Opatření rektora č. 16/2020

Název:

Změna opatření rektora č. 38/2018 – Podpora pobytů zahraničních „post-doc“ výzkumníků na UK z Fondu post-doc pobytů

K provedení:

-

Gestor:

Odbor zahraničních vztahů

Účinnost:

1. května 2020

[zrušeno OR  č. 15/2021]


Změna opatření rektora č. 38/2018 – Podpora pobytů zahraničních „post-doc“ výzkumníků na UK z Fondu post-doc pobytů

I.

Opatření rektora č. 38/2018 se mění a doplňuje takto:

  1. V čl. 1 se ruší text druhé věty a nahrazuje se novým tohoto znění: „Je proto žádoucí, aby se na špičková pracoviště UK dostali kvalitní zahraniční absolventi PH.D. studia ze zahraničních univerzit a mohli zde rozvíjet intenzivní výzkumnou práci.“.

  2. V čl. 2, odst. 1. písm. b) se na konci odstavce ruší spojka „a“ a nahrazuje se interpunkčním znaménkem čárkou a v odst. 2. se na konci ruší spojka „a“ a nahrazuje se interpunkčním znaménkem tečkou.

  3. V čl. 2, odst. 1. písm. c) a v odst. 3. se na konci odstavců doplňuje interpunkční znaménko tečka.

  4. V čl. 3 se vypouští text odst. 2. a nahrazuje se novým zněním takto: „Uchazeč po konzultaci s výzkumným pracovištěm navrhujícím téma zpracovává obsahově projekt a předkládá jej fakultě nebo další součásti v určeném termínu. Uchazeč vyplní Žádost o grant z Fondu post-doc (formulář „Application for Post-doc Grant at Charles University“). Součástí jeho žádosti je vědecké CV a dosavadní publikační činnost, kopie Ph.D. diplomu, případně jiný doklad potvrzující úspěšné absolvování Ph.D. studia, stanovisko školitele v Ph.D. programu či doporučující dopis vědeckého pracovníka/vedoucího pracoviště, na němž uchazeč absolvoval doktorské studium (formulář „Letter of Reference“). Uchazeč musí být cizí státní příslušnosti a v době podání přihlášky musí mít ukončené Ph.D. studium na zahraniční univerzitě. Od doby ukončení Ph.D. studia uchazeče nesmí uplynout v době podání přihlášky více než 5 let. Je-li uchazeč již habilitován, není možné o místo na pozici post-doc žádat. Mezi uchazeče může být v odůvodněných případech zařazen výzkumný pracovník, který v době podání žádosti dosud dizertační práci neobhájil, předpokládá se ale, že úspěšně ukončí doktorské studium před případným nástupem na post-doc pozici. Jeho zařazení mezi uchazeče schvaluje prorektor pro zahraniční styky a mobilitu. Je-li následně vybrán, nejpozději v den nástupu musí prokázat, že úspěšně ukončil studium a dodat v nejkratším možném termínu kopii vysokoškolského diplomu.“.


II.

  1. Ostatní ustanovení opatření rektora č. 38/2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. května 2020.V Praze dne 28. dubna 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

PDF ke stažení
Poslední změna: 30. duben 2021 16:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám