Opatření rektora č. 5/2020

Název:

Změna opatření rektora č. 19/2018 – Manuál pro doktorské studium

K provedení:

-

Gestor:

OSZS

Účinnost:

20. ledna 2020


Změna opatření rektora č. 19/2018 – Manuál pro doktorské studium

Čl. 1

Opatření rektora č. 19/2018 - Manuál pro doktorské studium se mění takto:

  a. 

Do čl. 2 odst. 2 se vkládají nová písmena o) a p), která znějí:

„o) může si při schvalování individuálního studijního plánu a hodnocení plnění individuálního studijního plánu vyžádat stanovisko vedoucího školícího pracoviště, které studentovi zajišťuje provozní a technické zabezpečení;“

„p) může projednávat záležitosti doktorského studia per rollam, pokud je tato možnost stanovena ve vnitřních předpisech fakulty.“.

Poznámka pod čarou 9a) zní: „Čl. 10 odst. 6 a 8 SZŘ.“.

  b. 

Do čl. 3 odst. 2 se vkládá nové písmeno f), které zní: „f) vykonává funkci školitele v nezbytném rozsahu, pokud je to vzhledem k nebezpečí z prodlení při jmenování nového školitele studentovi nutné.“.

Poznámka pod čarou 16a) zní: „Čl. 10 odst. 6 SZŘ.“.

  c. 

Čl. 4 odst. 4 písm. a) zní: „sestavuje společně se studentem návrh individuálního studijního plánu včetně tématu disertační práce; po založení individuálního studijního plánu je povinen jej předložit oborové radě do dvou měsíců od začátku akademického roku, do něhož se uchazeč zapsal. U studentů, kteří zahájí studium v polovině akademického roku, tato lhůta běží od zahájení studia.“.

  d. 

Čl. 8 odst. 2 písm. d) zní: „je povinen předložit sestavený individuální studijní plán prostřednictvím elektronického informačního systému školiteli; pokud tak neučiní v termínu stanoveném opatřením děkana, nesplnil požadavek stanovený tímto řádem a studium mu bude ukončeno.“.

Poznámka pod čarou 25a) zní: „Čl. 10 odst. 6 SZŘ.“.

  e. 

Do čl. 9 odst. 2 vkládá nové písmeno k), které zní: „k) v případě, že školitel nemůže nadále vykonávat činnost školitele, rezignuje nebo je odvolán, jmenuje bez zbytečného odkladu na návrh oborové rady danému studentovi nového školitele.“.

Poznámka pod čarou 37a) zní: „Čl. 10 odst. 6 SZŘ.“.


Čl. 2

  1. Tato opatření nabývá účinnosti dne 20. ledna 2020.

  2. Opatření rektora č. 19/2018 ve znění platném k 20. lednu 2020 je uvedeno v příloze tohoto opatření.


V Praze dne 16. ledna 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

PDF ke staženíPříloha - OR 19/2018 ve znění OR 5/2020 - Manuál pro doktorské studium


Poslední změna: 21. leden 2020 13:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám