Opatření rektora č. 19/2018

Název:

Manuál pro doktorské studium

K provedení:

-

Účinnost:

1. června 2018

[ZMĚNĚNO OR č. 5/2020]


Manuál pro doktorské studium

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Toto opatření je určeno účastníkům doktorského studia a pracovníkům jednotlivých fakult pro snazší orientaci v doktorském studiu. Obsahuje zejména ustanovení vyplývající ze zákona o vysokých školách či z vnitřních předpisů Univerzity Karlovy, která se týkají oborových rad a jejich předsedů, školitele (případně konzultanta), děkana a rektora a studenta doktorského studia. Zohledňuje také působnost koordinačních rad doktorských studijních programů.


Čl. 2 - Oborová rada

1


 1. Na oborové radě leží hlavní tíha odpovědnosti za obsahovou náplň studijního programu i za jeho realizaci. Oborová rada doktorského studijního programu se zřizuje pro doktorské studijní programy. Její členy jmenuje a odvolává rektor.2 Funkční oborová rada je zárukou fungování doktorského studijního programu. Oborová rada je oprávněna podávat podněty ke schválení děkanovi. Komunikuje se studentem, školitelem, případně konzultantem a s vedením fakulty.

 2. Oborová rada zejména:

    a. 

  sleduje a hodnotí celé studium v doktorském studijním programu tak, aby bylo v souladu s obsahem studijního programu;3

    b. 

  navrhuje program přednášek, kurzů a dalších forem studia v daném studijním programu v souladu s obsahem studijního programu;

    c. 

  navrhuje děkanovi složení přijímacích komisí pro každý akademický rok;

    d. 

  navrhuje děkanovi příslušné fakulty jmenování a odvolání školitelů pro studenta doktorského studijního programu v souladu se studovaným programem;4

    e. 

  posuzuje a schvaluje individuální studijní plány studentů doktorského studijního programu;5

    f. 

  schvaluje změnu individuálního studijního plánu na základě stanoviska školitele, případně konzultanta;

    g. 

  sleduje, aby téma disertační práce bylo v souladu se studijním programem, který student studuje;

    h. 

  schvaluje změnu tématu disertační práce na základě stanoviska školitele, případně konzultanta;

    i. 

  navrhuje děkanovi příslušné fakulty v případě potřeby jmenování konzultantů;6

    j. 

  určuje požadavky ke státním doktorským zkouškám v souladu s obsahovou náplní platné akreditace;

    k. 

  sleduje a hodnotí plnění individuálních studijních plánů jednotlivých studentů na základě podkladů od školitele minimálně jedenkrát ročně;7

    l. 

  podává děkanovi v konkrétních případech návrhy na úpravu stipendií;8

    m. 

  zpravidla doporučuje spolu se školitelem žádost studenta o změnu formy studia děkanovi; po uplynutí standardní doby studia studenta již není jeho doporučení nutné;9

    n. 

  zpravidla navrhuje děkanovi složení komisí pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby disertačních prací.

 3. Pravidla pro jednání oborové rady stanoví fakulta, v případě studijních programů uskutečňovaných společně více fakultami stanoví pravidla pro jednání oborové rady dohoda děkanů.


Čl. 3 - Garant doktorských studijních programů

10

 1. Garant doktorského studijního programu je současně předsedou oborové rady.11 Je akademickým pracovníkem, který svou odborností a svým jménem zásadním způsobem ručí za kvalitu a za řádné uskutečňování jím garantovaného studijního programu.12 Je pověřen, aby ve spolupráci s orgány příslušné fakulty dbal o obsahovou a metodickou kvalitu studijního programu, o řádné uskutečňování jeho výuky, jakož i o jeho rozvíjení a pravidelné hodnocení.13

 2. Garant:

    a. 

  je zodpovědný za činnost oborové rady; jeho význam je dán odpovědností vůči děkanovi fakulty a rektorovi univerzity za dodržování předpisů Univerzity Karlovy, za obsah a realizaci jednotlivých smluv, tzv. cotutelle (Smlouvy o společném vedení disertačních prací mezi Univerzitou Karlovou a zahraniční univerzitou);

    b. 

  může být pouze akademický pracovník, který splňuje podmínky stanovené standardy pro akreditaci studijního programu pro řádný výkon činností podle § 44 odst. 7 ZoVŠ;14

    c. 

  je jmenován a odvoláván rektorem;15

    d. 

  je zodpovědný za dokumentaci studijního programu pro účely akreditačního procesu a hodnocení kvality vzdělávací činnosti;16

    e. 

  v zájmu kvalitního uskutečňování a perspektivního utváření daného studijního programu konzultuje a koordinuje svou činnost s děkanem, s příslušnými proděkany, s vedoucími příslušných výukových pracovišť i s garanty věcně blízkých studijních programů.


Čl. 4 - Školitel

 1. Školitel má odpovědnost za kvalitu doktorského projektu (tématu) a za odborné vedení studenta.

 2. Školitel je zejména akademickým či vědeckým pracovníkem (např. docent, profesor či odborník na danou problematiku), který by měl svou odborností z hlediska národního i mezinárodního být zárukou kvalitního a řádného vedení studenta a dbát dobrého jména Univerzity. Současně disponuje dostatkem časového prostoru pro školení studenta.

 3. Školitel je jmenován a odvoláván děkanem fakulty na návrh oborové rady.17 Jmenování, případně odvolání školitele děkanem musí být založeno ve spise studenta doktorského studijního programu. Školitelem může být i jiná osoba než zaměstnanec Univerzity Karlovy, pokud je uzavřena smlouva mezi Univerzitou Karlovou, resp. příslušnou fakultou a konkrétním školitelem či pracovištěm.

 4. Školitel zejména:

    a. 

  sestavuje společně se studentem návrh individuálního studijního plánu včetně tématu disertační práce; v případě, že student nevyužije svého práva podílet se na sestavení individuálního studijního plánu, sestaví do dvou měsíců individuální studijní plán školitel;18

    b. 

  schvaluje téma disertační práce navržené studentem, případně mu pomáhá s jeho formulací;

    c. 

  průběžně sleduje plnění studijních povinností studenta a pravidelně s ním konzultuje výsledky studia;

    d. 

  kontroluje, aby obsah disertační práce byl v souladu s obsahem studijního programu, který student studuje; v případě nesouladu s obsahem studijního programu navrhne oborové radě řešení;

    e. 

  pravidelně (nejméně však jednou ročně) hodnotí v modulu SIS plnění individuálního studijního plánu a toto hodnocení, za jehož správnost zodpovídá, předkládá oborové radě ke schválení;19 povinnosti individuálního studijního plánu musí být pro každý akademický rok konkrétní a kontrolovatelné;

    f. 

  vyjadřuje se k obsahu individuálních smluv, tzv. cotutelle (Smlouvy o společném vedení disertačních prací mezi Univerzitou Karlovou a zahraniční univerzitou), zejména s ohledem na individuální studijní plán;

    g. 

  doporučuje spolu s oborovou radou žádost studenta o změnu formy studia děkanovi; po uplynutí standardní doby studia studenta již není jeho doporučení nutné;20

    h. 

  školitel může navrhnout oborové radě ustanovení konzultanta z řad odborníků daného studijního programu, který je díky svým speciálním odborným znalostem nebo metodickým a technickým možnostem schopen vést studenta v rámci určitého věcného nebo časového úseku doktorského studia;

    i. 

  zajišťuje spolu se školícím pracovištěm studentovi vlastní/individuální provozní a technické zabezpečení;

    j. 

  školí, vede studenta, doporučuje mu odbornou literaturu (prameny), učí studenta pohybovat se v odborné společnosti, vystupovat na veřejnosti při prezentaci výsledků své vědecké práce (soft skills), učí získávat finanční zdroje na zabezpečení jeho projektů, pomáhá mu s navazováním odborných kontaktů doma i v zahraničí se vstupem do mezinárodní vědecké komunity, učí ho předávat poznatky ve výuce studentům, je mu nápomocný při vykonávání pedagogických aktivit stanovených v individuálním studijním plánu.


Čl. 5 - Konzultant

 1. Konzultant jako špičkový specialista v dané oblasti je schopen vést studenta a doplňovat odborné působení školitele. Konzultant zodpovídá za pověřenou část povinností školitele. Nemůže však nahradit primární zodpovědnost školitele za odbornou stránku doktorského studia studenta.

 2. Konzultant může být navržený školitelem, případně studentem z řad odborníků v dané oblasti výzkumu.

 3. Konzultant je díky svým speciálním odborným znalostem nebo metodickým a technickým možnostem schopen vést studenta v rámci určitého věcného nebo časového úseku doktorského studia.

 4. Konzultanta pro daného studenta pověřuje a odvolává děkan fakulty na návrh oborové rady; pověření, případně odvolání konzultanta děkanem musí být založeno ve spise studenta doktorského studijního programu.

 5. Konzultant zpravidla není ze stejného pracoviště jako školitel. Může jím být i jiná osoba než zaměstnanec Univerzity Karlovy, pokud je uzavřena smlouva mezi Univerzitou Karlovou, resp. příslušnou fakultou a konkrétním konzultantem či pracovištěm. Je spoluodpovědným za realizaci doktorského projektu.

 6. Konzultant je v pravidelném kontaktu se studentem; dále komunikuje s oborovou radou a školitelem, případně děkanem.


Čl. 6 - Koordinační rada doktorských studijních programů

21

 1. Koordinační rada je platforma určená pro spolupráci zejména těch oborových rad, které deklarovaly svou příslušnost k vzájemně si blízkým oblastem vzdělávání.

 2. Koordinační rada koordinuje přiřazené doktorské studijní programy. Mezi její činnosti patří zejména:

    a. 

  strategické rozhodování o směřování a rozvoji doktorských studijních programů v dané oblasti;

    b. 

  hledání vzájemných průniků při realizaci doktorských studijních programů;

    c. 

  vytváření jednotných standardů tematicky příbuzných doktorských studijních programů (např. požadavky na disertační práci, kritéria přijímacího řízení, nároky na vědecké výstupy studentů či počet doktorandů na školitele;

    d. 

  návrhy opatření směřujících ke zvyšování míry úspěšnosti studia studentů;

    e. 

  spolupráce na přípravě možné společné akreditace;

    f. 

  komunikace s odpovědnými složkami rektorátu a fakult.

 3. Předsedové oborových rad se stávají členy té koordinační rady, ke které byla jejich oborová rada přiřazena na základě příslušnosti k oblastem vzdělávání, či ke které se přihlásili, a to na základě jmenování rektorem. Předseda oborové rady může být členem více koordinačních rad.

 4. Členem koordinační rady může být též zástupce fakulty, která se podílí na uskutečňování doktorského studijního programu zastoupeného v dané koordinační radě, či jiný odborník navržený rektorovi děkanem či předsedou příslušné koordinační rady, a to na základě jmenování rektorem.

 5. Členové ze svého středu navrhují předsedu koordinační rady, kterého jmenuje rektor. Předseda nebo jím určený zástupce svolává a řídí zasedání.


Čl. 7 - Doktorské studijní programy v biologii a medicíně (DSPB)

 1. Doktorské studijní programy v biologii a medicíně (biomedicíně) jsou založeny na spolupráci Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR v oblasti doktorského studia biomedicíny, které upravuje Smlouva o spolupráci v rámci doktorských studijních programů uzavřená mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR. Současně tyto studijní programy umožňují soustředěné využití odborné kapacity obou institucí a účelné využití materiálních prostředků jednotlivých školících pracovišť. DSPB se řídí platnou legislativou pro vysokoškolské studium. Vzájemnou spolupráci smluvních stran koordinují příslušný prorektor pověřený rektorem Univerzity Karlovy a člen Akademické rady pověřený předsedkyní Akademie věd ČR.

 2. Činnost DSPB je zajišťována Koordinační radou DSPB.

    a. 

  Koordinační rada DSPB koordinuje doktorské studijní programy v biologii a medicíně. Koordinace spočívá v pravidelné komunikaci se členy Koordinační rady, s vedením Univerzity Karlovy a Akademie věd, s děkany (proděkany) zúčastněných fakult; dále v pravidelném hodnocení aktuálního stavu doktorských studijních programů; s vedením Univerzity a Akademie řeší případné vzniklé problémy.

    b. 

  Členy Koordinační rady DSPB jmenují na pětileté funkční období a odvolávají společně rektor UK a předseda AV ČR na základě návrhů děkanů zúčastněných fakult UK a ředitelů zúčastněných pracovišť AV ČR.22 Členy jsou zejména předsedové oborových rad doktorských studijních programů zařazených do DSPB. Děkani fakult, zúčastněných v DSPB, jednají podle smluv uzavřených mezi sebou. Případné rozpory a rozdílný výklad smluv mezi účastníky sdružení řeší Koordinační rada ve spolupráci s pověřeným prorektorem, případně s rektorem Univerzity Karlovy a předsedou Akademie věd České republiky.

 3. Předsedu a místopředsedy Koordinační rady DSPB jmenuje a odvolává rektor UK a předseda AV ČR na návrh Koordinační rady DSPB.23 Předseda zejména:

    a. 

  řídí Koordinační radu DSPB;

    b. 

  předkládá podle potřeby, nejméně však jednou ročně, a to zpravidla v březnu, orgánům Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky společnou zprávu o činnosti DSPB;

    c. 

  informuje děkany zúčastněných fakult o průběhu studia DSPB, a to nejméně jednou ročně.


Čl. 8 - Student

 1. U studentů se předpokládá vysoká motivace pro studium, odborná způsobilost, předpoklady pro samostatnou tvůrčí činnost, aktivní přístup k plnění povinností individuálního studijního plánu a osobní odpovědnost.

 2. Student:

    a. 

  má povinnost plnit požadavky vyplývající ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, vnitřních předpisů univerzity a fakulty a zákonných norem vztahujících se k vysokoškolskému studiu;24

    b. 

  má povinnost hlásit fakultě, na které je zapsán, adresu určenou pro doručování, případně její změnu nebo adresu svojí datové schránky;25

    c. 

  má právo a povinnost být v pravidelném kontaktu se svým školitelem, případně konzultantem;

    d. 

  se podílí na vypracování návrhu individuálního studijního plánu spolu se svým školitelem, který i v případě nesoučinnosti studenta má za povinnost předložit oborové radě individuální studijní plán do dvou měsíců od zápisu do studia;

    e. 

  má právo požádat o změnu individuálního studijního plánu, kterou schvaluje školitel a oborová rada; změna musí být zaznamenána v individuálním studijním plánu v modulu SIS;

    f. 

  má právo požádat děkana o přestup z jedné formy studia do jiné formy studia, ve které je studijní program též vyučován;26

    g. 

  má právo požádat děkana o přerušení studia;27

    h. 

  má právo podat zdůvodněnou žádost děkanovi s vyjádřením oborové rady o změnu školitele; v případě žádosti o nového konkrétního školitele je nutný souhlas navrhovaného školitele;

    i. 

  má právo požádat o změnu tématu disertační práce, kterou schvaluje školitel a oborová rada; změna musí být zapsána v dodatku k individuálnímu studijnímu plánu s uvedením souhlasu školitele a předsedy oborové rady;

    j. 

  má právo na poskytnutí vlastního/individuálního provozního a technického zabezpečení školícího pracoviště;

    k. 

  má právo podat odvolání proti rozhodnutí děkana do 30 dnů od doručení rozhodnutí.28


Čl. 9 - Děkan

 1. Děkan jako vrcholný představitel fakulty v rámci svých pravomocí vytváří podmínky pro realizaci doktorského studia. Rozhoduje o právech a povinnostech studenta v prvním stupni.

 2. Děkan zejména:

    a. 

  vydává rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu doktorského studijního programu;29

    b. 

  vydává rozhodnutí o ukončení doktorského studia;30

    c. 

  vydává rozhodnutí o přerušení studia a rozhoduje o dalších právech a povinnostech studentů;31

    d. 

  jmenuje a odvolává na návrh oborové rady školitele;32

    e. 

  jmenuje a odvolává na návrh oborové rady konzultanta;33

    f. 

  jmenuje na návrh oborové rady nejméně tříčlennou přijímací komisi;34

    g. 

  jmenuje zpravidla na návrh oborové rady komisi pro státní doktorské zkoušky;35

    h. 

  jmenuje zpravidla na návrh oborové rady komisi pro obhajoby disertačních prací;36

    i. 

  rozhoduje o přestupu do jiné formy studia;37

    j. 

  podepisuje diplom spolu s promotorem a rektorem.


Čl. 10 - Rektor

 1. Rektor jako vrcholný představitel univerzity v rámci svých pravomocí vytváří podmínky pro realizaci doktorského studia.

 2. Rektor zejména:

    a. 

  u studijního programu uskutečňovaného samostatně jednou fakultou pověřuje a odvolává garanta doktorského studijního programu na návrh děkana příslušné fakulty po vyjádření její vědecké rady;38

    b. 

  u studijního programu uskutečňovaného samostatně jednou fakultou pověřuje a odvolává členy oborové rady doktorského studijního programu na návrh děkana příslušné fakulty po vyjádření její vědecké rady;39

    c. 

  u studijního programu uskutečňovaného samostatně více fakultami, společně více fakultami, s podílem vysokoškolského ústavu, pověřuje a odvolává garanta doktorského studijního programu na návrh děkanů zúčastněných fakult, popřípadě ředitele vysokoškolského ústavu předložený mu po vzájemné dohodě a po vyjádření příslušných vědeckých rad;40

    d. 

  u studijního programu uskutečňovaného samostatně více fakultami, společně více fakultami, s podílem vysokoškolského ústavu, pověřuje a odvolává členy oborové rady doktorského studijního programu na návrh děkanů zúčastněných fakult, popřípadě ředitele vysokoškolského ústavu předložený mu po vzájemné dohodě a po vyjádření příslušných vědeckých rad;41

    e. 

  rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí děkana v prvním stupni;42 podepisuje vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.


Čl. 11 - Závěrečné ustanovení

Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 1. června 2018.V Praze dne 23. 5. 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poznámky

1

Do doby platnosti akreditací studijních oborů se uvedená ustanovení týkající se studijních programů vztahují také na studijní obory.

2

§ 47 odst. 6 ZoVŠ, čl. 22 odst. 13 - 14 Statutu.

3

§ 47 odst. 6 ZoVŠ, čl. 10 odst. 7 SZŘ.

4

Čl. 10 odst. 6 SZŘ.

5

Čl. 10 odst. 8 SZŘ.

6

Čl. 10 odst. 6 SZŘ.

7

Čl. 10 odst. 8 SZŘ.

8

Čl. 12 odst. 4 a 5 StipŘ.

9

Čl. 10 odst. 11 SZŘ.

10

Po dobu platnosti akreditace studijních oborů, kdy se studijní program může členit na více studijních oborů, je garant studijního programu členem jedné z oborových rad a oboroví garanti jsou členy té oborové rady, jejíž studijní obor garantují. Garant studijního programu může současně garantovat jeden ze studijních oborů. Garant studijního programu koordinuje činnost oborových garantů (čl. 2 odst. 5, čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 3 Opatření rektora 10/2013).

11

§ 47 odst. 6 ZoVŠ; Čl. 22 odst. 13 Statutu.

12

§ 44 odst. 6 ZoVŠ.

13

§ 44 odst. 7 ZoVŠ.

14

Nařízení vlády č. 274/2016 Sb. - Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství: část 2, Hlava II.- A.I.1-3.

15

Čl. 22 odst. 10 a 14 Statutu.

16

Čl. 22 odst. 8 Statutu.

17

Čl. 10 odst. 6 SZŘ.

18

§ 62 odst. 1 písm. b) ZoVŠ, čl. 10 odst. 6 SZŘ.

19

Podklad pro hodnocení průběhu studia oborovou radou podle čl. 10 odst. 8 SZŘ.

20

Čl. 10 odst. 11 SZŘ.

21

Složení a činnost koordinačních rad doktorských studijních programů upravuje Opatření rektora č. 18/2018 - Vznik a působnost koordinačních rad doktorských studijních programů na Univerzitě Karlově.

22

Čl. V odst. 2 Smlouvy o spolupráci.

23

Čl. V odst. 4 Smlouvy o spolupráci.

24

§ 63 odst. 1 a 2 ZoVŠ.

25

§ 63 odst. 3 písm. b) ZoVŠ.

26

Čl. 10 odst. 11 SZŘ.

27

Čl. 6 odst. 2 písm. e) SZŘ.

28

§ 68 odst. 4 ZoVŠ, čl. 15 odst. 1 SZŘ.

29

§ 50 odst. 2 ZoVŠ.

30

§ 56 odst. 1 ZoVŠ.

31

§ 68 ZoVŠ.

32

Čl. 10 odst. 6 SZŘ.

33

Čl. 10 odst. 6 SZŘ.

34

Čl. 6 odst. 7 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče.

35

Čl. 11 odst. 3 SZŘ.

36

Čl. 11 odst. 3 SZŘ.

37

Čl. 10 odst. 11 SZŘ.

38

Čl. 22 odst. 10 písm. a) Statutu.

39

§ 47 odst. 6 ZoVŠ, Čl. 22 odst. 14 Statutu.

40

Čl. 22 odst. 10 písm. b) Statutu.

41

§ 47 odst. 6 ZoVŠ, Čl. 22 odst. 14 Statutu.

42

§ 50 odst. 7, § 68 odst. 4 ZoVŠ, Čl. 15 odst. 13-17 SZŘ.


Poslední změna: 30. duben 2020 16:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám