Opatření rektora č. 51/2018

Název:

Knihovní řád Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

15. listopadu 2018

[zrušeno OR č. 36/2019]


Knihovní řád Univerzity Karlovy

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Systém tvořený Ústřední knihovnou Univerzity Karlovy (dále jen „UK“) a knihovnami, ústavy vědeckých informací, středisky vědeckých informací fakult a dalších součástí (dále jen „dílčí knihovny“) se souhrnně označuje jako Knihovna UK.

 2. Knihovna UK je zapsána v evidenci knihoven Ministerstva kultury České republiky1.


Čl. 2 - Poslání a činnost knihovny a veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna UK je specializovanou knihovnou ve smyslu § 13 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)2, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Základním úkolem Knihovny UK je zajištění knihovnicko-informačních agend potřebných pro vědeckou a další tvůrčí činnost na Univerzitě Karlově. Činnost Knihovny UK spočívá ve shromažďování, zpracovávání a uchovávání knihovního a informačního fondu v tištěné i elektronické nebo digitalizované podobě a jeho zpřístupňování prostřednictvím knihovnických a informačních služeb uživatelům Knihovny UK.

 3. Knihovna UK poskytuje veřejné knihovnické a informační služby podle zákona3. Knihovna UK může poskytovat i další veřejné knihovnické a informační služby. Tyto další služby jsou uvedeny v provozních řádech dílčích knihoven. Poskytování těchto dalších služeb nesmí ohrozit plnění základního úkolu Knihovny UK.

 4. Základní veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány bezplatně. Dílčí knihovny jsou oprávněny požadovat úhradu nákladů v případech, ve kterých tak stanoví zákon4. Ceník úhrad nákladů je nedílnou součástí provozních řádů jednotlivých dílčích knihoven.


Čl. 3 - Meziknihovní služby

V dílčích knihovnách se realizuje meziknihovní výpůjční služba5 (dále jen „MVS“) a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (dále jen „MMVS“). Podrobnosti MVS a MMVS stanoví provozní řád dílčí knihovny.


Čl. 4 - Evidence a revize knihovního fondu

V dílčích knihovnách se realizuje evidence a revize knihovního fondu6. Podrobnosti stanoví provozní řád dílčí knihovny.


Čl. 5 - Vyřazování knihovních dokumentů

V dílčích knihovnách se realizuje vyřazování knihovních dokumentů7. Podrobnosti stanoví provozní řád dílčí knihovny.


Čl. 6 - Ochrana knihovního fondu

V dílčích knihovnách se realizuje ochrana knihovního fondu8. Podrobnosti stanoví provozní řád dílčí knihovny.


Čl. 7 - Uživatelé Knihovny UK, jejich registrace a oprávnění

 1. Uživateli Knihovny UK jsou:

    a. 

  studenti UK,

    b. 

  akademičtí a vědečtí pracovníci UK,

    c. 

  ostatní zaměstnanci UK neuvedení v písmenu b),

    d. 

  účastníci programů celoživotního vzdělávání,

    e. 

  držitelé personalizovaného průkazu externího uživatele služeb,

    f. 

  zaměstnanci fakultních nemocnic spolupracujících s fakultami UK, neuvedení v jiných písmenech,

    g. 

  členové klubu ALUMNI.

 2. Kolektivními uživateli Knihovny UK jsou právnické osoby zapsané v evidenci knihoven Ministerstva kultury České republiky. Registrace takového uživatele v Knihovně UK proběhne na základě jeho prvního požadavku na Knihovnu UK v rámci MVS nebo MMVS. Kolektivní uživatel nepoužívá průkaz UK.

 3. Podmínkou užívání veřejných knihovnických a informačních služeb je zaevidování řádně vyplněné smlouvy o poskytování služeb (přihlášky uživatele) v knihovním systému pověřeným pracovníkem příslušné dílčí knihovny. Toto zaevidování je bezplatné. Při odevzdání smlouvy se uživatel prokazuje průkazem UK9. To neplatí v případě, že se jedná o uživatele podle odstavce 1 písm. f). Podpisem smlouvy se uživatel zavazuje k respektování ustanovení Knihovního řádu UK a provozního řádu příslušné dílčí knihovny a dává souhlas k uložení svých osobních údajů do knihovního systému.

 4. Uživatelé při využívání veřejných knihovnických a informačních služeb používají průkaz UK vydaný dle Opatření rektora - Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově10 v platném znění, který slouží k osobní identifikaci ve všech dílčích knihovnách. To neplatí v případě, že se jedná o uživatele podle odstavce 1 písm. f).

 5. Zajištění využívání veřejných knihovnických a informačních služeb pro uživatele podle odstavce 1 písm. f) stanoví provozní řád dílčí knihovny.

 6. Osobní údaje uživatelů Knihovna UK zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES známém jako GDPR (obecné nařízení)11.


Čl. 8 - Základní práva a povinnosti uživatelů Knihovny UK

 1. Uživatel má právo na využívání veřejných knihovnických a informačních služeb podle zákona12, tohoto Knihovního řádu UK a provozních řádů příslušných dílčích knihoven.

 2. Uživatel má právo podávat připomínky, stížnosti a náměty k činnosti Knihovny UK.

 3. Uživatel je povinen řídit se Knihovním řádem UK a provozními řády příslušných dílčích knihoven a v intencích těchto předpisů vydávanými pokyny pracovníků Knihovny UK.

 4. Uživatel je povinen chránit knihovní fond a zařízení Knihovny UK.

 5. Uživatel je podle relevantních právních předpisů povinen nahradit veškeré jím způsobené škody vzniklé v Knihovně UK.

 6. V případě závažného nebo opakovaného porušení tohoto Knihovního řádu a provozních řádů dílčích knihoven může být uživateli právo využívat veřejné knihovnické a informační služby v Knihovně UK pozastaveno nebo zrušeno.


Čl. 9 - Jednotná matice výpůjček

Výpůjčky v dílčích knihovnách, které využívají Centrální katalog UK, se řídí jednotnou maticí výpůjček v platném znění.


Čl. 10 - Provozní řády dílčích knihoven

Provoz dílčích knihoven je v souladu s tímto Knihovním řádem podrobněji upraven provozními řády dílčích knihoven, které vydávají děkani nebo ředitelé dalších součástí.


Čl. 11 - Společná a závěrečná ustanovení

 1. Ústřední knihovna UK a dílčí knihovny zveřejní tento Knihovní řád UK a příslušný vlastní provozní řád na svých webových stránkách.

 2. Seznam dílčích knihoven je uveden v Příloze č. 1 tohoto opatření.

 3. Jednotná matice výpůjček je Přílohou č. 2 tohoto opatření.

 4. Informace o zpracování a o ochraně osobních údajů je Přílohou č. 3 tohoto opatření.

 5. Opatření rektora č. 24/2016 a 21/2017 se ruší.

 6. Tento Knihovní řád UK nabývá účinnosti dne 15. 11. 2018.V Praze dne 14. 11. 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektorKe stažení: .pdf


Přílohy - ke stažení:

Příloha č. 1 - Seznam knihoven, ústavů vědeckých informací, středisek vědeckých informací fakult a dalších součástí, které jsou dílčími knihovnami Knihovny UK .pdf

Příloha č. 2 - Jednotná matice výpůjček .pdf

Příloha č. 3 - Informace o zpracování a o ochraně osobních údajů v Knihovně Univerzity Karlovy .pdf
Poznámky

1

§ 5 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

2

https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/Zakon257.htm

3

§ 4 knihovního zákona

4

§ 4 odst. 2 až 5 knihovního zákona

5

§ 14 knihovního zákona

6

§ 16 knihovního zákona

7

§ 17 knihovního zákona

8

§ 18 knihovního zákona

9

https://www.cuni.cz/UK-1444.html

10

https://www.cuni.cz/UK-9180.html

11

https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

12

§ 4 knihovního zákona


Poslední změna: 4. prosinec 2019 13:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám