Opatření rektora č. 34/2020

Název:

Změna OR č. 20/2018 - Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu

K provedení:

-

Gestor:

OSZS

Účinnost:

1. září 2020

[zrušeno OR č. 36/2021]


Změna opatření rektora č. 20/2018 - Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu

Čl. 1

Opatření rektora č. 20/2018 - Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu se mění takto:


V čl. 1 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou zní:


„6. Pro účely tohoto opatření se do doby studia nezapočítává doba narušeného studia, tedy doba studia ve studijním programu připadající na období od 1. března 2020 do 31. srpna 2020. 1a"


Čl. 2

  1. Tato opatření nabývá účinnosti dne 1. září 2020.

  2. Opatření rektora č. 20/2018 ve znění účinném k 1. září 2020 je uvedeno v příloze tohoto opatření.


V Praze dne 18. srpna 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektorPDF ke stažení


Příloha - Opatření rektora č. 20/2018 ve znění opatření rektora 34/2020 (úplné znění)Poslední změna: 10. září 2021 13:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám