Opatření rektora č. 52/2018

Název:

Provádění inventarizací majetku a závazků na Univerzitě Karlově

K provedení:

§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Účinnost:

26. listopadu 2018


Provádění inventarizací majetku a závazků na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Fakulty a další součásti Univerzity Karlovy, jejichž ředitelům byl svěřen výkon správy majetku (dále jen „další součásti“), jsou povinny provádět inventarizace a ověřovat, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti, a to ke dni roční účetní závěrky, tj. k 31. 12. běžného roku.


Čl. 2 - Provedení inventarizace

Děkani fakult a ředitelé dalších součástí zajistí

  a. 

vydání opatření děkana nebo ředitele k provedení inventarizací,

  b. 

zřízení ústřední inventarizační komise fakulty nebo další součásti a dílčích inventarizačních komisí,

  c. 

vypracování plánu inventarizací,

  d. 

provedení fyzické inventury nejdříve k datu 30. 9. běžného roku.


Čl. 3 - Postup při inventarizaci hospodářských prostředků

 1. Zaměstnanci, kteří se budou podílet na přímém provedení inventarizace, musí být proškoleni předsedou ústřední inventarizační komise fakulty nebo další součásti o způsobu a cílech prováděných inventarizací a o kompetencích a odpovědnosti členů dílčích inventarizačních komisí. Toto proškolení potvrzují písemně.

 2. Zaměstnanci jmenovaní do ústřední inventarizační komise, do dílčích inventarizačních komisí a ostatní zaměstnanci, v jejichž přímé odpovědnosti se inventarizovaný majetek nachází, jsou povinni zúčastnit se prací souvisejících s přípravou inventarizace. Při provádění inventarizace je nezbytné ohlásit každou odchylku od žádoucího stavu, a to neprodleně v průběhu probíhající inventarizace, předsedovi ústřední inventarizační komise fakulty nebo další součásti.

 3. Zaměstnanci odpovědní za hospodářské prostředky musí před zahájením inventur odevzdat ústřední inventarizační komisi písemné prohlášení o tom, že

    a. 

  všechny doklady týkající se stavu a pohybu hospodářských prostředků jimi zpracované odevzdali k zúčtování,

    b. 

  všechny příjmy a výdaje těchto prostředků jsou zachyceny v účetnictví.

 4. Dílčí inventarizační komise vypracují zápisy o výsledku inventarizace, které musí obsahovat zejména tyto skutečnosti:

    a. 

  předmět inventarizace,

    b. 

  okamžik, k němuž byla inventarizace provedena,

    c. 

  den a časový údaj o zahájení a ukončení inventury,

    d. 

  způsob provedení inventury (fyzická, dokladová),

    e. 

  závady, které se v průběhu inventury vyskytly,

    f. 

  zjištění skutečného stavu majetku a závazků fyzickou nebo dokladovou inventurou,

    g. 

  zapsání skutečných stavů v inventurních soupisech v jednotkách množství,

    h. 

  porovnání zjištěných skutečných stavů s účetní evidencí,

    i. 

  hodnocení stavu majetku se zřetelem k poklesu ceny vyjadřující nepoužitelnost, nepotřebnost nebo znehodnocení příslušného majetku,

    j. 

  sdělení, zda jsou uzavřeny příslušné dohody o hmotné odpovědnosti,

    k. 

  návrh způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů,

    l. 

  návrhy na opatření, která by zamezila vzniku fyzických a účetních rozdílů.

 5. U pozemků a budov se provádí dokladová inventura doložená výpisy z katastru nemovitostí a pasportizací.

 6. Sklady nesmí být otevřeny dříve, než budou vyhotoveny soupisy zjištěných množství a předány do účtárny.

 7. Zaměstnanec odpovědný za inventarizované prostředky potvrdí v protokolu, že inventura byla provedena za jeho účasti. Právo na náhradu škody bude uplatněno u zaměstnanců, kteří odpovídají za způsobenou škodu podle ustanovení zákoníku práce.

 8. Zápisy o výsledku inventarizace předají dílčí inventarizační komise ústřední inventarizační komisi fakulty nebo další součásti, která vypracuje závěrečný protokol obsahující zejména informace:

    a. 

  okamžik (den, hodina) zahájení inventury hmotného majetku,

    b. 

  okamžik (den, hodina) zahájení inventury na skladech,

    c. 

  termíny předání protokolů dílčími inventarizačními komisemi předsedovi ústřední inventarizační komise,

    d. 

  vyhodnocení výsledků fyzických inventur,

    e. 

  vyhodnocení výsledků dokladových inventur,

    f. 

  nápravná opatření k inventarizaci,

    g. 

  návrh na vypořádání inventurních rozdílů,

    h. 

  datum projednání závěrečného protokolu,

    i. 

  podpisy členů ústřední inventarizační komise.

 9. Závěrečný protokol předkládá předseda ústřední inventarizační komise ke schválení děkanovi nebo řediteli další součásti.

 10. Schválený závěrečný protokol o inventarizaci předává děkan nebo ředitel další součásti do 20. února následujícího roku ústřední inventarizační komisi univerzity ke zpracování závěrečné zprávy. Ústřední inventarizační komise univerzity si může vyžádat doplňující informace k provedeným inventurám. Děkan nebo ředitel další součásti předloží ústřední inventarizační komisi univerzity tyto informace v elektronické podobě do pěti pracovních dní po vyžádání.

 11. Jako vzorový materiál lze použít vzorovou směrnici k provedení inventarizace vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem 360/2006-44 nebo pozdější směrnice MŠMT k provedení inventarizací.


Čl. 4 - Závěrečná ustanovení

 1. Opatření rektora č. 39/2015 se zrušuje.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti 26. listopadu 2018.V Praze dne 26. listopadu 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poslední změna: 30. listopad 2018 09:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám