Opatření rektora č. 38/2018

Název:

Podpora pobytů zahraničních „post-doc“ výzkumníků na UK z Fondu post-doc pobytů

K provedení:

čl. 8 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. října 2018

[ZMĚNĚNO OR  č. 16/2020] - OR 18/2018 ve znění OR 16/2020 (úplné znění)

[zrušeno OR  č. 15/2021]


Podpora pobytů zahraničních „post-doc“ výzkumníků na UK z Fondu post-doc pobytů

Čl. 1 - Základní charakteristika a cíl

Univerzita Karlova (dále jen „UK“), jako významná „výzkumná univerzita“ má zájem na rozvoji vědecké a tvůrčí činnosti. Je proto žádoucí, aby se na špičková pracoviště UK dostali kvalitní absolventi Ph.D. studia ze zahraničí a mohli zde rozvíjet intenzivní výzkumnou práci. Cílem tohoto projektu je tudíž získat perspektivní výzkumné pracovníky, kteří se stanou řešiteli vybraných témat na příslušných pracovištích UK. Hlavním iniciátorem je vždy příslušné pracoviště fakulty nebo další součásti UK, které má zájem na řešení určitého vědeckého úkolu.


Čl. 2 - Podmínky k realizaci

 1. Pro realizaci pobytů zahraničních „post-doc“ výzkumníků musí být splněny tyto podmínky:

    a. 

  vědecko-výzkumné pracoviště fakulty nebo další součásti (např. katedra, institut, ústav – dle organizačního členění) má vytvořeny předpoklady (prostorové, vybavení potřebnou technikou aj.) k přijetí zahraničního uchazeče pro řešení příslušného výzkumného projektu,

    b. 

  fakulta nebo další součást má finanční prostředky (neinvestiční) ke krytí výdajů nezbytných pro řešení projektu a

    c. 

  fakulta nebo další součást má prostředky určené ke krytí části mzdových a jiných prostředků uchazeče (předpokládá se minimum 1.000 Eur/měsíc) a RUK má prostředky určené ke krytí další části mzdových prostředků uchazeče z Fondu post-doc pobytů, jehož zdrojem je příspěvek MŠMT na Institucionální plán UK (v případě jeho schválení)

 2. Post-doc pracovník je přijímaný k řešení projektu v maximální délce dvou let na plný pracovní úvazek a

 3. Pobyty jsou plánovány ve třech oblastech: humanitní, přírodovědné a lékařské


Čl. 3 - Postup

 1. Na základě výzvy prorektora pro zahraniční styky a mobilitu navrhne vědecko-výzkumné pracoviště nosné téma (anotaci) zařazené do vědecko-výzkumné činnosti fakulty nebo další součásti UK, a které má být řešeno projektem uchazeče. Téma je po předání na příslušné oddělení fakulty zasláno na odbor zahraničních vztahů RUK a následně zveřejněno v dostupných médiích (např. na webových stránkách UK, stránkách fakulty nebo další součásti, zahraničních portálech). Při větším počtu témat, určí fakulta nebo další součást jejich pořadí.

 2. Uchazeč po konzultaci s výzkumným pracovištěm navrhujícím téma zpracovává obsahově projekt a předkládá jej fakultě nebo další součásti v určeném termínu. Součástí jeho žádosti je CV a dosavadní publikační činnost, kopie diplomu, případně jiný doklad potvrzující úspěšné absolvování Ph.D. studia, stanovisko školitele v Ph.D. programu či doporučující dopis vědeckého pracovníka/vedoucího pracoviště, na němž uchazeč absolvoval doktorské studium (Formuláře: „Application for Post-doc Grant at Charles University“ a „Letter of Reference“). Žadatel musí mít v době podání přihlášky ukončené Ph.D. studium v zahraničí a od doby jeho ukončení nesmí uplynout v době podání přihlášky více než 10 let. Je-li pracovník již habilitován, není možné o místo na pozici post-doc žádat. Mezi uchazeče může být v odůvodněných případech zařazen výzkumný pracovník, který v době podání žádosti dosud dizertační práci neobhájil, předpokládá se ale, že úspěšně ukončí doktorské studium před případným nástupem na post-doc pozici. Jeho zařazení mezi uchazeče schvaluje prorektor pro zahraniční styky a mobilitu. Je-li následně vybrán, nejpozději v den nástupu musí prokázat, že úspěšně ukončil studium a dodat v nejkratším možném termínu kopii vysokoškolského diplomu.

 3. Fakulta nebo další součást postupuje žádost uchazeče s projektem rektorátu UK ve stanoveném termínu (Formulář: „Fond post-doc pobytů Univerzity Karlovy“). Při více návrzích stanoví fakulta nebo další součást pořadí uchazečů.

 4. Nezávislá univerzitní pětičlenná komise jmenovaná rektorem je tvořena čtyřmi členy zastupujícími jednotlivé oblasti (humanitní, přírodovědné a lékařské obory) a předsedou – prorektorem pro zahraniční styky a mobilitu. Univerzitní komise projekt uchazeče vyhodnotí a navrhne, zda dostane podporu z Fondu post-doc pobytů na příslušné období. Definitivní přidělení podpory schválí rektor, vydá rozhodnutí na základě vyhodnocení univerzitní komise.

 5. Vybraný uchazeč je informován o výsledku řízení, včetně možného termínu nástupu, a zařídí si nezbytné formality (vízum apod.) S fakultou nebo další součástí uzavírá pracovní smlouvu, v níž stvrzuje svým podpisem nástup do výzkumné činnosti na pracovišti UK. V případě, že uchazeč odstoupí od smlouvy a na fakultu nebo další součást nenastoupí, je vyzván uchazeč, který byl univerzitní komisí vybrán jako první náhradník, případně následující v pořadí.

 6. V rámci dílčí kontroly zasílá fakulta nebo další součást po uplynutí prvního roku řešení projektu odboru zahraničních vztahů RUK průběžnou zprávu o plnění projektu. Na konci každého kalendářního roku pak fakulta nebo další součást zasílá odboru zahraničních vztahů RUK Prohlášení děkana fakulty/ředitele součásti k čerpání Institucionálního plánu na daný rok za účelem Podpory post-doc zahraničních pracovníků na UK.

 7. Po ukončení dvouletého období, případně při dřívějším ukončení řešení projektu, zasílá fakulta nebo další součást na odbor zahraničních vztahů RUK závěrečnou zprávu o působení post-doktoranda.


Čl. 4 - Termíny

Zařazování do vědeckých pobytů post-doc pracovníků v rámci UK probíhá jednou ročně.


Čl. 5 - Financování

 1. Financování mzdových prostředků post-doc pracovníka je kryto zčásti fakultou nebo další součástí, zčásti RUK.

 2. Fakulta nebo další součást kryje část mzdových prostředků, další část je kryta z Fondu post-doc pobytů, jehož zdrojem je příspěvek MŠMT na Institucionální plán UK (v případě jeho schválení).

 3. Ostatní financování (neinvestiční prostředky určené pro řešení projektu) jsou kryty fakultou nebo další součástí.


Čl. 6 - Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2018. Bude platné po dobu realizace Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy ve formě Institucionálního plánu UK pro roky 2019-2020.
V Praze dne 26. září 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poslední změna: 30. duben 2021 15:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám