačního systému IS Věda (dále jen „informační systém“).

  2. V poznámce č. 1 pod čarou se slovo „databázi“ nahrazuje slovním spojením „informačnímu systému“ a číslo 3 se nahrazuje číslem 4.

  3. Čl. III., odst. 3 se doplňuje o větu „případně může navrhnout zvýšení poměru financování projektu ze strany Univerzity, a to až do výše tří čtvrtin požadovaných finančních prostředků.“

  4. V Čl. IV, odst. 2 se slovní spojení „elektronické databázi“ nahrazuje slovním spojením „informačním systému“.

  5. V Čl. V, odst. 8 se slovní spojení „elektronické databázi“ nahrazuje slovním spojením „informačním systému“ a slovo „databáze“ se nahrazuje slovním spojením „informačního systému“.

  6. V poznámce č. 6 pod čarou se číslo 31/2017 nahrazuje číslem 24/2018.

 2. Toto opatření bylo projednáno Kolegiem rektora Univerzity Karlovy dne 12. listopadu 2018

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 30. listopadu 2018.


V Praze dne 14. listopadu 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


Opatření rektora č. 48

.pdf ke stažení


Úplné znění Opatření rektora č. 17/2017 ve znění Opatření rektora č. 5/2018 a č. 48/2018

.pdf ke stažení

Poslední změna: 20. prosinec 2019 14:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám