Opatření rektora č. 32/2019

Název:

Změna Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 14 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. října 2019

[zrušeno OR č. 12/2021]


Změna Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy

Čl. I

Opatření rektora č. 73/2017 ze dne 27.12.2017, kterým byl vydán Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy, ve znění opatření rektora č. 32/2018 ze dne 25.06.2018 a č. 10/2019 ze dne 20.03.2019 se mění a doplňuje takto:


 1. V čl. 5 písm. d) se název „oddělení vnitřního auditu“ nahrazuje názvem „odbor vnitřního auditu a kontroly“.

 2. V čl. 6 odst. 7 se vypouští název uvedený v písm. c), dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).

 3. V čl. 6 se vypouští text uvedený v odst. 9, dosavadní odstavce 10 až 14 se označují jako odstavce 9 až 13.

 4. Čl. 6 odst. 13. se nahrazuje tímto zněním:

  „13. Vedoucího oddělení analýz a strategií, vedoucího organizačního oddělení, vedoucího oddělení spisové služby a pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje rektor.“

 5. V čl. 8 odst. 2 písm. k) se název „informační, poradenské a sociální centrum“ nahrazuje názvem „UK POINT“.

 6. V čl. 12 odst. 3 se vypouští text: „Centrum pro strategická partnerství je za svou činnost odpovědné přímo prorektorovi pro zahraniční styky a mobilitu.“

 7. Do čl. 18 se vkládá nový odst. 2 v tomto znění:

  „2. V rámci odboru výstavby je zřízeno oddělení strategických investičních projektů, které komplexně zajišťuje úkoly spojené s projekty Kampus Albertov a Nové budovy ÚDAUK v Motole a dále úkoly spojené s technickou supervizí strategických investičních projektů určených rektorem, prorektorem pro rozvoj a kvestorem.“

 8. Čl. 19 se nahrazuje tímto zněním:

  „Čl. 19

  UK POINT

  1. UK POINT (odbor) zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro vnější vztahy, prorektorky pro evropskou problematiku a dalších rektorem pověřených členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:

     a. 

   sběr, zpracování a zveřejňování informací o studiu a celoživotním vzdělávání,

     b. 

   poskytování informací o možnostech studia v zahraničí a v rámci mezinárodních programů a vyřizování s tím spojené agendy,

     c. 

   poskytování informací o dalších činnostech univerzity,

     d. 

   poskytování poradenských služeb (např. profesní, sociálně-právní, psychologická, pro studenty a zaměstnance se speciálními potřebami),

     e. 

   organizace propagačních akcí v souvislosti se studijní nabídkou,

     f. 

   práce s absolventy,

     g. 

   sociální problematika studentů a zaměstnanců.

  2. UK POINT se člení na

     a. 

   oddělení informačních služeb,

     b. 

   Centrum Carolina

     c. 

   oddělení služeb pro zaměstnance a absolventy,

     d. 

   univerzitní obchod.

  3. Oddělení informačních služeb zabezpečuje též sběr, zpracovávání, zveřejňování a poskytování informací v oblasti mezinárodní mobility studentů a akademických pracovníků.

  4. Centrum Carolina poskytuje sociální služby pro studenty a zaměstnance, služby pro studenty se speciálními potřebami a psychologické, sociální a sociálně-právní poradenství.

  5. Oddělení služeb pro zaměstnance a absolventy má mj. v gesci agendu zaměstnaneckých benefitů a Klub Alumni UK.

  6. Anglický název odboru zní CU POINT.“

 9. Čl. 23 se nahrazuje tímto zněním:


  „Čl. 23


  Odbor vnitřního auditu a kontroly

  1. Odbor vnitřního auditu a kontroly zabezpečuje na univerzitě výkon interního auditu.1

  2. Odbor vnitřního auditu a kontroly dále zabezpečuje

     a. 

   provádění kontrol výkonu vnitřní správy univerzity a jejích součástí,

     b. 

   provádění kontrol hospodaření univerzity a jejích součástí,

     c. 

   šetření stížností,

     d. 

   činnosti v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,


   a současně zabezpečuje v rámci univerzity metodickou pomoc v oblasti své činnosti.

  3. Odbor vnitřního auditu a kontroly se člení na oddělení vnitřního auditu a oddělení kontroly.

  4. Odbor vnitřního auditu a kontroly je přímo podřízen rektorovi.

  5. Vedoucího odboru vnitřního auditu a kontroly jmenuje rektor.“Čl. II

Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 1. října 2019.
V Praze dne 20. září 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke staženíPříloha: Organizační řád - úplné znění (OR 73/2017, ve znění OR 32/2018, OR 10/2019, OR 32/2019 a OR 17/2020)

Poznámky

1

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů


Poslední změna: 31. březen 2021 18:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám