Opatření rektora č. 39/2019

Název:

Změna opatření rektora č. 16/2016 ve znění opatření rektora č. 9/2018

K provedení:

-

Gestor:

OVaV

Účinnost:

16. prosince 2019

[zrušeno OR č. 52/2020]


Změna opatření rektora č. 16/2016 ve znění opatření rektora č. 9/2018


 1. Opatření rektora č. 16/2016, Zásady programů Progres, ve znění opatření rektora č. 9/2018, se mění takto:

    a. 

  V čl. I odst. třetím se druhá věta za slovy „mezinárodní spolupráci“ ukončuje interpunkčním znaménkem tečkou a ruší se slova „případně za realizaci výzkumu unikátního v evropském nebo světovém měřítku“.

    b. 

  V čl. II odst. 2 se za slovy „vysokoškolských ústavů UK“ ruší čárka a doplňuje se spojka „a“. Věta se ukončuje interpunkčním znaménkem tečkou za slovy „mezinárodní spolupráce a ruší se slova „popřípadě unikátního výzkumu v evropském nebo světovém kontextu“.

    c. 

  Do názvu čl. VI se za slova „závěrečná zpráva“ doplňuje čárka a slova „rámcový přehled vynaložených finančních prostředků“.

    d. 

  V čl. VI odst. 1 se ruší slova „a třetím“ a za poslední větu se doplňuje věta „Po třetím roce uskutečňování programu se předkládá pouze rámcový přehled vynaložených finančních prostředků.“.

    e. 

  V čl. VI odst. 2 větě druhé se slova „Vztahuje se k dosavadnímu období uskutečňování programu a“ nahrazují slovy „Bilanční zpráva předkládaná po druhém roce se vztahuje k dosavadnímu období uskutečňování programu, bilanční zpráva předkládaná po čtvrtém roce se vztahuje k třetímu a čtvrtému roku uskutečňování programu. Bilanční zpráva“.

    f. 

  V čl. VI odst. 3 větě druhé se slova „dvou letech“ nahrazují slovy „druhém roce“.

    g. 

  V čl. VI odst. 5 se za slova „závěrečné zprávy“ doplňují slova „nebo rámcového přehledu vynaložených finančních prostředků“.

    h. 

  V poznámce pod čarou č. 4 se slova „§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění“ nahrazují slovy „§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění“.

    i. 

  V poznámkách pod čarou č. 5 a 6 se údaj „31/2017“ nahrazuje údajem „24/2018“.

    j. 

  V čl. VII odst. 7 se na konci věty doplňuje odkaz č. 7 s textem pod čarou, který zní: „7 První změna tohoto opatření byla projednána Vědeckou radou UK dne 22. února 2018 a nabyla účinnosti dne 1. března 2018 (OR č. 9/2018). Druhá změna tohoto opatření byla projednána Vědeckou radou UK dne 28. 11. 2019 a nabyla účinnosti dne 16. 12. 2019 (OR č. 39/2019).“.

 2. Toto opatření bylo projednáno dne 4. 11. 2019 v Kolegiu rektora UK a dne 28. 11. 2019 ve Vědecké radě UK.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 16. 12. 2019.


Příloha:

Zásady programů Progres - úplné znění (opatření rektora č. 16/2016 ve znění opatření rektora č. 9/2018 a opatření rektora č. 39/2019)V Praze dne 3. 12. 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poslední změna: 30. prosinec 2020 12:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám