Opatření rektora č. 36/2018

Název:

Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství

K provedení:

Ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpisů

Účinnost:

1. října 2018


Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství

Čl. 1 - Uznaná doba rodičovství

 1. Uznaná doba rodičovství u matky dítěte počíná osmým týdnem před předpokládaným termínem porodu a končí dovršením tří let věku dítěte. Uznaná doba rodičovství u otce dítěte počíná narozením dítěte a končí dovršením tří let věku dítěte.

 2. Přiměřeně jako v odstavci 1 se postupuje v případě převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, přičemž uznaná doba rodičovství v tomto případě počíná dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě převzetí dítěte po dosažení tří let, nejdéle však do sedmi let jeho věku, trvá uznaná doba rodičovství 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením tří let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení tří let věku, trvá uznaná doba rodičovství do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.

 3. Za dítě se považuje dítě vlastní nebo dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.


Čl. 2 – Oznámení o uznané době rodičovství

 1. Uznaná doba rodičovství může být evidována výhradně na základě oznámení studenta o skutečnostech zakládající nárok na její evidenci Univerzitou Karlovou (dále jen „univerzita“).

 2. O evidenci uznané doby rodičovství univerzitou může současně požádat jak matka, tak i otec dítěte.

 3. Náležitostmi oznámení o uznané doby rodičovství jsou identifikace studenta (jméno, příjmení, číslo osoby uvedené na průkazu studenta univerzity), specifikace skutečností zakládajících nárok na evidenci uznané doby rodičovství, doložení tvrzených skutečností příslušnými doklady a vlastnoruční podpis. Vzor oznámení je přílohou tohoto opatření. Příslušnými doklady prokazujícími uznanou dobu rodičovství jsou zejména kopie rodného listu dítěte nebo kopie rozhodnutí příslušného orgánu o převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů, případně kopie těhotenské průkazky s uvedeným předpokládaným termínem porodu, posléze doplněná kopií rodného listu dítěte. Univerzita zároveň může po studentovi vyžadovat předložení originálu příslušného dokladu.


Čl. 3 - Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství univerzitou

 1. Uznaná doba rodičovství se eviduje v informačním systému univerzity s účinky ode dne, kdy nastal její počátek.

 2. Uznaná doba rodičovství se eviduje jako osobní údaj studenta, a to v jejím plném rozsahu. Na jednotlivá studia studenta se uznaná doba rodičovství vztahuje pouze v rozsahu, který se kryje s dobou, po kterou studium probíhalo, a to včetně doby, ve které měl student toto studium přerušeno.


Čl. 4 - Povinnosti studenta

 1. Student je povinen hlásit univerzitě veškeré změny mající vliv na evidenci uznané doby rodičovství.

 2. V případě doložení uznané doby rodičovství kopií těhotenské průkazky je nutné do 22 týdnů od narození dítěte doložit i kopii rodného listu dítěte. V opačném případě je student fakultou vyzván k jeho doložení. Následkem nesplnění této povinnosti ani na základě výzvy je ukončení evidence uznané doby rodičovství, a to k datu uplynutí lhůty podle věty první.


Čl. 5 - Poplatek za delší studium

 1. Odečtení uznané doby rodičovství od celkové doby studia na univerzitě probíhá výhradně na základě evidence provedené univerzitou; v případě studií na jiných vysokých školách se vychází z údajů zpřístupněných těmito vysokými školami prostřednictvím informačního systému. V případě zjištění, že došlo rovněž k souběhu uznané doby rodičovství s dobou studia na jiné vysoké škole, univerzita tuto skutečnost zohlední.

 2. Je-li studentu stanoven poplatek za delší studium, aniž by došlo k odečtení uznané doby rodičovství od celkové doby studia, je nutné, aby byla tato skutečnost uvedena v odvolání proti rozhodnutí o stanovení poplatku za delší studium a prokázána příslušnými doklady. Odvolání proti rozhodnutí musí být podáno v zákonem stanovené lhůtě.


Čl. 6 - Maximální doba studia

Do maximální doby studia se nezapočítává období uznané doby rodičovství, které trvá od data doručení oznámení o uznané době rodičovství děkanovi fakulty.


Čl. 7 - Společná, zvláštní a přechodná ustanovení, účinnost

 1. Uznanou dobu rodičovství lze evidovat počínaje 1. dubnem 2013.

 2. Pravidla evidence uznané doby rodičovství stanovená tímto opatřením se použijí i pro účely evidence uznané doby rodičovství v případě přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo přiznání individuálního studijního plánu v souvislosti s péčí o dítě.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2018.


V Praze dne 26. září 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Příloha č. 1

.doc ke stažení
Poslední změna: 27. září 2018 16:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám