Opatření rektora č. 9/2018

Název:

Změna opatření rektora č. 16/2016

K provedení:

-

Účinnost:

1. března 2018

[změněno OR č. 39/2019]

[zrušeno OR č. 52/2020]Změna opatření rektora č. 16/2016

 1. Opatření rektora č. 16/2016, Zásady programů Progres, se mění takto:

    a. 

  V čl. IV odst. 5 se slova „uskutečňování Programu“ nahrazují slovy „Program (včetně případné bonifikace)“.

    b. 

  Čl. V odst. 3 až 6, 8 a 9 se ruší. Následující odstavce se přečíslují.

    c. 

  Do čl. V se vkládá nový odst. 3: „Typy finančních bonifikací Programů a způsob stanovení výše bonifikací jsou upraveny samostatným opatřením rektora.“

    d. 

  Do čl. V odst. 4 (dříve odst. 7) věty první se za slova „finančních prostředků“ vkládají slova „(bez bonifikací)“.

    e. 

  V čl. V odst. 5 (dříve odst. 10) se číslovka 7 mění na číslovku 4.

    f. 

  V čl. VII odst. 2 se první souvětí nahrazuje větou „Případné zásadní změny týkající se jednotlivých Programů projednává Vědecká rada UK.

    g. 

  V poznámkách pod čarou č. 5 a 6 se údaj „18/2012“ nahrazuje údajem „31/2017“.

 2. Toto opatření bylo projednáno dne 29. 1. 2018 v Kolegiu rektora UK

  a dne 22. 2. 2018 ve Vědecké radě UK.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 3. 2018.V Praze dne 28. února 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Úplné znění OR 16/2016 ve znění OR 9/2018 (HTML)

Úplné znění OR 16/2016 ve znění OR 9/2018 (PDF)


Poslední změna: 30. prosinec 2020 11:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám